Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Heltidsstudier

VFU är heltidsstudier vilket innebär 40 timmars arbetsvecka. Tillsammans med handledaren gör studenten upp ett schema över VFU-perioden. Studenten följer i möjligaste mån handledares arbetstider. I de fall handledaren inte arbetar heltid samråder studenten med arbetslaget eller rektor hur resterande VFU ska genomföras.

Planeringen är en viktig del av VFU och studenten kan använda samma planeringstid som sin handledare för organisationen av den egna undervisningen; handledarens planering av undervisningen är dock ett viktigt lärandetillfälle och därmed ett kompetensområde som studenten med jämna mellanrum bör vara med och studera. Student och handledare kommer tillsammans överens om lämplig tid för att skriva ner reflektioner och observationer.

Vikariat

Studenten kan inte vara både student i utbildning och samtidigt arbeta som vikarie under sin VFU. VFU är studier och det arbete som görs under denna tid avlönas inte. När studenten är i utbildning är det någon annan som har det yttersta ansvaret för det arbete som genomförs i förskola/fritidshem/skola. Vikarien har det fulla ansvaret för vad som händer. Om studenten vikarierar under VFU-perioden räknas inte dessa dagar som VFU-dagar.

Former för bedömning

Närvaro för att kunna nå målen
Högskolan Väst tillsammans med VFU-skolorna erbjuder studenten möjligheten att genom heltidsarbete på sin VFU-plats kunna nå lärandemålen i aktuell VFU-kurs. Fullgjord VFU är en av de examinationsformer som används i Högskolan Västs VFU-kurser och innebär att studenten behöver vara på sin VFU-plats för att examinator med hjälp av handledaren ska kunna göra en bedömning av studentens sammantagna prestationer under en VFU-kurs. Studenten har rätt till en (1) omexamination av kurs med VFU.

Bedömingsbesök
Under utbildningens gång genomförs minst två VFU-besök där lärare från Högskolan Väst besöker studenten under VFU-perioden. Hur detta besök genomförs finns information om i kursens PM där det också ges information om bedömningsbesöket. Bedömningsbesöket är en av de examinationsformer som används för bedömningen av studentens prestationer.

Syftet med bedömningsbesöket är att göra en bedömning av studentens utveckling mot kursens mål och utbildningens examensmålen. Besökande lärare från högskolan är samtalsledare för det samtal som avslutar besöket. Högskolan ansvarar för den slutgiltiga bedömningen av studentens insatser men handledarens observationer tas i beaktande.

Handledarens bedömningsunderlag
Bedömning av studentens färdigheter och förmågor i VFU noterar handledaren i ett skriftligt bedömningsunderlag. Underlaget används som stöd för betygssättning av den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. I bedömningsunderlaget beskrivs studentens färdigheter och förmågor i relation till lärandemålen i aktuell VFU-kurs.

Handledarens bedömningsunderlag används som rådgörande för betygsättning av student i samtliga VFU-kurser på Högskolan Väst. Bedömningsunderlaget fokuserar studentens professionsutveckling i relation till:

  • Reflektions- och analysförmåga
  • Didaktisk kompetens
  • Kommunikationsförmåga och demokratiskt ledarskap

Ytterligare former för bedömning finns att läsa i respektive kursplan.

Underkänd VFU

Det är examinatorn för kursen som har examinationsansvar för studentens VFU. Bedömningsunderlaget kan bestå av olika delar såsom handledarens bedömningsunderlag och den besökande lärarens bedömning (om det ingått VFU-besök i kursen).

Studenten underkänns på sin VFU om hon/han inte når kursplanens lärandemål. Lärandemålen för aktuell kurs läses i kursplanen och kriterierna för respektive lärandemål finns att läsa i kursens PM. Studenten har endast möjlighet att göra om sin VFU en (1) gång per kurs. Hur och när denna om-VFU ska genomföras diskuteras på ett möte mellan student, programansvarig och eventuellt andra berörda personer. Studenten har rätt att be någon från Studentcentrum/Studentkåren vara med på mötet. Detta möte dokumenteras skriftligt.

Senast uppdaterad av Mona Tynkkinen