Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Genom kontinuerlig utveckling av formerna för samproduktion av kunskap och kompetens med övriga samhället är Högskolan Väst en aktiv part i de lokala, regionala, nationella och internationella innovationssystemen.

Allra tydligast manifesteras kunskapstriangeln vid Högskolan Väst i de s.k. AIL-plattformarna, ett koncept som utvecklats under senare delen av 00-talet.

Nuvarande AIL-plattformar

Sedan några år tillbaka driver Högskolan Väst tillsammans med flera samarbetspartners AIL-plattformarna:

Om några år räknar Högskolan Väst med att bedriva samproduktion inom ytterligare ett antal AIL-plattformar. Ambitionen är att all utbildning och forskning vid högskolan ska ha en koppling till någon eller några AIL-plattformar.

Vad är en AIL-plattform?

En AIL-plattform definieras som en gränsöverskridande arena för samproduktion av kunskap och kompetens där studenter, forskare och arbetsliv möts i en gemensam fysisk eller virtuell miljö. Konstellationen ska ha gemensam organisation, ledning, drift och basfinansiering. Verksamheten ska vara öppen för andra intressenter genom anknytande partnerskap.

Grundare och partners ska kunna samarbeta i projektform med forskning, utbildning, metodutveckling och implementering. Projekten organiseras för största möjliga nytta genom att också utgöra lärplattformar för deltagande partners, personal och för högskolans studenter.

Olika lärmodeller och livslångtlärande

Inom ramen för respektive plattform kan flera olika arbetsintegrerade lärmodeller komma att tillämpas kopplade till högskolans utbildningar, exempelvis Co-op, verksamhetsförlagd utbildning, mentorskap, fadderföretag, projekt- och examensarbeten.

De samverkande parternas anställda får genom plattformarna tillgång till en arbetsintegrerad miljö för livslångt lärande, där de återkommande kan delta i utbildning, utvecklingsarbete, seminarier, forskningsinsatser och implementering av resultat, tillsammans med övriga parter.

Kraftfullt centrum för gemensam forskning

En väl fungerande AIL-plattform är ett kraftfullt centrum för gemensam kunskaps- och kompetensproduktion, till gagn för den enskilde, för samhället och de berörda sektorernas utveckling och konkurrenskraft. Genom samarbetet inom plattformen får de olika parternas forskare direkt tillgång till en miljö där man tillsammans med övriga parter formulerar forskningsproblemen och gemensamt utför studier och prövar forskningsresultaten. Implementering och spridning av forskningsresultaten är till stor del integrerade i forskningsprocesserna.

Snabbare nyttiggörande

Vinsten för de engagerade parterna kan inte överskattas; genom att de ömsesidigt och kompletterande bidrar med sina respektive kunskapsprofiler, kompetenser och andra resurser investerar parterna på så sätt i nya, effektiva och hållbara handlingsmodeller för en god samhällsutveckling parad med ökad tillväxt. I den här modellen kan forskning och innovationer nyttiggöras med avsevärt förkortad tid jämfört med gängse "kedjemodeller" där behov av såddföretag, holdingbolag el. dyl. förutsätts.

Senast uppdaterad