Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

 • beskriva och reflektera över verksamhetens mål, uppdrag och organisatoriska sammanhang.

 • beskriva och reflektera över socionomens arbetsuppgifter och yrkesroll i 
  verksamheten, samt identifiera former för samverkan inom och utom organisationen.

 •  identifiera och analysera problem och resurser samt i förekommande fall föreslå, motivera, planera och följa upp insatser i samarbete med de människor och organisationer som berörs.

 • visa förmåga att tillämpa och reflektera över metoder i socialt arbete samt tillämpa den lagstiftning och de konventioner som reglerar det sociala arbetet.

 • redogöra för arbetsledning i socialt arbete dess villkor och förutsättningar för såväl ledare som medarbetare och arbetsgruppens betydelse för det sociala arbetets yrkesutövande.

 • visa förmåga att kritiskt reflektera över etiska aspekter och förhållningssätt i socionomens yrkesroll och kunna problematisera det sociala arbetet utifrån ett köns-, klass-, etnicitet samt maktperspektiv.

 • beskriva och analysera hur den verksamhet där studentens utbildning är förlagd specifikt arbetar för att motverka våld i nära relationer.

 • visa förmåga att under handledning planera, strukturera och självständigt genomföra förekommande arbetsuppgifter med utgångspunkt i ett professionellt förhållningssätt samt kunna reflektera över sin egen lärprocess och identifiera behov av att ytterligare utveckla sin kompetens.

 • visa kommunikativa färdigheter i praktiskt socialt arbete i möten med de människor som berörs, inkluderat att initiera, upprätthålla och avsluta kontakter med klienter.

 •  visa förmåga att kritiskt granska och reflektera över sitt eget och andras bemötande, arbetssätt och metoder i socialt arbete. 
Senast uppdaterad