Institutionen för individ och samhälle

Utbildning

Institutionen för individ och samhälle ger flera kvalificerade utbildningar, bland annat lärarutbildning, socialpedagogiska programmet och personalvetarprogrammet.

Totalt på institutionen erbjuds sju grundutbildningar och tre påbyggnadsprogram samt ett brett utbud av fristående kurser. Läs mer under Utbildning.

Forskning

Institutionens forskning hänger nära samman med de områden som vi utbildar för. Särskilda satsningar görs inom forskningsområdena arbetsintegrerat lärande och barn- och ungdomsvetenskap
Läs mer under Forskning.

Ämnet Pedagogik

Pedagogikämnet på Högskolan Väst är inriktat mot arbetslivet och fokuserar på vuxnas lärande i organisationer.
Pedagogik är ämnet för dig som är intresserad av hur individer utvecklar kunskaper och kompetenser i samspel med varandra.
I våra kurser studerar vi villkor för lärande och kunskapsbildning, socialisationsprocesser samt kommunikation mellan människor i vardag och i arbetsliv.

I linje med Högskolan Västs profil bedrivs undervisningen i Pedagogik utifrån perspektivet arbetsintegrerat lärande där aktivt kunskapsutbyte, reflekterad handling och engagerat deltagande lägger grunden för avancerad kunskap karaktäriserad av komplexa frågor och lösningar. 


Här hittar du kursutbudet inom Pedagogik på grund- och avancerad nivå. 

Forum för skolutveckling

Forum för skolutveckling är Högskolan Västs regionala utvecklingscentrum (RUC) i skolutvecklingsfrågor vilket fungerar som en länk mellan Högskolan Väst och omvärlden. Forumet genomför både korta och långa utbildningsinsatser för skolor, kommuner, och organisationer.
Läs mer om Forum för skolutveckling.

Mångfaldscentrum

Mångfaldscentrum är en centrumbildning som Högskolan Väst initialt har etablerat som stöd till forskning och som deltagande i utvecklingen inom mångfaldsområdet.
Läs mer om Mångfaldscentrum.

Sidansvarig: Henrik Lindeskog
Senast uppdaterad: 2016-08-31
Skriv ut

Kontakt

Kontaktuppgifter till institutions-
ledning, avdelningar och personal
finns under institutionens organisation.