Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Portfoliometoden är en metod för det arbetsintegrerade lärandet (AIL) som ska stödja studentens lärande under VFU:n.

Portfolion ger studenten möjlighet att värdera sin nuvarande kunskap och sitt behov av fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans kompetensområde omvårdnad. Den hjälper också studenten att integrera teoretiska kunskaper med praktiskt handlande och vice versa i det arbetsintegrerade lärandet.

Portfolions syfte

 • att genom reflektion tydligare integrera teori och praktik
 • att ge en ökad medvetenhet om den egna lärprocessen och kunskapsutvecklingen
 • att öka möjligheten till självkännedom
 • att skapa förståelse för vad och hur studenten lärt sig och vilken ytterligare kunskap som behövs i förhållande till lärandemålen
 • att utgöra stöd för utveckling av yrkesidentiteten

Genom utbildningen kommer studenten att få olika uppgifter där kunskaperna och lärprocessen utvärderas med stöd av portfolion. Det praktiska genomförandet av portfolion innebär att studenten dokumenterar och arbetar med de reflektioner denne gör under sin verksamhetsförlagda utbildning utifrån frågeställningar kopplade till den aktuella kursens kursmål.

Frågeställningarna fungerar som ett stöd när studenten samlar och skriver ned sina reflektioner. Dessa dokument dateras och sparas i efterhand.

De samlade dokumenten utgör en beskrivning av studentens lärprocess under kursen. De dokumentationer studenten gör i portfolion är personliga, privata, men under kursens gång kommer studenten att göra ett urval av dessa och använda som underlag vid seminarier och examinerande moment samt för återkoppling till den egna lärprocessen senare under utbildningen.

Sjuksköterskerollen och patientmötet utgör centralt innehåll i samtliga portfolio under utbildningen.

Portfolion innehåller följande flikar

 

 • Nationella mål och kursmål
 • Förreflektion
 • Kursmål och aktiviteter
 • Reflektionsdagbok
 • Kursspecifik flik
 • Efterreflektion

Nationella mål och kursmål beskriver de mål som är relevanta för den aktuella VFU:n. Varje VFU kommer att föregås och avslutas med en förreflektion respektive efterreflektion där studenten reflekterar över frågor relaterade till sin kunskap inom området för den verksamhetsförlagda utbildningen.

I fliken kursmål och aktiviteter beskriver studenten sina strategier för att nå de aktuella kursmålen. I reflektionsdagboken reflekterar studenten, med hjälp av olika frågeställningar, över olika vårdsituationer relaterat till sin lärprocess och kunskapsutveckling.

I den kursspecifika fliken, arbetar studenten med frågeställningar kopplade till den aktuella kursen, som exempelvis i programmets första kurs som fokuserar på sjuksköterskerollen. I efterreflektionen reflekterar studenten över inhämtad kunskap och vilken ytterligare kunskap som behövs för att nå kursens lärandemål samt för att vara bra förberedd inför nästa VFU.

 

Kontakt VFU-samordnare


Senast uppdaterad av Eva-Lena Fast