Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Magnus Fernberg

Universitetslektor

Staff member at Division of Educational Science and Languages.

Conducts research in humanities, languages and literature, swedish.


Publications


"Alla invandrare borde HIV-testas" : En språklig diskursanalys av invandrares beskrivning i Trollhättans Tidning/ttela

Published

"Alla invandrare borde HIV-testas" : En språklig diskursanalys av invandrares beskrivning i Trollhättans Tidning/ttela

Denna studie har undersökt med vilket språkbruk samt i vilka diskurser invandrare framställs i Trollhättans lokala tidning åren 1969, 1991 och 2015...

Anpassat lärande : observation i klassrum

Published

Anpassat lärande : observation i klassrum

Bakgrund: I min tidigare studie (Dahlberg, 2019) studerade jag pedagogers upplevelse om måluppfyllnad i sitt uppdrag att anpassa undervisningen i...

Arbetet med läsförståelse i klassrummet : Implicit eller explicit undervisning?

Published

Arbetet med läsförståelse i klassrummet : Implicit eller explicit undervisning?

Bakgrund Forskning visar att svenska elevers läsförståelse har blivit allt sämre de senaste åren (Skolverket 2016; Skolverket 2017b). Eleverna tapp...

Artkunskap och miljömedvetenhet : en studie om miljömedvetenhet hos elever i åk 5

Published

Artkunskap och miljömedvetenhet : en studie om miljömedvetenhet hos elever i åk 5

Bakgrund: Det är många faktorer som spelar in när det gäller miljömedvetenhet. Vad det är som gör att en individ blir engagerad i miljön kan ha mån...

Att behöva eller att vilja läsa : hur lärare tänker om elevers motivation gällande skönlitteraturläsning

Published

Att behöva eller att vilja läsa : hur lärare tänker om elevers motivation gällande skönlitteraturläsning

The aim of this study was to investigate how Swedish teachers think and reason about pupil motivation in schools, primarily in conjunction with...

"Att utsätta sig för det som är jobbigt" : En kvalitativ undersökning av talängslan hos elever

Published

"Att utsätta sig för det som är jobbigt" : En kvalitativ undersökning av talängslan hos elever

Bakgrund: Elevers talängslan framstår som ett relativt outforskat område. Bortsett från ett antal studentuppsatser var det svårt att finna...

Att utveckla elevers läsförståelse i årskurs 1 och 2 : en kvalitativ studie utifrån några lärares perspektiv

Published

Att utveckla elevers läsförståelse i årskurs 1 och 2 : en kvalitativ studie utifrån några lärares perspektiv

Det övergripande syftet med vår studie har varit att undersöka vilka undervisningsmodeller lärare i årskurs 1 och 2 använder, för att utveckla...

Att vara flicka eller pojke : en analys av identitet och genus i Drottningens juvelsmycke och Pojkarna

Published

Att vara flicka eller pojke : en analys av identitet och genus i Drottningens juvelsmycke och Pojkarna

Bakgrund: Både Drottningens juvelsmycke och Pojkarna är två omtalade romaner för att författarna i de båda romanerna har vågat ifrågasätta synen på...

Attityder till svenska som andraspråk och konsekvenser av ämnets låga status i skolan : En kvalitativ undersökning om lärares och elevers uppfattningar

Published

Attityder till svenska som andraspråk och konsekvenser av ämnets låga status i skolan : En kvalitativ undersökning om lärares och elevers uppfattningar

Forskning visar att det i svensk skola idag eftersträvas en enspråkig majoritetskultur där minoriteter i samhället värderas lägre. Läroplanen får...

Barns utomhusaktiviteter på förskolan : en aktionsstudie

Published

Barns utomhusaktiviteter på förskolan : en aktionsstudie

Bakgrund Barn tillbringar mycket av sin tid på förskolan utomhus. I lärarutbildningens verksamhetsförlagda del har vi uppmärksammat att det...

Betydelsen av rätt bedömning av elevens arbete

Published

Betydelsen av rätt bedömning av elevens arbete

Bakgrund: Både läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) samt skollagen beskriver elevers rättigheter att uppnå sina...

De yngsta barnens anknytning vid inskolning på förskola

Published

De yngsta barnens anknytning vid inskolning på förskola

Bakgrund Små barn är beroende av hjälp, skydd och tröst från vuxna i dess närhet för att överleva och utvecklas på ett bra sätt. Barnets...

Den övriga världen i väst : En analys av framställningen av icke-västerländska författare, perspektiv och verk i två läromedel för svenskämnet tryckta efter att riktlinjerna för Läroplanen för gymnasiet 2011 publicerades

Published

Den övriga världen i väst : En analys av framställningen av icke-västerländska författare, perspektiv och verk i två läromedel för svenskämnet tryckta efter att riktlinjerna för Läroplanen för gymnasiet 2011 publicerades

I denna uppsats behandlas två läromedel i ämnet svenska på gymnasienivå. De läromedel som undersöks är Svenska Timmar - Litteraturen (2012) av Svan...

"Dessa lässtrategier har man ju lärt sig om" : en kvalitativ studie om läsförståelse i den svenska läroplanen

Published

"Dessa lässtrategier har man ju lärt sig om" : en kvalitativ studie om läsförståelse i den svenska läroplanen

Bakgrund: Vi har valt att i föreliggande uppsats undersöka lärarnas subjektiva syn på läsförståelse och lässtrategier i Läroplanen för grundskolan...

Det finns inte enbart en metod som passar alla elever : lärares åsikter om hur elever lär sig att skriva på ett effektivt sätt

Published

Det finns inte enbart en metod som passar alla elever : lärares åsikter om hur elever lär sig att skriva på ett effektivt sätt

Syftet med vår studie var att få en ökad kunskap om hur elever utvecklar sitt skrivande på ett effektivt sätt. Vår ambition var att förmedla några...

Det föränderliga lärandet : från innehåll till mål inom fritidsverksamheten

Published

Det föränderliga lärandet : från innehåll till mål inom fritidsverksamheten

Bakgrund: I bakgrunden beskrivs fritidshemmets utveckling från 1800 - talets arbetsstugor fram till fritidshemmen idag. Tidigare forskning...

"Det hade Sonja tyckt om..." : En didaktisk adaptionsstudie mellan bok och film av En man som heter Ove

Published

"Det hade Sonja tyckt om..." : En didaktisk adaptionsstudie mellan bok och film av En man som heter Ove

Bakgrund: Att studera adaptionen från bok till film är mer aktuellt än någonsin eftersom varje bästsäljande roman mer eller mindre blir till film....

Du kan ju dansa i tanken! : Dans som estetisk lärprocess i svenskämnet F-3

Published

Du kan ju dansa i tanken! : Dans som estetisk lärprocess i svenskämnet F-3

Det är med utgångspunkt i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 som intresset för dansens utrymme i skolan har väckts oc...

Elevers läsförståelse från ett genusperspektiv : korrelationen mellan kön och resultat

Published

Elevers läsförståelse från ett genusperspektiv : korrelationen mellan kön och resultat

Flera studier har visat att det är stora skillnader mellan flickors och pojkars resultat i läsförståelse. Förmågan i läsförståelse påverkar elevers...

Elevers läsvanor utifrån ett genusperspektiv : en kvalitativ studie om vad som motiverar elevers läsvanor i en årskurs trea

Published

Elevers läsvanor utifrån ett genusperspektiv : en kvalitativ studie om vad som motiverar elevers läsvanor i en årskurs trea

Bakgrund: Under vår lärarutbildning har vi fått insikt i vikten av att läsa böcker. Tidigare forskning visar att pojkar läser mer sällan än flickor...

En kvalitativ intervjustudie om hur elevers självbild kan påverkas av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi : Utförd från lärares och elevers perspektiv

Published

En kvalitativ intervjustudie om hur elevers självbild kan påverkas av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi : Utförd från lärares och elevers perspektiv

Bakgrund: Fenomenet ”dyslexi” började användas för drygt hundra år sedan och har sedan dess haft en mängd olika förklaringar. I dag erkänns av fler...

En kvalitativ studie av lärares förhållningssätt till grammatik i årskurs 4-6

Published

En kvalitativ studie av lärares förhållningssätt till grammatik i årskurs 4-6

Forskning visar att grammatikundervisningen har avtagit i skolorna sedan mitten av 1900-talet. På grund av detta valde jag att göra en studie om...

En Portal till lärande : etablerade textbegrepp i ett LGR11-anpassat läromedel för svenska, 7-9

Published

En Portal till lärande : etablerade textbegrepp i ett LGR11-anpassat läromedel för svenska, 7-9

Eftersom läromedel inte längre granskas av staten ligger numera ansvaret att avgöra lämpligheten av ett läromedel på skolan och lärarna. På grund a...

Film i svenskämnet : Gymnasielärares synsätt på filmanvändandet i svenskämnet

Published

Film i svenskämnet : Gymnasielärares synsätt på filmanvändandet i svenskämnet

"Film ska ha ett budskap" : En studie av lärares syn på filmens roll i undervisningen

Published

"Film ska ha ett budskap" : En studie av lärares syn på filmens roll i undervisningen

Syftet med vår undersökning är att se hur lärare förhåller sig till filmens roll i undervisningen. Vi intresserar oss av hur valet av film sker och...

Fonologisk medvetenhet i förskoleklass : 8 pedagogers tankar om undervisning i fonologisk medvetenhet

Published

Fonologisk medvetenhet i förskoleklass : 8 pedagogers tankar om undervisning i fonologisk medvetenhet

Bakgrund: Uppsatsidén har väckts genom att vi under vår utbildning läst kurserna Barnet i matematikens och skriftspråkets värld och Barns...

Fritids är FRI-tids! : En kvalitativ studie om före detta fritidshemselevers upplevelse av fritidshemmet

Published

Fritids är FRI-tids! : En kvalitativ studie om före detta fritidshemselevers upplevelse av fritidshemmet

Bakgrund Enligt Skollagen 2010:800 ska fritidshemmet "stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och...

Från hypotetiskt till en ideologisk strid : En studie om debattartiklar om invandring mellan 2009-2015

Published

Från hypotetiskt till en ideologisk strid : En studie om debattartiklar om invandring mellan 2009-2015

Bakgrund: Studien utgår från det ökade flyktingmottagandet 2015 och det förändrade politiska klimatet i invandringspolitiken sedan Sverigedemokrate...

Från monster till ideal? : en jämförande analys av Stokers Greve Dracula och Meyers Edward Cullen

Published

Från monster till ideal? : en jämförande analys av Stokers Greve Dracula och Meyers Edward Cullen

"För barnets bästa" : En studie om samarbete och föräldrainflytande på förskolan - Kommunala förskolor och förskolor i privat regi

Published

"För barnets bästa" : En studie om samarbete och föräldrainflytande på förskolan - Kommunala förskolor och förskolor i privat regi

Med detta examensarbete vill jag ta reda på hur förskolepedagoger och föräldrar både på förskolor med kommunala och förskolor i privat regi uppfatt...

"Hallå, jag är här av en anledning" : en intervjustudie om lärare med ett annat modersmål än svenska som undervisar på svenska

Published

"Hallå, jag är här av en anledning" : en intervjustudie om lärare med ett annat modersmål än svenska som undervisar på svenska

Bakgrund: Studier om lärare med utländsk bakgrund och effekterna de har på elever finns för lite skrivet om, inom den svenska skolan och...

Har du bara lekt idag : en studie om vårdnadshavares uppfattning om styrd ledi skola och fritidshem

Published

Har du bara lekt idag : en studie om vårdnadshavares uppfattning om styrd ledi skola och fritidshem

Tidigare forskning menar att leken är en viktig komponent i barns identitetsskapande och utveckling, vilket vi håller med om. Våra erfarenheter frå...

Har ni bara lekt idag : En intervjustudie om den fria leken i förskolan

Published

Har ni bara lekt idag : En intervjustudie om den fria leken i förskolan

Den fria leken resulterar inte alltid i något konkret material så som många andra styrda aktiviteter på förskolan kan göra, vilket innebär att viss...

Helt seriöst : En undersökning av avsteg från en normenlig språkhantering inom populärmusiken

Published

Helt seriöst : En undersökning av avsteg från en normenlig språkhantering inom populärmusiken

Bakgrund: Uppsatsen undersöker vilka typer av avsteg från en normenlig språkhantering som finns i några utvalda svenska populära låtar, detta för a...

Heta hunkar och snygga snärtor i klassrummet : har livsstilsmagasin en roll i svenskundervisningen?

Published

Heta hunkar och snygga snärtor i klassrummet : har livsstilsmagasin en roll i svenskundervisningen?

Bakgrund: Populärlitteratur har traditionellt inte haft någon stark ställning i svenskundervisningen. Detta har på senare tid ändrats till att...

Hjälp mig med min läxa! : En studie om elevers uppfattningar kring läxor

Published

Hjälp mig med min läxa! : En studie om elevers uppfattningar kring läxor

Läxor har en central och självklar roll i många elevers vardagliga skolerfarenhet, trots att det saknas egentliga riktlinjer i styrdokumenten....

Hur arbetar lärare med nyanlända elever i språkundervisning? : En studie om lärares arbetssätt vid andraspråksundervisning

Published

Hur arbetar lärare med nyanlända elever i språkundervisning? : En studie om lärares arbetssätt vid andraspråksundervisning

Vår studie syftar till att få mer insikt i vad läraren har för arbetssätt när det kommer till språkinlärning för nyanlända elever. Vi ville även se...

Hur brukas hen? : En korpusbaserad undersökning av pronomet hen i twitterspråk

Published

Hur brukas hen? : En korpusbaserad undersökning av pronomet hen i twitterspråk

Bakgrund: Hen tillhör ordklassen pronomen och används som könsneutral benämning som ersättare för han och hon när könstillhörigheten är okänd,...

Hur påverkar barngruppernas storlek fritidshemmets verksamhet?

Published

Hur påverkar barngruppernas storlek fritidshemmets verksamhet?

Syftet med vårt arbete är att beskriva, analysera och förstå fritidslärarnas arbete med stora barngrupper på fritidshem innebär. Antalet barn på...

Hur ser pedagogerna på begreppen barn i behov av särskilt stöd och inkludering i förskolan?

Published

Hur ser pedagogerna på begreppen barn i behov av särskilt stöd och inkludering i förskolan?

Bakgrund Då vi båda arbetar inom förskolans verksamhet vet vi hur problematiskt det kan vara att arbeta inkluderande med barn i behov av särskilt...

Hur upplevs återkoppling på stavning av elever? : en kvalitativ studie om motivation till berättelseskrivning

Published

Hur upplevs återkoppling på stavning av elever? : en kvalitativ studie om motivation till berättelseskrivning

Bakgrund: Till grund för vår studie ligger diskussioner mellan forskare om huruvida lärare stärker eller minskar elevers motivation till skrivning ...

Högläsning – fröet till all läsning! : En kvalitativ studie om högläsning som ett pedagogiskt verktyg

Published

Högläsning – fröet till all läsning! : En kvalitativ studie om högläsning som ett pedagogiskt verktyg

Bakgrund: För att elever ska utveckla sin läsförståelse, måste de ges rika möjligheter att använda språket som ett redskap, dels genom att läsa och...

Högläsning : En kvalitativ studie i ämnet svenska där fokus är på elever och lärarens högläsning i årskurs 4

Published

Högläsning : En kvalitativ studie i ämnet svenska där fokus är på elever och lärarens högläsning i årskurs 4

The purpose of the study is to investigate students' approach to reading in a multilingual classroom. The focus of the study is on comparing...

Idrottslärares uppfattningar om eventuella betyg från årskurs 4

Published

Idrottslärares uppfattningar om eventuella betyg från årskurs 4

Bakgrund: Studier visar att ett införande av betyg i årskurs 4 i idrott och hälsa resulterar i att bedömningsarbetet ger en ökad betydelse och ger...

IKT-kompetens i förskolan : Integreras lärplattan i verksamheten?

Published

IKT-kompetens i förskolan : Integreras lärplattan i verksamheten?

Bakgrund: 2011 köptes den första lärplattan in i denna mellanstora kommun. Jag finner det intressant att undersöka hur väl förberedda förskollärarn...

Informationssökning och källkritik i undervisningen : en analys av lärarhandledningar i informationssökning och källkritik för årskurs F-3

Published

Informationssökning och källkritik i undervisningen : en analys av lärarhandledningar i informationssökning och källkritik för årskurs F-3

Bakgrund: I Lgr11 finns både informationssökning och källkritik utskrivet redan i förskoleklassens undervisning, och i årskurs 1–3 är det ett...

Inkluderad i en skola för alla, är det möjligt

Published

Inkluderad i en skola för alla, är det möjligt

Bakgrund: Begreppen en skola för alla och inkludering är aktuella då det forskas mycket om dem, både i Skandinavien och i andra delar av världen. M...

Inkludering i skolans styrdokument Lgr11 : En textanalys av begreppet "en skola för alla"

Published

Inkludering i skolans styrdokument Lgr11 : En textanalys av begreppet "en skola för alla"

Bakgrund Begreppet "inkludering" har stora likheter med det svenska uttrycket "en skola för alla". Det förstnämnda begreppet blev officiellt efter...

Inkludering är bra, ja, men inte till absurdum : Hur inkluderar lärarna andraspråkselever i undervisningen?

Published

Inkludering är bra, ja, men inte till absurdum : Hur inkluderar lärarna andraspråkselever i undervisningen?

Då vi i Sverige den senaste tiden har fått ökad invandring och andelen andraspråkselever ökat på skolorna ställer det högre krav på lärare att...

Jag ba what? : funktioner hos diskursmarkören ba i det informella skriftspråket

Published

Jag ba what? : funktioner hos diskursmarkören ba i det informella skriftspråket

Bakgrund: Ba är en vida använd polyfunktionell diskursmarkör som genomsyrat det vardagliga språket sedan lång tid tillbaka. Ordet härstammar från...

Research projects