Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Var finns Högskolans Västs VFU-platser?
Enligt samverkansavtal mellan Högskolan Väst och vårdverksamheterna finns VFU-platser inom området Fyrbodal. VFU-platserna finns i området Trollhättan , Vänersborg, Uddevalla, Lysekil, Ljungskile,  Stenungsund, Kungälv, Ale, Lilla Edet, Tjörn, Orust, Färgelanda, Mellerud, Bengtsfors, Dals Ed, Åmål, Bäckefors, Munkedal, Tanum, Sotenäs,  och Strömstad. 

Kan jag själv ordna en egen VFU-plats?
Nej. Högskolan Väst har avtal med vårdverksamheter som ska erbjuda VFU med de kvalitetskrav som ställs för handledning av studenten och ersättning till vårdverksamheten. 

Hur ska jag gå tillväga för att få en VFU-plats? 
Under rubriken VFU i kursen VGSSK Sjuksköterskeprogrammet kommer du få information om när, var och hur du gör anmälan för att garanteras en VFU-plats i en kommande kurs. Du får tillgång till kursen VGSSK Sjuksköterskeprogrammet då du är påbörjat sjuksköterskeprogrammet. 

Vad är praktikplatsen.se och hur sker tilldelningen  av plats till alla studenter i en kurs?
Praktikplatsen.se är ett dataprogram där du gör din anmälan med önskemål om var du vill göra din VFU.  Vårdverksamheterna är de som ansvarar för att lägga in alla sina lediga platser där och uppdatera den information som finns knuten till varje plats.

Vid tilldelningen av plats till en student väljer dataprogrammet praktikplatsen.se slumpmässigt ut en student i taget. Det är slumpen som avgör vilken ordning just ditt namn kommer upp av alla studenterna i din grupp. Om du endast önskat VFU-platser som andra studenter redan blivit tilldelade kommer praktikplatsen.se att slumpmässigt tilldela dig någon av de kvarvarande lediga VFU-platserna. 

 Jag har missat göra anmälan till praktikplatsen.se - vad gör jag?
Du hör snarast av dig till VFU-samordnaren Katarina Schoultz för att om möjligt undersöka om vårdverksamheterna kan ordna en VFU-plats till dig.  Eftersom du inte anmält dig inom tidsangivelsen som framkommit i information kommer vårdverksamheten inte ha någon möjlighet att alls ta hänsyn till var du är bosatt utan enbart undersöka om de kan tillgodose ditt behov av en VFU-plats inom Fyrbodal. 

Viktigt att veta: Om du tackar nej till erbjuden plats så betyder det att ett VFU-tillfälle är förbrukat av de två tillfällen du har rätt till i en kurs. 

Är jag garanterad att jag får genomföra VFU på den plats jag blir tilldelad i praktikplatsen.se ?
Det kan tyvärr ibland uppstå en situation som gör att den plats du blir tilldelad avbokas för dig och det kan då komma ett sent besked om detta strax innan VFU-start. Orsaken kan kan vara  att det exempelvis saknas handledare till dig i en vårdverksamhet eller att en vårdverksamhet omorganiseras påtagligt. Du kommer då bli erbjuden en annan VFU-plats via praktikplatsen.se om du har platsgaranti.  Det kan då bli en VFU-plats på en annan ort än vad du först blev erbjuden. 

Vad gäller om jag inte är vaccinerad mot covid-19 och ska söka och genomföra VFU?
Läs informationen som finns under VFU som handlar om ovaccinerade studenter i verksamhetsförlagd utbildning. Det finns vårdverksamheter som inte tillåter studenter i den patientnära vården som inte har vaccinerats mot covid-19 och det blir då inte möjligt för dig att uppnå lärandemålen i kursens VFU. 

Jag har förstått att jag har två tillfällen på mig för att få godkänt momentet VFU i en kurs då det är ett obligatoriskt moment. Vad händer om jag bestämmer mig för att ta studieuppehåll då jag blivit erbjuden en VFU-plats i praktikplatsen.se  eller avbryter VFU efter en dag eller efter några veckor?
Om du blir erbjuden en VFU-plats i praktikplatsen.se  och inte genomför VFU betyder det att detta VFU-tillfälle är förbrukat. Om detta var ditt första erbjudna VFU-tillfälle i kursen så betyder det att du därefter endast har ett tillfälle kvar. Om detta var ditt andra erbjudna  VFU-tillfälle i kursen så betyder det att du inte har något tillfälle kvar, dvs detta var din sista chans för VFU i kursen. Undantaget är om du har läkarintyg som styrker sjukdom för dig under VFU-perioden. Då är tillfället inte förbrukat. Du uppvisar då kopia av ditt läkarintyg  för VFU-samordnare Katarina Schoultz innan kursens slut. 

Vad gäller kring att göra VFU vid en enhet där jag som student har en pågående anställning eller där jag eller nära familjemedlem har pågående vård?
VFU-platsen och Högskolan Väst vill helt undvika att en jävsituation kan uppstå när du ska bedömas under din VFU. Det betyder att du själv ansvarar för att inte söka en VFU-plats i praktikplatsen.se där du har en pågående anställning, har en närstående/god vän som arbetar vid vårdenheten eller om du själv eller nära familjemedlem har pågående vård vid en enhet.  

Vad gör jag om jag om praktikplatsen.se tilldelar mig en VFU-plats långt från min hemort?
Du ska räkna med att du får pendla eller söka ett tillfälligt boende på orten där du får en VFU-plats. Detta är något du hanterar självständigt och inget som Högskolan Väst bistår med ekonomiskt eller praktiskt.  

Vilka tider gäller under VFU?
Som student ska du följa din/dina handledares schema. Det vill säga från ca klockan 6.45- 16.00 dagstur, ca klockan 13.00- 22.00 kvällstur samt helg och natt.  Om du gör din VFU inom primärvården vid en vårdcentral är det vanligen VFU dagtid vardagar  fram till ca klockan 17.00. 

Hur många timmar innebär min VFU?
I kurs-PM framgår hur många timmar VFU innebär i kursen. I snitt gör du 35 timmar per vecka under dina VFU-perioder. Du får göra max 10 timmar per arbetspass.  Om du i en kurs har enbart två dagars VFU så är det 16 h som gäller för dessa två dagar.

Vad händer om jag blir sjuk under min VFU?
Sjukanmäl dig till din kontaktlärare på Högskolan Väst och din handledare vid VFU-platsen första sjukdagen. Du diskuterar därefter med din kontaktlärare från Högskolan och din handledare från vårdverksamheten om det är möjligt att ta igen tiden du varit frånvarande under återstoden av din VFU-period i kursen.  Skulle så inte vara fallet måste du göra om hela din VFU. Du ställer dig då i kö för att så snart plats finns erbjudas möjlighet att slutföra din VFU en kommande termin. 

Vid sjukskrivning med läkarintyg under din VFU får du platsgaranti för att återuppta studierna när du blivit frisk och plats finns en nästkommande termin.  Detta intyg uppvisar du för Katarina Schoultz innan kursens slut. Ta kontakt med studievägledaren Pär Andersson för att planera dina fortsatta studier.

Vad händer om jag reser bort under min VFU-period?
Då kan du inte följa din handledares schema och heller inte bli bedömd av din handledare utifrån lärandemålen.  Du riskerar då att få underkänt i momentet VFU i kursen. Du måste då göra om din VFU vid ett annat kurstillfälle när plats finns. Du har då inte platsgaranti. 

Vad händer om jag själv avbryter min VFU?
Om du i förtid avbryter din VFU (undantaget sjukskrivning med läkarintyg) räknas det tillfället som ett förbrukat tillfälle och du ges då betyg Underkänd (U)  i momentet. Då återstår endast ett tillfälle (omtentamenstillfället). Hela VFU-perioden ska då göras om när plats finns och du får ställa dig på kö för att få en ny VFU-plats.

Vad händer om examinator avbryter min VFU?
Examinator har enligt kursplanen rätt att avbryta din VFU om du utgör en patientsäkerhetsrisk under VFU. Det kan ske med omedelbar verkan. VFU är då förbrukad och du ges betyg Underkänd (U) i momentet. Du kommer därefter en påföljande termin erbjudas tillfälle för att genomföra en teoretisk och en praktisk kunskapskontroll. Du ges ett omtillfälle för vardera kunskapskontrollen. När dessa är godkända får du därefter möjlighet att göra webbanmälan till VFU i en kommande kurs. 

Kan jag göra min VFU under annan period än den som finns angiven i kursen?
VFU genomförs enbart under de planerade VFU-veckorna under respektive termin och kurs. 

Ska jag själv ordna arbetskläder?
Din VFU-plats ansvarar för att beställa arbetskläder så att det räcker till samtliga studenter. Ta dock alltid med egna, rena inneskor.

Måste jag använda Högskolan Västs namnbricka eller kan jag göra en egen?
När du är student under VFU ska du använda Högskolan Västs namnbricka och ha den fäst väl synlig på arbetsskjortan. Du skriver ditt förnamn på den. Namnbrickan sparar du och använder vid varje VFU-period. Du behöver också kunna uppvisa giltig fotolegitimation  om chef/handledare eller patient/närstående inom hemsjukvård vill att du legitimerar dig.

Är jag försäkrad under VFU?
Ja du är försäkrad i Kammarkollegiet under din VFU vid resor till och från arbetsplatsen samt under ditt arbetspass. 

Ska jag uppvisa utdraget från polisregistret och min hälsodeklaration för min lärare här på Högskolan Väst? Nej, eftersom det är vårdverksamheter som kräver intygen så är de för vårdverksamhetens handledare/chef du ska kunna uppvisa intyget.  Vad som krävs framgår vid respektive vårdverksamhet i informationen i praktikplatsen.se 

Jag har mailat kontaktpersonen i praktikplatsen.se för den VFU-plats som jag blivit tilldelad och inte fått svar eller får svar att mailadressen inte existerar. Vad gör jag?
Det är vårdverksamheterna som ansvarar för att deras kontaktuppgifter är aktuella och korrekta i praktikplatsen.se   Om du inte fått svar inom 3 vardagar får du använda internet för att söka upp VFU-platsen och kontakta dess chef via mail eller telefon för att få kontakt.  

Vart vänder jag mig om jag t ex varit sjuk och behöver göra om göra om VFU eller om jag blivit underkänd vid VFU och behöver en ny VFU-plats en kommande termin?
Du tar kontakt med både servicecenter@hv.se och VFU-samordnaren Katarina Schoultz och meddelar att du vill ställa dig i kö för att kunna genomföra VFU kommande terminer. För höstterminens VFU görs detta före 15 april och för vårterminens VFU görs det före den 15 oktober i varje kurs det gäller. Mailet ska innehålla ditt fullständiga namn, personnummer samt vilket program och kurs det gäller. Därefter får du ett svar av utbildningshandläggaren med mer information. Platserna fördelas i turordning. 

Vad innebär särskilda skäl för VFU?
Särskilda skäl för VFU innebär en VFU-plats närmare hemorten. Du kan enbart ansöka om detta ifall du fått en förändrad livssituation som inträffat efter att du blev antagen och tackade ja till sjuksköterskeprogrammet.  Särskilda skäl kan du ansöka om det uppkommit

- En medicinsk diagnos för dig, din partner du sammanbor med eller dina barn du har vårdnaden om.  Den medicinska diagnosen ska innebära allvarlig sjukdom som gör att du kan behöva ha en närmare VFU-plats för att underlätta för dig då du pendlar och du eller din partner eller ditt barn t ex genomgår upprepade och täta behandlingar vid sjukhus.  

- Ett studiesocialt skäl kan vara att du fått ensam vårdnad av ditt barn efter att du blev antagen till sjuksköterskeprogrammet.  Då har du möjlighet att ansöka om särskilda skäl för VFU då detta är en händelse som inträffat efter att du blivit antagen. Barnet ska vara under 12 år. 

- Om du kommer tillbaka till studier efter studieuppehåll efter att ha fått barn. Barnet ska vara fött efter att du blev antagen till programmet. 

- Om du är elitidrottare har du rätt att ansöka om särskilda skäl. För idrott på lägre nivå än elitnivå går det inte att ansöka om särskilda skäl. 

Observera att du aldrig kan ansöka om särskilda skäl för VFU på grund av husdjur.

Vem beslutar om särskilda skäl vid VFU?
Vid avdelningen för sjuksköterskeprogrammet finns en studiesocial kommitté som bedömer ansökan om särskilda skäl vid Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). I kommittén ingår programansvarig för sjuksköterskeprogrammet, studievägledare, VFU-samordnare och/ VFU-administratör för sjuksköterskeprogrammet och en studentrepresentant.

Jag har barn före jag blev antagen och tackade ja till att gå sjuksköterskeprogrammet.  Kan jag ansöka om särskilda skäl för att få en nära VFU-plats?
Nej. Det ska vara studiesociala orsaker som uppstått efter att du blivit antagen och tackat ja till utbildningen.

Jag går termin 1 nu. Jag och min sambo har gemensam vårdnad om våra barn. Kan jag ansöka om särskilda skäl för att få en nära VFU-plats?
Nej, Det ska vara studiesociala orsaker som uppstått efter att du blivit antagen och tackat ja till utbildningen.

Jag är elitidrottare. Vilka intyg behöver ni ha från mig då jag ansöker?
Om du är elitidrottare kan du ansöka om särskilda skäl för VFU. I din ansökan bifogar du då intyg från tränare och Riksidrottsförbundet på att du bedriver idrott på elitnivå.

Hur får jag veta om min ansökan om särskilda skäl inför VFU har beviljats?
Information med svar på din ansökan kommer till dig tillhanda via din e-post som du angett i din ansökan innan kursen startar. 

Jag har en släkting (min farmor) som är svårt sjuk och som jag behöver ta hand om. Kan jag ansöka om särskilda skäl för att få en nära VFU-plats?
Nej, tyvärr. Om du i situationen istället behöver ta studieuppehåll kontaktar du studievägledare Pär Andersson.

Hur ansöker jag om särskilda skäl?
Gör först en egen bedömning om dina skäl uppfyller de kriterier med exempel som finns beskrivna kring särskilda skäl vid VFU.

Komplett ansökan sänder du skriftligen via e-post.

  1. Ange i rubriken på mailet ” Ansökan om särskilda skäl för VFU”
  2. Ange ditt förnamn, efternamn och bostadsort samt vilken termin du söker särskilda skäl för VFU. Exempel: om du nu går termin 1 och vill ansöka om särskilda skäl ska du ange att du ansöker om särskilda skäl inför nästkommande termin då du ska gå termin 2.
  3. Motivera med egna ord skriftligen hur den uppkomna situationen har betydelse för din VFU.
  4. Du ansvarar för att bifoga aktuella och relevanta skriftliga intyg som styrker den situation du anger. Om intyg som styrker de särskilda skälen saknas, är inaktuella eller inte är relevanta tas ärendet inte upp i den studiesociala kommittén.
  5. Om du inte fått en bekräftelse på mottagen ansökan inom 2 veckodagar, kontaktar du Beatrice Mattsson för bekräftelse.

Intyg kan vara exempelvis aktuellt läkarutlåtande, aktuellt intyg i form av utdrag från folkbokföringsregistret etc. Du ansöker om särskilda skäl för en termin i taget.

För att ansöka om särskilda skäl inför vårterminen ska du ha inkommit med komplett ansökan senast 15 november.

För att ansöka om särskilda skäl inför höstterminen ska du ha inkommit med komplett ansökan senast 15 april.

Du sänder ansökan via mail till Beatrice Mattsson som tar med ditt ärende till den studiesociala kommittén. Det är kommittén som beslutar om avslag eller bifall på din ansökan. Du meddelas därefter beslutet innan kursens start. Beslutet kan inte överklagas.

Vid frågor inför din ansökan kontakta studievägledare Pär Andersson eller VFU-samordnare Katarina Schoultz

Vad innebär det om jag beviljas särskilda skäl för VFU? 
VFU kommer vara på de orter som det finns samverkansavtal med för sjuksköterskeprogrammet på Högskolan Väst. Du lämnar fem önskade alternativ på VFU-plats i praktikplatsen.se. Om du blir tilldelad ett av dessa fem alternativ eller på en närliggande ort bedöms ditt behov av närhet till din VFU vara tillgodosett.  Om det finns flera studenter som beviljats särskilda skäl för VFU-plats till en ort tillämpas tilldelning via praktikplatsen.se via lottning. Du kan då komma att få en VFU-plats något längre från hemorten. 

Det är viktigt att veta att om du har beviljats särskilda skäl för VFU följer du som vanligt det schema som VFU-platsen erbjuder handledning för dig.

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen