Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

KURSPLAN
Kurskod: VAO402
Verksamhetsförlagd utbildning för personalvetare, 15 hp
Workplace training for human resource studies, 15 HE credits
____________________________________________________________________________
Beslutad: 2020-10-15
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: H21
____________________________________________________________________________

Kursens mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
• i relation till teoribildningar och forskningsresultat reflektera, beskriva och analysera
de synsätt, värderingar och etiska dilemman som kommer till utryck i arbetet på
VFU-platsen,
• reflektera, beskriva och analysera VFU-platsen som organisation,
• reflektera, beskriva och analysera verksamhetsförlagd utbildning som en form av
arbetsintegrerat lärande.


Behörighetskrav

Fullgjorda kursfordringar om minst 90 hp inom Personalvetarprogrammet.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer

Kursen examineras genom:

• fullgjord verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
• skriftlig individuell VFU-journal
• seminarier med enskilda förberedelser och skriftliga inlämningar

Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även
betygskriterier anges.
En studerande som inte helt uppfyller lärandemålen för en examination (ej salstentamen) men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas utifrån de lärandemål som inte uppnåtts av den studerande och ska äga rum inom två veckor efter att den studerande meddelats examinationsresultatet och före nästa examinationstillfälle.


Övriga föreskrifter

Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska
Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.
Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad examinationsform.


Nivå

Grundnivå


Successiv fördjupning

G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)

Pedagogik, Psykologi


Kursens innehåll

VAO402 har som syfte att integrera kunskap från alla tidigare kurser som studenterna har gått på Personalvetarprogrammet och samman programmets teoretiska innehåll med yrkespraktik. På sin VFU -plats ska studenterna bedriva fältstudier vid sidan av praktiskt personalarbete.

VAO402 är att ses som en kurs som i huvudsak innehåller AIL Arbetsintegrerat lärande som är en profil vid Högskolan Väst. Erfarenhetsbaserat lärande ska integreras med relevanta teorier i samband med fältstudier och därtill hörande examinationer. Studenterna ska i huvudsak återanvända tidigare kursers innehåll runt de teman VFU kursen innehåller;
Dagens Arbetsliv och HR-rollen.


Kursens placering i programmet samt relevans för utbildningen

VAO402 innehåller samtliga tre dimensioner av Lärande (Illeris, 2015): Innehåll-, Drivkraft och Samspel med fokus på Samspel. Studenten förväntas att driva sitt eget arbete på VFU-platsen med stöd av handledare och lärare på kursen. Studenten provar redan vid ansökan på dessa tre dimensioner eftersom det är studenterna själva som söker upp en arbetsplats där de vill göra sin verksamhetsförlagda utbildning. Detta ökar vad vi sett studentens motivation och engagemang.

VAO402 ges i termin 5 av 6 på Personalvetarprogrammet. Placeringen motiveras av att studenterna då erhållit merparten av programmets undervisning och ca 75% av studenterna har också deltagit i den frivilliga aktiviteten Tema Mentorskap där syftet just är att lära mer om yrket och skapa kontakter inom kommande yrkesarena.

Erfarenheter från tidigare kurser samt Tema Mentorskap ger en god grund för verksamhetsförlagd utbildning. Studenterna kan där också erhålla kontakter inför kommande uppsatsarbete i termin 6.


Undervisningsformer och AIL-koppling

VAO402 innehåller 100% arbete på en arbetsplats innefattande också fältstudier kopplade till kursmål och examinationer. Studenterna examineras vid tre tillfällen (tre seminarier) exklusive kursstart då kursens innehåll och undervisningsformer redogörs parallellt med genomgång av kursmål och examinationer. Vid det första och andra seminariet examineras fältstudieuppgifter och vid det tredje seminariet examineras VFU journal och en skriftlig individuell inlämningsuppgift i form av en essä. Vid det tredje seminariet ska studenten också visa ett VFU-intyg från VFU-platsen.
Studenterna kommer genom kursens design och innehåll att beredas möjligheter att aktivt pröva, konkret uppleva och abstrakt generalisera fenomen inom arbetsmiljöområdet genom reflektion och observation.

VAO402 kopplas till största del till tidigare studier på Personalvetarprogrammet. Studenterna har nu erhållit relevanta kunskaper rörande personalvetaryrket och behöver nu omsätta dessa och pröva dem i en relevant yrkespraktik inom personalområdet. Studenterna själva ges nu möjlighet att göra egna erfarenheter i sin kommande yrkeskontext.

Senast uppdaterad