Arbetsintegrerat lärande är vår profil

Högskolan Väst utgår från att kunskap skapas i hela samhället. Med arbetsintegrerat lärande, AIL, bearbetas avancerad kunskap i samspel mellan akademin och omvärlden. Genom AIL åstadkoms lärande genom aktivt kunskapsutbyte, reflekterad handling och engagerat deltagande.

Högskolan Väst bidrar med pedagogik och lärandesituationer; utbildning och forskning för individens och samhällets ändamålsenliga utveckling.

Värdegrund

Arbetsintegrerat lärande, AIL, är Högskolan Västs övergripande profil och värdegrund för lärande, kunskapsutbyte och kunskapsutveckling. AIL genomsyrar verksamheten vid Högskolan Väst, och högskolan har sedan 2002 regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL.

En grundsten är begreppet avancerad kunskap – kunskap som kännetecknas av komplexa frågor och lösningar – och det ömsesidiga erkännandet av dess existens inom högskolan och hos dess samarbetspartners. AIL är Högskolan Västs instrument för att hantera och utveckla arbetet i den avancerade kunskapens gränsområden. AIL ger mervärde till hela verksamheten inom högskolan och nytta till samhället.

AIL och akademisk kvalitet i utbildningen

AIL och utbildning

Som student på Högskolan Väst ska man ges bästa tänkbara förutsättningar att uppnå examensmålen. AIL stärker dessa förutsättningar genom att kontinuerligt förbättra och utveckla den akademiska kvaliteten i utbildning och forskning. 

Läs mer

AIL i forskning och utbildning på forskarnivå

AIL och forskning

Forskningen vid Högskolan Väst har stor bredd men har arbetsintegrerat lärande, AIL, som gemensam nämnare. Forskningen genomförs i samverkan med de verksamheter man forskar om/för/i. AIL-forskningen vid Högskolan Väst bedrivs utifrån två olika synvinklar/dimensioner.

Läs mer

AIL och samverkan

Vad innebär detta för högskolans sätt att samverka med aktörer i omgivande samhälle? Samverkan är en integrerad dimension i Högskolan Västs utbildning och forskning.

Läs mer

Senast uppdaterad: 2016-03-17
Skriv ut

Regeringens uppdrag

Högskolan Väst har sedan 2002 regeringens uppdrag att utveckla arbetsintegrerat lärande som en del i arbetet med pedagogisk förnyelse av högre utbildning.

Relaterat

Här hittar du konkreta exempel på hur arbetsintegrerat lärande genomsyrar högskolans verksamhet.

AIL och utbildning
AIL och forskning
AIL och samverkan

AIL-guiden

Ta del av uppsatser, artiklar, avhandlingar mm kring arbetsintegrerat lärande, AIL, i vår AIL-guide