Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Elin Almér

Universitetslektor

Staff member at Division of Educational Science and Languages.

Conducts research in social sciences, educational sciences.


Read more about my research on our Swedish website.


Publications


Barns uppfattningar om språk : en studie av samtal om språk med barn på en finskspråkig förskoleavdelning i Sverige och en svenskspråkig daghemsavdelning i Finland

Published

Barns uppfattningar om språk : en studie av samtal om språk med barn på en finskspråkig förskoleavdelning i Sverige och en svenskspråkig daghemsavdelning i Finland

Följande studie om barns uppfattningar om språk utgör en del av ett större forskningsprojekt (Child2ling 2013–2017) som studerar uppfattningar om...

Bilden som ett verktyg i matematikundervisningen, årskurs F-3

Published

Bilden som ett verktyg i matematikundervisningen, årskurs F-3

Vi har under våra VFU veckor uppmärksammat att eleverna ute på fältet befinner sig på olika utvecklingsnivåer inom ämnet matematik och att eleverna...

Children's beliefs about bilingualism and language use as expressed in child-adult conversations

Published

Children's beliefs about bilingualism and language use as expressed in child-adult conversations

The aim of this article is to describe young children's beliefs about language and bilingualism as they are expressed in verbal utterances. The dat...

Det föränderliga lärandet : från innehåll till mål inom fritidsverksamheten

Published

Det föränderliga lärandet : från innehåll till mål inom fritidsverksamheten

Bakgrund: I bakgrunden beskrivs fritidshemmets utveckling från 1800 - talets arbetsstugor fram till fritidshemmen idag. Tidigare forskning...

"Det är något jag känner att jag är menad för". : En diskursanalytisk studie av nyblivna studenters val att läsa en lärarutbildning

Published

"Det är något jag känner att jag är menad för". : En diskursanalytisk studie av nyblivna studenters val att läsa en lärarutbildning

I följande artikel undersöks vilka diskurser och positioneringar som framträder hos studenter angående deras val att läsa en lärarutbildning....

Digital kompetens på SFI : en fenomenografisk studie om integrering av digital kompetens i SFI-undervisningen

Published

Digital kompetens på SFI : en fenomenografisk studie om integrering av digital kompetens i SFI-undervisningen

Bakgrund: Sedan 1 juli 2018 har läroplaner och kursplaner reviderats med ett stärkt fokus på skolans uppdrag att utveckla och stärka elevernas...

Digital kompetens på SFI : en fenomenografisk studie om integrering av digitalkompetens i SFI-undervisningen

Published

Digital kompetens på SFI : en fenomenografisk studie om integrering av digitalkompetens i SFI-undervisningen

Bakgrund: Sedan 1 juli 2018 har läroplaner och kursplaner reviderats med ett stärkt fokus på skolans uppdrag att utveckla och stärka elevernas...

Digitala verktyg i SVA på gymnasiet : Lärares uppfattning om användande av digitala verktyg och dess främjande effekter på läs- och skrivutveckling

Published

Digitala verktyg i SVA på gymnasiet : Lärares uppfattning om användande av digitala verktyg och dess främjande effekter på läs- och skrivutveckling

Bakgrund: Digital kompetens och innovativ förmåga infördes år 2018 som mål i styrdokument och kursplaner som ett led i regeringens digitaliseringsd...

Drivkrafter för barns överträdelser i skolan : belysta ur ett struktureringsteoretiskt perspektiv

Published

Drivkrafter för barns överträdelser i skolan : belysta ur ett struktureringsteoretiskt perspektiv

Hur barn förhåller sig till regler har belysts i forskning som visat att barnen lägger stor vikt vid moralrelaterade regler. Hur barnen accepterar...

Förövare eller konsument? : En kritisk diskursanalys av SVT Nyheters rubriceringar om prostitution

Published

Förövare eller konsument? : En kritisk diskursanalys av SVT Nyheters rubriceringar om prostitution

Based on SVT News' usage of terms- relating to trade and consumption in their headlines, the aim of this study is to illustrate how these terms...

Gamedactics och läraren : En undersökning om lärares uppfattningar angående nyskapande inslag i svenskundervisningen

Published

Gamedactics och läraren : En undersökning om lärares uppfattningar angående nyskapande inslag i svenskundervisningen

Bakgrund: Trots att många av dagens gymnasieelever har en egen dator i skolan är det ovanligt att eleverna får ta del av en alternativ undervisning...

Högstadieungdomars syn på kommunikation, förväntningar och fostran i skolan : En kvalitativ intervjustudie om högstadieungdomars upplevelser och erfarenheter av sociala relationer till vuxna i skolan utifrån kommunikation, förväntningar och fostran

Published

Högstadieungdomars syn på kommunikation, förväntningar och fostran i skolan : En kvalitativ intervjustudie om högstadieungdomars upplevelser och erfarenheter av sociala relationer till vuxna i skolan utifrån kommunikation, förväntningar och fostran

Skolor i Sverige arbetar idag på olika vis med relationsskapande i skolan exempelvis genom olika typer av mentorsarbete för elever i grundskolan....

”Jag funderar på hur jag ska göra utan att läsa boken överhuvudtaget” : ― En intervjustudie om gymnasiekillars motivation till läsning

Published

”Jag funderar på hur jag ska göra utan att läsa boken överhuvudtaget” : ― En intervjustudie om gymnasiekillars motivation till läsning

Bakgrund: Den senaste PISA undersökningen (2018) visade att elevernas samlade läsning har minskat, samt att deras attityd gentemot läsning blivit...

"Jag har svårt att låta dem läsa Liza Marklund och sånt där" : En kvalitativ intervjustudie om högstadielärares åsikter gällande en litterär kanon i svensk skola

Published

"Jag har svårt att låta dem läsa Liza Marklund och sånt där" : En kvalitativ intervjustudie om högstadielärares åsikter gällande en litterär kanon i svensk skola

Sammanfattning: Den här uppsatsen har undersökt högstadielärares syn på kanon i svensk skola genom kvantitativa intervjuer. Bakgrund: 2006 och 2007...

“Jag ville vara hennes fucking jävla riddare” : En genusanalys av Mats Strandbergs Slutet

Published

“Jag ville vara hennes fucking jävla riddare” : En genusanalys av Mats Strandbergs Slutet

Inledning: Så tidigt som i bilderböcker påverkas barn av normer och ideal i litteraturen. Samtidigt ska skolan förmedla och gestalta jämställdhet o...

Kamratbedömning för alla? : En diskursanalytisk studie om kamratbedömning i årskurs 4–6

Published

Kamratbedömning för alla? : En diskursanalytisk studie om kamratbedömning i årskurs 4–6

Bakgrund: I läroplanen Lgr 11 framkommer det att elever i grundskolan ska agera kamratbedömare genom att ge och ta emot respons. I fråga om vem den...

Kan jag låna en känsla? : Känslor och genus i romanerna Du sköna nya värld och Divergent

Published

Kan jag låna en känsla? : Känslor och genus i romanerna Du sköna nya värld och Divergent

Bakgrund: I skolans uppdrag står det att läsning för lärande är nära förknippat med identitetsutveckling. Det möjliggör för en diskussion kring det...

"Lagarbete på hög nivå" : Barns perspektiv på äventyrspedagogik

Published

"Lagarbete på hög nivå" : Barns perspektiv på äventyrspedagogik

Syfte: Syftet med föreliggande studie är att bidra med en fördjupad kunskap om barns perspektiv på äventyrspedagogik som en del av skolans...

Mentorskap : En komparativ analys av mentorskap i Rasmus på luffen och Emil i Lönneberg

Published

Mentorskap : En komparativ analys av mentorskap i Rasmus på luffen och Emil i Lönneberg

Sammanfattning: Detta arbete undersöker och synliggör relationerna mellan barnet och den vuxne, hur den vuxne i egenskap som mentor påverkar barnet...

Miljön är A och O : En studie om barns delaktighet i skapandet av förskolans fysiska miljö

Published

Miljön är A och O : En studie om barns delaktighet i skapandet av förskolans fysiska miljö

Bakgrund: Den fysiska miljön är betydelsefull för barns utveckling av lek och sociala samspel. Den fysiska miljön är viktig för barns välmående och...

Modersmålsundervisning i förskolan : En kvalitativ studie kring hur förskollärare resonerar kring modersmål i förskolan

Published

Modersmålsundervisning i förskolan : En kvalitativ studie kring hur förskollärare resonerar kring modersmål i förskolan

Bakgrund: Den 1 juli 2019 trädde förskolans nya reviderade läroplan i kraft (SKOLFS 2018:50). Den nya läroplanen lyfter fram och betonar...

Motivation i en lärandekontext : Lärares arbete för motivationsfrämjande undervisning

Published

Motivation i en lärandekontext : Lärares arbete för motivationsfrämjande undervisning

Bakgrund: Både i skolans värdegrund och svenskämnets syfte nämns skolans ansvar i att främja elevers utveckling, livslånga lust till lärande. Vidar...

Pedagogisk dokumentation i förskolan : En studie om hur sex pedagoger förhåller sig till pedagogisk dokumentation

Published

Pedagogisk dokumentation i förskolan : En studie om hur sex pedagoger förhåller sig till pedagogisk dokumentation

Bakgrund Pedagogisk dokumentation kan ses som ett verktyg eller som en metod för att säkerställa förskolans kvalitet. I läroplanen för förskolan,...

Skrivstöd : en kvalitativ studie i ämnet svenska om elevers tankarom skrivstöd i årskurs fem

Published

Skrivstöd : en kvalitativ studie i ämnet svenska om elevers tankarom skrivstöd i årskurs fem

Under våra fyra år som lärarstudenter har vi märkt att samma slags stöd oftast ges till elever under deras skrivprocess. Elever skriver idag mer än...

Skrivundervisningen på mellanstadiet : Åtta elevers med svenska som andraspråk upplevelser

Published

Skrivundervisningen på mellanstadiet : Åtta elevers med svenska som andraspråk upplevelser

Bakgrund: Statistik visar att folkökningen i Sverige främst beror på invandring. Det innebär att fler människor med annat modersmål än svenska komm...

Tangentbord, den nya pennan? : En jämförelse av arbetet med IKT utifrån ASL-metoden och metoder där handskrift står i centrum

Published

Tangentbord, den nya pennan? : En jämförelse av arbetet med IKT utifrån ASL-metoden och metoder där handskrift står i centrum

Vi har iakttagit då vi varit ute i verksamheten att lärare har tillgång till IKT (Informations- och kommunikationsteknik) som verktyg, men inte...

Teacher Students' Voices On Why To Embark Teacher Training Program

Published

Teacher Students' Voices On Why To Embark Teacher Training Program

Teacher students' voices on writing

Published

Teacher students' voices on writing

Many students drop out from their education during the first year in higher education.One reason is the demand of academic writing. In order to mee...

Ungdomars språkbruk och identitet

Published

Ungdomars språkbruk och identitet

Ungdomars upplevelser av påverkan i relation till vuxna : En fenomenologiskt inspirerad studie utifrån ett agens och empowermentperspektiv

Published

Ungdomars upplevelser av påverkan i relation till vuxna : En fenomenologiskt inspirerad studie utifrån ett agens och empowermentperspektiv

Barn har rätt att påverka sina liv utifrån barnkonventionen, vilket brister i dagsläget. Studien syftar till att synliggöra ungdomars upplevelser o...

"Varför tog det så lång tid?" : En kvantitativ studie om hur feedback från skolan och hemmet påverkar barns motivation till läsning

Published

"Varför tog det så lång tid?" : En kvantitativ studie om hur feedback från skolan och hemmet påverkar barns motivation till läsning

Detta är en studie som undersöker hur barns motivation till läsning påverkas av feedback ifrån skolan och hemmet samt hur ett läsande hem kan...

Vägen till ämnesspråk i flerspråkiga klasser : En kvalitativ studie av ämneslärares syn på flerspråkiga elever och ämnesspråk

Published

Vägen till ämnesspråk i flerspråkiga klasser : En kvalitativ studie av ämneslärares syn på flerspråkiga elever och ämnesspråk

Bakgrund: I dagens skola har vi många flerspråkiga elever och många av dem får inte det stöd de behöver i ämnesundervisningen. De har svårt att ta...

"Wallah, de e bra o ta dagen som den kommer" : Kodväxling bland studerande på Kriminalvårdens lärcentrum

Published

"Wallah, de e bra o ta dagen som den kommer" : Kodväxling bland studerande på Kriminalvårdens lärcentrum

Bakgrund​: I arbetet som lärare på Kriminalvårdens lärcentrum har jag noterat språkliga variationer bland andra språkstalande intagna och studerand...

Where communication flows, languages swim freely : developing fieldwork methods for investigating preschool children's language beliefs

Published

Where communication flows, languages swim freely : developing fieldwork methods for investigating preschool children's language beliefs

In this paper I reflect on methodological aspects to take into consideration when developing methods for investigating three- to five-year-old...

Ämnesintegrerad svenska och svenska som andraspråksundervisning : - Svensklärares upplevelser av integrerad ämnesundervisning

Published

Ämnesintegrerad svenska och svenska som andraspråksundervisning : - Svensklärares upplevelser av integrerad ämnesundervisning

Bakgrund: Tidigare forskning har visat att elevers språkutveckling utvecklas av olika undervisningsmetoder. Elevers perspektiv står i fokus i...

Är blyghet ett hinder i samhället? : En studie om hur lärare talar om blyga elever i klassrummet

Published

Är blyghet ett hinder i samhället? : En studie om hur lärare talar om blyga elever i klassrummet

Bakgrund: Blyghet har tidigare förklarats uteslutande med stöd av psykologisk litteratur. En tidig definition av blyghet myntade av Zimbardo (1978)...

Är kejsarinnan en ”˗˗ ˗” eller en hora? : En komparativ analys av Selma Lagerlöfs Kejsarn av Portugallien i originalutgåva och lättläst version

Published

Är kejsarinnan en ”˗˗ ˗” eller en hora? : En komparativ analys av Selma Lagerlöfs Kejsarn av Portugallien i originalutgåva och lättläst version

Bakgrund: En av skolans främsta uppgifter är att lära alla elever läsa, förstå och använda olika typer av texter. Därav har litteraturen en central...

Research projects