Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hållbara barn och ungdomar

Hur säkrar vi barns och ungas sociala hållbarhet? Hur ger vi lika möjligheter att må bra, utvecklas, ha hälsa, vara delaktiga och få sina rättigheter respekterade? Lika viktigt är samhällets förmåga att planera för detta, men också hantera problem då de uppstår. Hur kan vi realisera hållbar samverkan för barn och unga?

Medverkande: 
Emma Sorbring, professor i barn- och ungdomsvetenskap, Högskolan Väst
Anette Bolin, docent socialt arbete, Högskolan Väst
Hans Ekensskär, socialchef, Grästorps kommun
Henrik Lindh, förvaltningsområdeschef för lärande, Orust kommun
Lena Hult (S), Regionstyrelsen Västra Götaland

Moderator: 
Åse Enkvist, Västra Götalandsregionen

När: 09 mars kl. 13-16, lokal C118/120
Anmälan: senast den 3 mars via denna länk

Tidiga insatser - ett projekt i samverkan

En mindre kommun gör en satsning på Tidiga insatser i förskolan och detta innebär t ex att de anställer socialarbetare och specialpedagoger på förskolan. Seminariet handlar om samverkansforskning med förskolan för att undersöka styrkor och behov av och möjligheter till kompetens- och verksamhetsutveckling. Vilka didaktiska utmaningar ges? Vilka utmaningar i relation till andra aktörer innebär detta?

Forskare: Olof Wiedel och Lena Nilsson, Högskolan Väst
När: 23 mars kl 09.30-12, konferensrum Humboldt (E433)
Anmälan: senast den 21 mars till claudia.zollinger@hv.se

VÄLFÄRDSTEKNIK MED INRIKTNING MOT IKT OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Fyrbodals kommunalförbund, FoU Socialtjänst arrangerar denna inspirationsdag tillsammans med Högskolan Väst, barn- och ungdomsvetenskap (BUV). Inspirationsdagen riktas till dig som arbetar med personer med olika funktionsnedsättningar.

Dagen har sin utgångspunkt i verksamheternas önskemål om att få inspiration om hur kunskap om, och användande av, välfärdsteknik och IKT kan främja självständighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättningar. Denna dag är också en del i det utvecklings- och forskningsprojekt som bedrivs i samverkan mellan; Fyrbodals kommunalförbund, Tanum, Munkedal, Orust, Uddevalla, Mellerud, Vänersborg och Barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan Väst.

I fokus står det digitala stödet (exempelvis appar och spel) utifrån områdena; kommunikation, orientering, struktur och underhållning samt aspekterna motivation, lärande och återhämtning. Målgruppen som fokuseras denna dag är barn och unga (upp till 30 år) med funktionsnedsättningar och insatser enligt LSS.

Mer information hittar du här.

När: 3 april kl 8.30-16.30, Lokal C118/120 (lokaler för seminarierna meddelas senare)
Anmälan:  senast den 15 januari

Barns och elevers övergångar mellan förskola, förskoleklass och skola - problem och dilemman

Seminariet tar sin utgångspunkt lärares uppdrag i förskola och skola att utbyta kunskaper, erfarenheter om innehållet i barn och elevers utbildning för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i deras utveckling och lärande. Under seminariet diskuteras vår studies resultat i relation till lärares uppdrag och betydelsen av ett förtroendefullt samarbete vid övergångar mellan olika skolformer för barn och elevers kunskapsutveckling.

Forskare: Marita Lundström och Ingrid Granbom, Högskolan Väst
När: 12 april kl 13.30-15.30, lokal: J106
Anmälan: senast den 10 april till claudia.zollinger@hv.se

Nätmobbing

Barn och ungdomars användning av nätet ökar hela tiden. Ett problem som har uppstått i samband med detta är nätmobbning. Nätmobbning som bland annat kännetecknas av att den kan pågå 24 timmar om dygnet, informationen sprids snabbt till en stor publik och den som är utsatt finner ofta ingen fristad från mobbningen. Seminariet handlar om att ge en bild av nätmobbning, hur den tar sig uttryck, hur omfattande den är, och vad man kan göra för att förebygga och åtgärda.

Forskare: Sofia Berne, universitetslektor vid Göteborg Universitet
När: 28 april kl 10-12, lokal: J106
Anmälan: stängd

Child and Youth Studies

Professor Janet Boddy and Dr Louise Gazeley will be talking about their work within the Centre for Innovation and Research in Childhood and Youth (CIRCY), an interdisciplinary research centre at the University of Sussex, UK (see http://www.sussex.ac.uk/esw/circy/). Louise conducts research on the relationship between educational and social disadvantage, addressing issues of equity and exclusion. Janet's research is concerned with family lives and with services for children and families, in the UK and internationally, including studies focused on children in care and care leavers.

OBS seminariet ges på engelska.

Forskare: Janet Boddy, Professor of Child, Youth and Family Studies (Education) and Louise Gazeley, Senior Lecturer (Education) University of Sussex
När: 16 maj kl 13-15, konferensrum Padua (I424)
Anmälan: senast den 14 maj till claudia.zollinger@hv.se

Motivation in context: insights from case study research

Although by tradition motivation has been examined as an individual difference variable in cross-sectional designs, in contemporary framings it is viewed as situated, dynamic, emergent and relational. In this seminar we share experiences of spending time in secondary school classrooms during the 2015/2016 school year researching students’ motivation to learn English.

OBS seminariet ges på svenska.

Forskare: Al Henry och Cecilia Thorsén, Högskolan Väst
När: 30 maj kl 13-15, konferensrum Padua (I424)
Anmälan: senast den 28 maj till claudia.zollinger@hv.se

BUV Konferens: "Barn och unga - Forskning och Praxis i samma rum"

Konferensen vänder sig till forskare, lärare och studenter såväl som olika professioner, kommunal och regional förvaltning, politiker samt frivilligorganisationer.

Fokus för konferensen är barns och ungas livsvillkor och erfarenheter utifrån ett barnperspektiv. Även frågor kring sådant som indirekt påverkar deras livsvillkor tas upp, t.ex. hur föräldrar, professionella organisationer och andra betydelsefulla aktörer agerar i samhället. Syftet med konferensen är att erbjuda ett forum där forskning möter praxis. Pågående och genomförda forsknings- och utvecklingsprojekt som involverar barn och ungdomar presenteras. På programmet finns också spännande key-note speakers inom området.

Konferensen är kostnadsfri.

När: 7 juni, heldag

Mer information och anmälan hittar du här.

Barns uppfattningar om språk och språkbruk och den svåra konsten att tolka barns yttranden

Små barns uppfattningar om språkbruk och flerspråkighet kan studeras med olika fokus, t.ex. utifrån barnens rent språkliga medvetenhet eller utifrån normativa aspekter som berör vad de anser om när och var man ska tala vilket språk och med vem. I seminariet belyses de problem och möjligheter som framträder i forskningsprocessen och som påverkar de resultat som forskaren kan - och bör - presentera vad gäller barns uppfattningar. Vad betyder det t.ex. när ett barn säger "jag kan tre språk och snurra runt fort, fort, fort".

Forskare: Elin Almér, Högskolan Väst
När: 15 juni kl 13-15, konferensrum Padua (I424)
Anmälan: senast den 13 juni till claudia.zollinger@hv.se

Barn i ekonomisk utsatthet

Mer information meddelas senare.

Forskare: Anette Bolin, Högskolan Väst
När: 18 september kl 13.30-16, C118

Senast uppdaterad av Claudia Zollinger