Monica Eriksson

Politices doktor i socialpolitik och universitetslektor i folkhälsovetenskap

Forskningsområde/forskningsintresse

Min forskning fokuserar främjande faktorer för hälsa och välbefinnande, resursfaktorer eller friskfaktorer (salutogenes), bl.a. om hur känsla av sammanhang främjar hälsa. Att forska i friskhet flyttar fokus från diagnoser till den positiva upplevelsen av att må bra. Här anläggs ett resursorienterat synsätt på människors färdigheter och förmågor, vad som kan förklara att vissa människor klarar påfrestningar och stress bättre än andra under liknande omständigheter. Begreppet känsla av sammanhang myntades av forskaren Aaron Antonovsky på 1970-talet. Hans studier visade att vissa människor håller sig friska trots att de genomgår svåra livshändelser och utsätts för stora påfrestningar. Ett begrepp är centralt, känsla av sammanhang. Här ingår att man upplever tillvaron som begriplig och hanterlig, att man har förmåga att ta sig an svårigheterna i vardagen på ett konstruktivt sätt. Den tredje komponenten är att livet känns meningsfullt. Salutogenes är ett paraplybegrepp inkluderande olika teorier och begrepp och är så mycket mer än att mäta känsla av sammanhang. Jag fortsätter att systematiskt följa forskningen från individ, grupp, organisation till samhälle.

Undervisning/handledning

Undervisar internt inom hälsovetarprogrammet och i andra program där hälsa är centralt. Jag undervisar i fristående kurser inom hälsopromotion, salutogenes och närliggande begrepp. Vetenskapligt skrivande och vetenskaplig skolning är viktiga inslag i undervisningen. Extern föreläsare inom salutogenes nationellt och internationellt. Handleder studenter på C och D nivå och externa doktorander (bi-handledare).  

Nyckelord

Salutogenes, hälsa, hälsofrämjande, empowerment, forskarhandledning, känsla av sammanhang, forskningsöversikt, SOC, livskvalitet, HiAP.

Publikationer

Publikationer av Monica Eriksson.

Pågående och avslutade projekt (i urval)

Salutogenes

Senast uppdaterad: 2016-02-12
Skriv ut

Kontakt

Monica Eriksson