Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Mirella Forsberg Ahlcrona

Universitetslektor

Docent i utbildningsvetenskap

Staff member at Division of Educational Science and Languages.

Conducts research in social sciences, educational sciences.


Publications


"Alla barn är i behov av något särskilt stöd" : En kvalitativ studie om pedagogers erfarenheter och uppfattningar av barn i behov av särskilt stöd

Published

"Alla barn är i behov av något särskilt stöd" : En kvalitativ studie om pedagogers erfarenheter och uppfattningar av barn i behov av särskilt stöd

Bakgrund: Begreppet barn i behov av särskilt stöd är ett komplext begrepp som kan tolkas på olika sätt i dagens förskola. Studien undersöker vilka...

”Allt man gör inne kan man också göra ute” : En studie kring förskolans uteverksamhet, dess möjligheter och praktiska arrangerande

Published

”Allt man gör inne kan man också göra ute” : En studie kring förskolans uteverksamhet, dess möjligheter och praktiska arrangerande

Tidigare forskning kring uteverksamhet visar att uteverksamheten kan bidra till utvecklingen av bland annat motoriken, fantasin och de sociala...

"Att högläsning är mycket viktigare än vad vi trott förut" : En fokusgruppsstudie om högläsning som ett språkutvecklande arbetssätt i flerspråkiga barngrupper

Published

"Att högläsning är mycket viktigare än vad vi trott förut" : En fokusgruppsstudie om högläsning som ett språkutvecklande arbetssätt i flerspråkiga barngrupper

Bakgrund: I förskolan idag har vart fjärde barn utländsk bakgrund och majoriteten av de barn möter det svenska språket för första gången i förskola...

Att skapa inlärning med hjälp av bedömning : Effekterna av lärandebedömning

Published

Att skapa inlärning med hjälp av bedömning : Effekterna av lärandebedömning

Bakgrund: Studiens syfte är att studera hur lärare i skolans tidigare år tänker kring formativ bedömning. Jag studerade lärarnas val av...

Avslappning eller lärande? : En fokusgruppsstudie om högläsningens betydelse i förskola och förskoleklass

Published

Avslappning eller lärande? : En fokusgruppsstudie om högläsningens betydelse i förskola och förskoleklass

Bakgrund: Det är idag en förutsättning att kunna läsa och skriva för att fungera i samhället. Genom högläsning kan dessa kunskaper uppnås. Det som...

Barn med svenska som andraspråk : Med fokus på pedagogernas arbetssätt kring språklig mångfald

Published

Barn med svenska som andraspråk : Med fokus på pedagogernas arbetssätt kring språklig mångfald

Bakgrund: Bakgrunden till denna studie är att Sverige idag utvecklats till ett mångkulturellt land, där kommunerna i Sverige består av barn som är...

Barnbokens betydelse för barns språkutveckling

Published

Barnbokens betydelse för barns språkutveckling

Bakgrund: Studien har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet som lägger stort fokus på det kompetenta barnet. Ett av förskolans uppdra...

Barns socioekonomiska och kulturella bakgrunder : och deras möjligheter att utveckla literacykompetenser i förskolan ur ett lärarperspektiv

Published

Barns socioekonomiska och kulturella bakgrunder : och deras möjligheter att utveckla literacykompetenser i förskolan ur ett lärarperspektiv

Bakgrund: Barn kommer till förskolan med olika erfarenheter och kunskaper från sin hemmiljö, som lärarna kan välja att ta tillvara på och arbeta...

Barns tankar om sitt eget inflytande i vardagen

Published

Barns tankar om sitt eget inflytande i vardagen

Syftet med vår studie är att ta reda på barns tankar om inflytande i sin vardag. Den metoden vi använde var att genomföra barnsamtal som kan liknas...

De yngsta barnens rätt till inflytande i en förskolekontext : Att lyssna på det som inte sägs

Published

De yngsta barnens rätt till inflytande i en förskolekontext : Att lyssna på det som inte sägs

Detta är en kvalitativ studie som syftar till att undersöka pedagogers förhållningsätt och erfarenheter när det gäller de yngsta barnens...

Den fria leken och undersökande barn

Published

Den fria leken och undersökande barn

Bakgrund:Betydelsen av miljö och material för barns subjektskapande i förskolan undersöktes av Nordin Hultman (2004) där hon observerade hur social...

"Det handlar om att få vara med och bestämma" : En kvalitativ intervjustudie om pedagogers tankar kring barns inflytande och demokrati i förskolan

Published

"Det handlar om att få vara med och bestämma" : En kvalitativ intervjustudie om pedagogers tankar kring barns inflytande och demokrati i förskolan

Bakgrund: Inflytande och demokrati har blivit en väsentlig del i förskolan och ett omdiskuterat ämne. Enligt läroplanen har alla barn i förskolan...

"Det är för barnens skull vi gör det" : En kvalitativ studie om pedagogers uppfattningar om att arbeta med hållbar utveckling med yngre barn

Published

"Det är för barnens skull vi gör det" : En kvalitativ studie om pedagogers uppfattningar om att arbeta med hållbar utveckling med yngre barn

Bakgrund: Tidigare forskning i ämnet tenderar att fokusera på de äldre barnens lärande kring hållbar utveckling. Den visar även att pedagoger kan...

Det är guld värt när man kan läsa för barnen : en kvalitativ studie om pedagogers högläsning i förskolan med en didaktisk utgångspunkt

Published

Det är guld värt när man kan läsa för barnen : en kvalitativ studie om pedagogers högläsning i förskolan med en didaktisk utgångspunkt

Högläsning i förskolan ses av många pedagoger som en viktig del i den pedagogiska verksamheten. I relation till detta fann vi det intressant att...

Det är mycket som vi ska kunna säkerställa genom sagan : En kvalitativ studie om hur några pedagoger i förskolan arbetar med sagor

Published

Det är mycket som vi ska kunna säkerställa genom sagan : En kvalitativ studie om hur några pedagoger i förskolan arbetar med sagor

Bakgrund: Sagoläsning brukar roa barn och kan även ge positiva effekter på deras utveckling men även uppfylla mål i läroplanen. Vi finner det därfö...

Digitala verktyg i förskolan : En studie om förskollärarnas användning av digitala verktyg

Published

Digitala verktyg i förskolan : En studie om förskollärarnas användning av digitala verktyg

Bakgrund: Grunden för denna studie är att undersöka hur förskollärare använder sig av digitala verktyg och vilka verktyg som är mest förekommande i...

Dockans möjligheter i förskolans undervisning : En kvalitativ intervjustudie om handdockan i förskolans verksamhet

Published

Dockans möjligheter i förskolans undervisning : En kvalitativ intervjustudie om handdockan i förskolans verksamhet

Denna studie syftar till att uppmärksamma handdockan och dess möjligheter som ett pedagogiskt redskap i förskolans undervisning. Tidigt fick vi...

"Du bestämmer bara inte!" : Makt och positionering i förskolebarns egenstyrda lek

Published

"Du bestämmer bara inte!" : Makt och positionering i förskolebarns egenstyrda lek

Bakgrund: Vår erfarenhet är att det är stora barngrupper i förskolorna och därmed många relationer som barnen ska ingå i och många andra barn de sk...

Elevers integration och språkets betydelse : en kvalitativ undersökning om hur elever i årskurs 7-9 uppfattarspråkets betydelse för möjligheter till integration

Published

Elevers integration och språkets betydelse : en kvalitativ undersökning om hur elever i årskurs 7-9 uppfattarspråkets betydelse för möjligheter till integration

Bakgrund: Denna studie tar avstamp i litteratur och tidigare forskning som visar att nyanlända individers integration i samhället ofta är förknippa...

Elevers uppfattningar om formativ bedömning : Elevers uppfattningar om den formativa bedömningens praktiska tillämpning i skolan

Published

Elevers uppfattningar om formativ bedömning : Elevers uppfattningar om den formativa bedömningens praktiska tillämpning i skolan

Bakgrund: Det har på senare tid sökts intensivt efter nya former och funktioner av kunskapsbedömningar (Korp, 2003). Den förändrade bedömningskultu...

En kvalitativ studie om genusperspektiv i förskolan : "Hjälper vi barnen utifrån kön eller utifrån individ?"

Published

En kvalitativ studie om genusperspektiv i förskolan : "Hjälper vi barnen utifrån kön eller utifrån individ?"

Bakgrund: Vår studie utgår från ett genusteoretiskt perspektiv och syftar på pedagogers arbete med genus i förskolans vardag. I förskolans läroplan...

"En pedagogisk dokumentation ska ju vara någonting som leder framåt" : en kvalitativ studie om verktyget pedagogisk dokumentation

Published

"En pedagogisk dokumentation ska ju vara någonting som leder framåt" : en kvalitativ studie om verktyget pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation blir mer och mer ett viktigt verktyg för förskolan och dess kvalitetssäkring av verksamheten. Mot bakgrund av dokumentatio...

En studie om förskollärares arbete med högläsning i förskolan : "det är väl sällan man planerar högläsningsstunderna"

Published

En studie om förskollärares arbete med högläsning i förskolan : "det är väl sällan man planerar högläsningsstunderna"

Bakgrund: Den tidigare forskning som finns om högläsning är omfattande då det är ett välstuderat område. Men som vi ändå har valt att studera...

En studie om hur förskollärare använder sociala medier : "Ta vara på ditt privatliv!"

Published

En studie om hur förskollärare använder sociala medier : "Ta vara på ditt privatliv!"

Bakgrund: Sociala medier är något som växer sig större för varje dag. Nu använder man sig inte bara av sociala medier som privatperson utan något s...

En studie om högläsningens förutsättningar i förskolans verksamhet

Published

En studie om högläsningens förutsättningar i förskolans verksamhet

Bakgrund: Förskolan har sedan långt tillbaka haft uppdrag att vidga barns spåkliga kunkaper och kommunikation. Läroplanen formulerar flera...

En studie om normer och genusmönster i bilderböcker

Published

En studie om normer och genusmönster i bilderböcker

Bakgrund: Bilderboken är ett populärt medium bland barn och ofta förekommande som pedagogiskt hjälpmedel i förskolans verksamhet. Det kan därför va...

Estetik som metod och innehåll i förskolan

Published

Estetik som metod och innehåll i förskolan

Bakgrund: Estetiska uttrycksformer används i förskolan som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Hur ser förskolans verksamhet ut när...

Estetiska aktiviteter i förskolans verksamhet : Bild, sång och musik, dans och drama

Published

Estetiska aktiviteter i förskolans verksamhet : Bild, sång och musik, dans och drama

Läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2016) har som strävansmål att barn i förskolan ska få skapa och att de ska utveckla förmågan att...

Flerspråkiga barn i förskolan : En kvalitativ studie om flerspråkiga barn och pedagogers förhållningssätt.

Published

Flerspråkiga barn i förskolan : En kvalitativ studie om flerspråkiga barn och pedagogers förhållningssätt.

Bakgrund: Bakgrunden till den här studien är att det svenska samhället idag ses som ett mångkulturellt samhälle då det svenska samhället består av...

Flerspråkiga barngrupper och barns delaktighet i samlingar : En observationsstudie av barnens samtal i samlingar

Published

Flerspråkiga barngrupper och barns delaktighet i samlingar : En observationsstudie av barnens samtal i samlingar

Bakgrund: Denna uppsats bygger på hur och på vilket sätt pedagoger bjuder in barn till delaktighet i samtalunder samlingen i flerspråkiga...

"För att det är så" : En kvalitativ studie om barns maktrelationer i den fria leken

Published

"För att det är så" : En kvalitativ studie om barns maktrelationer i den fria leken

Bakgrund Leken är både viktig och rolig för barn i förskolan. Men lek innebär även att barn får handskas med konflikter och att de försöker få...

Förskollärares syn på högläsning i förskolan : "Läsvila eller boksamtal?"

Published

Förskollärares syn på högläsning i förskolan : "Läsvila eller boksamtal?"

Bakgrund: Högläsning ses som en social aktivitet och innebär att man läser för en grupp individer. I förskolan har högläsning fått ett allt större...

Hur samlingen uppfattas av förskollärare : En studie om samlingen ur förskollärares perspektiv

Published

Hur samlingen uppfattas av förskollärare : En studie om samlingen ur förskollärares perspektiv

Bakgrund: Samlingen är ett vanligt förekommande fenomen i de flesta förskoleverksamheter i Sverige, Det är av betydelse att studera och forska om...

Hållbar utveckling i förskolan : Grön Flagg-pedagoger resonerar och diskuterar hållbar utveckling i förskolan

Published

Hållbar utveckling i förskolan : Grön Flagg-pedagoger resonerar och diskuterar hållbar utveckling i förskolan

Bakgrund: Brundtlandsrapporten skapade på slutet av 1980-talet i uppdrag från FN för att skapa en definition av begreppet hållbarutveckling. Hållba...

Högläsning : En didaktisk studie om förskollärares högläsning som ett pedagogiskt verktyg.

Published

Högläsning : En didaktisk studie om förskollärares högläsning som ett pedagogiskt verktyg.

Arbetet är en kvalitativ studie som syftar till att ta reda på förskollärares syn på högläsning och vilka olika lässtrategier förskollärare använde...

Högläsning och högläsningspraktiker i förskolan

Published

Högläsning och högläsningspraktiker i förskolan

Bakgrund: Barn i Sverige lever idag i ett högteknologiskt samhälle där de anses vara kompetenta individer, vilket kräver mer av barnen eftersom de...

Högläsningens betydelse i förskolan : En kvalitativ studie om pedagogers förhållningssätt

Published

Högläsningens betydelse i förskolan : En kvalitativ studie om pedagogers förhållningssätt

Bakgrund: Denna studie koncentrerar sig på hur ett antal pedagoger i en mindre kommun använder sig av högläsningen i förskolan. Mot bakgrund av det...

Kommunikation i den fria leken : En kvalitativ studie om barns sätt att kommunicera i leksituationer

Published

Kommunikation i den fria leken : En kvalitativ studie om barns sätt att kommunicera i leksituationer

Bakgrund: Denna studie grundar sig i tidigare forskning om hur barn på egen hand med hjälp av sina kommunikativa förmågor kan förstå och uppfatta...

Kreativitet i förskolan

Published

Kreativitet i förskolan

Lokomotiv och latmaskar : Lärares och elevers uppfattningar av grupparbete som arbetsform i skolan

Published

Lokomotiv och latmaskar : Lärares och elevers uppfattningar av grupparbete som arbetsform i skolan

Samarbete, argumentation och diskussion är förmågor som skolan har till uppgift att utveckla hos elever. Hur dessa förmågor ska utvecklas och med...

Lärplattan i förskolan : En kvalitativ studie om pedagogers förhållningssätt till lärplattan, samt barns språkutveckling med lärplattan

Published

Lärplattan i förskolan : En kvalitativ studie om pedagogers förhållningssätt till lärplattan, samt barns språkutveckling med lärplattan

Bakgrund: Studier har visat på att lärplattan är ett komplement som blivit alltmer vanligt i förskolemiljön för barns lärande. Men en viss osäkerhe...

Mathematic in preschool and teacher education

Published

Mathematic in preschool and teacher education

Preschool task in Sweden include the teaching of mathematics as a subject and as a way to develop children's skills and ability to apply mathematic...

Mathematics and Puppet Play as a Method in the Preschool Teacher Education

Published

Mathematics and Puppet Play as a Method in the Preschool Teacher Education

This study explores students'€™ perceptions and understanding of mathematics as a subject and using aesthetic expressions in their own mathematics...

Pedagogers förhållningssätt i samlingen

Published

Pedagogers förhållningssätt i samlingen

Bakgrund: Bakgrunden till studien grundas i ett intresse för pedagogers förhållningssätt och på vilket sätt förhållningssättet påverkar i förskolan...

Pedagogers förutsättningar för att främja flerspråkiga barns svenska språkutveckling

Published

Pedagogers förutsättningar för att främja flerspråkiga barns svenska språkutveckling

Bakgrund: Denna studie grundas i hur barn med annat modersmål kan stärka det svenska språket i förskolans verksamhet för utveckling och lärande. Me...

Pedagogisk dokumentation i förskolan

Published

Pedagogisk dokumentation i förskolan

Bakgrund: I bakgrunden tas olika perspektiv på Pedagogisk dokumentation upp. Till att börja med beskrivs hur dokumentation i förskolan förändrats...

Pedagogisk dokumentation som ett verktyg i förskolans verksamhet : En kvalitativ studie av förskollärares erfarenheter av pedagogisk dokumentation.

Published

Pedagogisk dokumentation som ett verktyg i förskolans verksamhet : En kvalitativ studie av förskollärares erfarenheter av pedagogisk dokumentation.

Bakgrund: I tidigare forskningen presenteras olika perspektiv på vad pedagogisk dokumentation är. I början förklaras vad som skiljer sig mellan...

Samling ur ett genusperspektiv : En studie om pedagogers medvetenhet

Published

Samling ur ett genusperspektiv : En studie om pedagogers medvetenhet

Bakgrund: I Lpfö98/2010 beskrivs ett av förskolans uppdrag som är att aktivt arbeta med jämställdhet genom att motverka stereotypa könsroller och...

Skapandet av genus och kön genom kommunikation : en studie om pedagogers och barns kommunikation och interaktion ur ett genusperspektiv

Published

Skapandet av genus och kön genom kommunikation : en studie om pedagogers och barns kommunikation och interaktion ur ett genusperspektiv

Syftet med studien är att belysa pedagogers interaktion och kommunikation med barnen på förskolan ur ett genusperspektiv samt se hur det kan påverk...

Skolelevers språkliga koder" : En studie kring språkbruk i olika högstadieskolor.

Published

Skolelevers språkliga koder" : En studie kring språkbruk i olika högstadieskolor.

Bakgrund: Det finns många studier kring språkbruket och dess påverkan på samhället. Forskning visar att språket påverkar även ungdomars möjligheter...