Krisberedskap

I en stor organisation som Högskolan Väst är det viktigt att vi har en god beredskap för oförutsedda allvarliga händelser. Sedan några år tillbaka finns en fastställd struktur för hur vi organiserar vår krisledningsfunktion i händelse av kris.

Får du veta att det har inträffat en olycka, ett dödsfall eller någon annan svår händelse med anknytning till Högskolan, ska du genast anmäla detta till högskolans personal (se KONTAKT till höger).

Larma vid akut händelse:

 

 

Vid akut fara för liv, egendom eller miljö ring 112.

Informera om akut händelse:

 • student - kontakta i första hand din institutions prefekt, i andra hand någon annan på kontaktlistan som du hittar nedan
 • anställd - kontakta i första hand din chef, i andra hand någon annan på kontaktlistan till höger på sidan
 • tala om vad som har inträffat
 • tala om ditt eget namn och telefonnummer
 • om du har möjlighet så anteckna vad som hänt
 • om du har möjlighet så anteckna vem eller vilka som har skadats eller förolyckats
 • anteckna också gärna när du fick reda på vad som hänt samt namn och telefonnummer till den som gav dig information om händelsen

För att Högskolans krisarbete ska bli korrekt och effektivt är det viktigt att du agerar snabbt!

Om det börjar brinna

 • VARNA omgivning om att brand eller annan akut händelse inträffat.
 • RÄDDA alla som är i omedelbar fara och utrym lokalen.
 • LARMA räddningstjänsten, ambulans och polis via SOS på telefon 112.
 • SLÄCK om Du bedömer att klara av det utan att ta några onödiga risker.
 • STÄNG in branden.

Kom ihåg att uppmärksamma utrymningsplaner och närmaste nödutgång.
Återsamlingsplats Maria Alberts Park, se karta under Hitta till Högskolan Väst.

Senast uppdaterad: 2016-06-27
Skriv ut

Kontakt

Prefekter
Ekonomi och IT
Gunnar Peterson: 0733-97 50 58

Individ och samhälle
Bibbi Ringsby Jansson, 0733-97 50 29

Ingenjörsvetenskap
Mikael Ericsson, 0733-97 550 74

Hälsovetenskap
Eva Brink, 0708-92 22 10

Sammankallande för krisledningen
Gunilla Thålig Karlsson, 0733-97 51 17

Rektors sekreterare
Christina Selander, 0721-60 01 14

Relaterat

Läs mer på Studentportalen hur du ska agera vid brand.