Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Heltidsstudier

VFU-kursen omfattar 20 veckors heltidsstudier. Studenten ska aktivt delta i verksamhetens olika arbetsuppgifter, arbetsplatsträffar, planerings- och samverkansmöten. Därutöver ska studenten ha tid för handledning, litteraturstudier, seminarier på skolan, studiebesök, föreläsningar, eget dokumenterande och reflektion. Ett riktmärke är att studenten använder 4-6 timmar per vecka för det som ligger utanför det vardagliga arbetet i verksamheten. 

Student och handledare bestämmer tillsammans hur tiden bäst kan förläggas utifrån såväl verksamheten, som studentens behov av inläsning av litteratur, deltagande i seminarier m.m. Utgångspunkten är att tiden förläggs dagtid, vardagar. Om verksamheten bedrivs även kvällar och helger bör studenten förlägga några tillfällen under VFU-perioden på sådana tider.

Sjukdom och ledighet

Vid kortare sjukdom och ledighet kan handledaren och studenten tillsammans komma överens om hur den tiden ev. ska kompenseras, t.ex. om studenten bedöms ha missat viktiga moment i arbetet. Vid tveksamheter kontaktas studentens VFU-lärare. Vid längre frånvaro, mer än 2 veckor i sträck alternativt med upprepad korttidsfrånvaro motsvarande 2 veckor, ska alltid kontakt tas med studentens VFU-läraren. Det kan bli aktuellt att upprätta en handlingsplan i för studentens fortsatta studier.

Vikariat/timanställning

Att vara student i verksamheten respektive anställd är två skilda roller som inte bör kombineras. Det kan bl.a. leda till oklarheter hos omgivningen, såväl hos personal som hos klienter eller brukare, om studentens roll och ansvar i olika situationer. Som anställd har man det fulla ansvaret för vad som händer, det gäller inte för en student. Studenten bör därför inte erbjudas att vikariera eller inneha annan anställning i verksamheten under VFU-perioden.

Former för bedömning

Högskolan ansvarar för studentens examination av VFU-kursen. Kursen examineras genom följande moment:

  • medverkande i tre seminarier med individuell skriftlig förberedelse
  • deltagande i kurserns PPU-moment
  • planering och genomförande av informationsdag
  • bedömning av VFU-läraren, med stöd av genomfört mittvärderingssamtal och slutbedömningsintyg från handledaren, om kursens verksamhetsförlagda del genomförts på ett godkänt sätt.
Senast uppdaterad