Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En placering för VFU kan ske inom utredningsverksamheter för insatser och bistånd hos socialtjänstens individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och funktionshinderomsorg. Det kan vara placering i socialtjänstens behandlande och förebyggande verksamheter samt inom andra offentliga och privata verksamheter som t.ex. bedriver ungdomsvård, missbruksvård, äldreomsorg och funktionshinderomsorg, eller inom kriminalvårdens verksamheter. Grund-, gymnasie- och särskolans elevhälsa kan vara aktuellt för VFU-placering liksom hälso- och sjukvårdens kurativa verksamheter. Ideellt drivna organisationer som ger stöd till människor i utsatthet kan också erbjuda vfu-platser.

VFU kan även göras utomlands, det läser du mer om här >>

En förutsättning för en lämplig VFU-placering är att det på arbetsplatsen finns handledare med relevant utbildning; socionom, en kandidatexamen inom socialt arbete eller vad som av högskolan bedöms likvärdigt. Handledare kan t.ex. vara kurator, socialsekreterare, biståndsbedömare, verksamhetspedagog, socialpedagog eller enhetschef.

Anskaffning av VFU

Högskolan ansvarar för att ordna VFU-platser till studenterna på programmet. Arbetet med anskaffningen startar i november året innan kursen ges. Det är inte möjligt att som student själv välja en VFU-placering. Studenterna ges dock möjlighet att lämna önskemål om verksamhetsområden där de skulle vilja göra VFU. VFU-samordnaren avgör om det är möjligt att tillmötesgå önskemål om placering.

Högskolan anskaffar platser i första hand i Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, med angränsande kommuner, samt Dalsland och norra Bohuslän. För studenter vid Campus Västervik anskaffas platser i Västervik och angränsande kommuner.

Hur anskaffning av VFU-platser går till

Placering på VFU

En matchning av studenterna sker mot de platser som finns tillgängliga. Matchningen görs med utgångspunkt i studentens önskemål om verksamhetsområde. Högskolan garanterar en VFU-plats som ger förutsättningar att klara kursens mål. Det är dock inte givet att den erbjudna platsen fullt ut överensstämmer med studentens önskemål.

Placering på andra orter än vad som angetts ovan prövas enbart vid särskilda skäl.

Flödesschema över VFU-placeringsarbetet

När studenten fått erbjudande från högskolan om en placering ska studenten besöka verksamheten och om möjligt träffa den tilltänkta handledaren alternativt ansvarig chef. Här får studenten en första inblick i verksamheten och det sker en avstämning för ett slutligt ställningstagande för bägge parter om att placeringen kan fungera. Efter besöket återkopplar studenten till socionomprogrammets VFU-handläggare.

För att studenten ska kunna avböja föreslagen plats och få ett annat erbjudande krävs särskilda skäl som prövas från fall till fall.

Verksamheten kan utifrån sin egen bedömning avböja ta emot föreslagen student.

Byte av VFU-plats

Byte av VFU-placering under pågående kurs är generellt inget som tillämpas. Motiven att byta placering är dock alltid individuella och kan aktualiseras vid olika tidpunkter i kursen. Varje förfrågan om byte måste därför prövas från fall till fall. Uppstår önskemål om byte ska studenten eller handledaren så snart som möjligt kontakta sin VFU-lärare.

Ett samtycke till byte av VFU-plats kan ges av programansvarig för socionomprogrammet efter samråd med kursansvarig och berörd VFU-lärare. Studenten är kvar på sin ursprungliga VFU-plats tills samtycke till byte getts.

Senast uppdaterad