Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Håkan Jansson

Håkan Jansson

Senior lecturer


Fil.dr. i nordiska språk

hakan.jansson@hv.se I407

Organization

Staff member at Division of Educational Science and Languages.

Research area

Conducts research in humanities, languages and literature, general language studies, languages and literature, specific languages.

Jag disputerade 2015 på avhandlingen Purism på glid? Studier i nutida isländskt ordbruk. Där undersöks förändringar i isländskans ordförråd, mot bakgrund att språket länge har betraktats som stabilt. De få förändringarna kopplas ofta till en under stora delar av 1800- och 1900-talen relativt allmänt omfattad språklig purism. I avhandlingen behandlas frågan om motståndet mot förändringar är på väg att minska. Håller isländskan på att bli mera lik de övriga nordiska språken när det gäller mottagligheten för förändringsimpulser?

Som framgår av nedanstående publikationslista har övrig forskning främst gällt lexikografi och lexikologi, bl.a. genom medverkan i projekten Islex <http://islex.se/> och Svensk akademisk ordlista <http://spraakbanken.gu.se/swe/forskning/akademiska-ordlistor>. Därutöver har viss tid även ägnats åt systemisk-funktionell grammatik (SFG) och språkhistoria.

Vidare har min tid som utlandslektor på Island och i Japan samt 10 års undervisning i svenska som andraspråk på gymnasiet skapat ett grundmurat intresse för andraspråksforskning.

Publikationer:

Jansson, Håkan. 2015. Purism på glid? Studier i nutida isländskt ordbruk, Göteborg: Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. [tillgänglig elektroniskt: http://hdl.handle.net/2077/37846].

Ribeck, Judy Carola, Håkan Jansson & Emma Sköldberg. 2014. Från aspekt till övergripande – en ordlista över svensk akademisk vokabulär. I: Fjeld, Ruth Vatvedt & Marit Hovdenak (red.) Rapport fra Konferense om leksikografi i Norden Oslo 13. - 16. august 2013. [Nordiske studier i leksikografi 12]. Oslo: Skrifter utg. av Nordisk forening for leksikografi.

Jansson, Håkan. 2013. Bakk or bakvörður – on loans and induced linguistic innovations in Icelandic football lexis. I: Bergh, Gunnar, Rhonwen Bowen & Mats Mobärg (red.) Language, Football – and All That Jazz. A Festschrift for Sölve Ohlander. Gothenburg Studies in English (Acta Universitatis Gothoburgensis)]. Göteborg: Göteborgs Universitet. s.157–168.

Jansson, Håkan, Sofie Johansson Kokkinakis, Judy Ribeck & Emma Sköldberg. 2012. A Swedish Academic Word List: Methods and Data. I: Fjeld, Ruth Vatvedt & Julie Matilde Torjusen (red.) Proceedings of 15th EURALEX International Congress 7-11 August, 2012,. Oslo: Department of Linguistics and Scandinavian Studies, University of Oslo. s.955-960. [tillgänglig elektroniskt: http://gup.ub.gu.se/publication/162496-a-swedish-academic-word-list-methods-and-data].

Carlund, Carina, Sofie Johansson Kokkinakis, Judy Ribeck, Håkan Jansson & Julia Prentice. 2012. An academic word list for Swedish – a support for language learners in higher education. Proceedings of the SLTC 2012 workshop on NLP for CALL. Linköping Electronic Conference Proceedings 80:20–27. [tillgänglig elektroniskt: http://www.ep.liu.se/ecp/080/003/ecp12080003.pdf].

Jansson, Håkan. 2011. ”George W Bush er ekki jafn mikið frík (freak) og Al Gore“ – Några funderingar kring hur ett ord blir isländskt. I: Jónsdóttir, Halldóra, Jón Hilmar Jónsson & Guðrún Kvaran (red.) Díslex -- Dísæt lex(íkograf)ía kennd Þórdísi Úlfarsdóttur fimmtugri 27.4.2011. Reykjavík: Menningar- og minningarsjóður Mette Magnussen.

Hannesdottir, Anna Helga, Håkan Jansson, Ylva Hellerud, Halldóra Jónsdóttir & Þórdís Úlfarsdóttir. 2011. ISLEX.se. internetpublikation. [tillgänglig elektroniskt: http://islex.se].

Holmberg, Per & Håkan Jansson. 2011. Att rista tid och rum i sten. Funktionell textanalys. Stockholm: Norstedts. [tillgänglig elektroniskt: http://gup.ub.gu.se/publication/145447-att-rista-tid-och-rum-i-sten].

Jansson, Håkan. 2010. Lexikografiska aspekter på Internet som källa till informellt språkbruk. I: Lönnroth, Harry & Kristina Nikula (red.) Nordiska studier i lexikografi 10. Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden, Tammerfors 3–5 juni 2009. Tammerfors: Nordiska föreningen för lexikografi.
Jansson, Håkan. 2010. Working with the web as a source for dictionaries of informal vocabulary. I: Dykstra, Anne & Tanneke Schoonheim (red.) Procedings of the XIV Euralex International Congress. Leeuwarden: Fryske Akademy. s.357-363.

Holmberg, Per & Håkan Jansson. 2010. Vikingatidens evighetsmaskiner. Bo65. Festskrift till Bo Ralph. [tillgänglig elektroniskt: http://gup.ub.gu.se/publication/130558-vikingatidens-evighetsmaskiner].

Hannesdottir, Anna Helga, Aldís Sigurðardóttir, Håkan Jansson, Halldóra Jónsdóttir, Lars Trap-Jensen & Þórdís Úlfarsdóttir. 2008. ISLEX-An Icelandic-Scandinavian Multilingual Online Dictionary. Proceedings of the XIII euralex international congress: Barcelona, 15-19 July 2008. [tillgänglig elektroniskt: http://gup.ub.gu.se/publication/75243-islex-an-icelandic-scandinavian-multilingual-online-dictionary].