Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Barn- och ungdomsidrott som integrationsverktyg?

Idrott framhålls ofta som en av civilsamhällets resurser för inkludering i samhället av marginaliserade grupper och därmed kan bidra till att motverka effekterna av social och ekonomisk segregation. Men hur går detta arbete till i praktiken? Vilka faktorer blir centrala? Vilka dilemman ställs tränarna inför? Seminariet utgår ifrån ett projekt som utforskar på vilka sätt en fotbollsförening arbetar med övergripande värdefrågor bland barn och ungdomar.

Forskare: 

När: 7 september kl. 11.45-13 (OBS vi bjuder på smörgåslunch), Lärosal H310 
Anmälan: senast den 5 september till claudia.preisig@hv.se

Barn i ekonomisk utsatthet

Eftermiddagen inleds med en presentation av forskning om barn och ekonomisk utsatthet samt om hur det är att vara förälder och behöva söka och få pengar av organisationer i civilsamhället (i detta exempel Majblomman). Därefter samtalar vi om samhällets ansvar för barn i ekonomisk utsatthet utifrån ett barnperspektiv med fokus på relationen civilsamhälle och kommunalt ansvar.

Medverkande: 

  • Majblommans lokalförening: Birgitta Karlsson, ordförande.
  • Trollhättans stad: Malin Söderqvist, enhetschef, socialt stöd och försörjning.
  • Högskolan Väst: Anette Bolin, docent i socialt arbete och forskar om barn i ekonomisk utsatthet

När: 18 september kl 13.15-16, C118
Anmälan: hittar man här

OBS Anmälan stänger den 13 september!

Barns delaktighet i familjen

Att barn ska få vara delaktiga i frågor som rör dem är en av de vägledande principerna i barnkonventionen som (nästan) all länder i världen skrivit under. Men hur ser det i olika delar av världen. Förstås delaktighet på samma sätt och har barn samma möjligheter till delaktighet i sina familjer oavsett var de bor? Om det skiljer sig åt, vilka faktorer kan tänkas påverka? På seminariet presenteras och diskuteras en pågående avhandlingsstudie där barn från nio länder besvarat frågor kring detta tema.

Doktorand: Nina Tryggvason, Högskolan Väst
När: 2 oktober kl. 13.15-15, F203
Anmälan: senast den 27 september till claudia.preisig@hv.se

Föreläsningsdag om Könsstympning, barnäktenskap och hedersrelaterat våld

Barnahuset Fyrbodal i samarbete med gruppen mot Hedersrelaterat våld i Uddevallakvinnofridsgruppen i Trollhättan och den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön (BUV), Högskolan Väst bjuder in till en gratis föreläsningsdag på ovanstående högst aktuella och viktiga tema.

Dagen riktar sig till alla som i sitt yrke kan möta denna problematik t. ex personer som jobbar inom skola, socialtjänst, åklagarmyndighet, polismyndighet, advokatsamfund, hälso- och sjukvård med flera.

När: 18 oktober kl. 8.30-16.30, Albertsalen, Högskolan Väst
Anmälan: senast 10 oktober till barnkonferens@trollhattan.se 
Frågor och info: karin.karlsson@trollhattan.se 

Inbjudan

Svenska som andraspråk i förskolan – metoder och strategier

Behovet av att utveckla metoder och strategier för svenska som andraspråk i förskolans verksamhet har funnits länge. Med tanke på den aktuella samhällsbilden krävs pedagogiska och didaktiska förändringar. Den aktuella studien har initierat och undersökt metoder och strategier för arbetet med svenska som andraspråk i förskolans verksamhet.

Pilotstudiens utgångspunkt:

  • Förskolans språkliga uppdrag för barn med annat modersmål borde vara organiserat utifrån målet att den i sin verksamhet skapar specifika arbetssätt för barns inlärning av svenska som andraspråk.
  • Kommunikation som grund för socialisering innebär:

att lära sig att lyssna
att lära sig att tala
att lära sig att samtala 

Forskare: Mirella Forsberg Ahlcrona, Högskolan Väst
När: 2 november kl. 13.15-15, Lärosal J106
Anmälan: senast den 31 oktober till claudia.preisig@hv.se

"Torsdagsgruppen… jag märker skillnad i hur jag tänker…."

Sedan drygt 10 år tillbaka bedrivs behandlingsarbetet i Torsdagsgruppen på BUP:s Mellanvård Sydost i Stockholm. Till Torsdaggruppen kommer barn med varierande egen symptombild och som lever i familjer med allvarliga samspels- och relationsproblem. Barn och föräldrar behöver en behandling som fokuserar på relationen och samspelet och inte minst på föräldrarnas förmåga att förstå och reflektera kring sig själva och sina barn och deras behov. Hannes och Annikas kliniska erfarenhet är att Torsdagsgruppens gruppbaserade samspelsbehandling möter barns och föräldrars behov på ett sätt som fungerar väl. I detta seminarium har ni möjlighet att träffa två personer med rik erfarenhet av att möta  små barn som är i stort behov av deras kunskaper om psykologiska behandlingsmetoder och psykoterapi. De kommer att berätta om en spännande studie som också är en utvärdering av deras gemensamma arbete med Torsdagsgruppen. 

Medverkande: 

  • Annika Elinder
  • Hanne Wohlert

När: 22 november kl. 13.15-15, Lärosal J105
Anmälan: senast den 20 november till claudia.preisig@hv.se

Våldsbejakande extremism

Under seminariet presenteras en översikt av olika sätt att förstå fenomenet våldsbejakande extremism med fokus på pedagogiskt och socialt arbete med ungdomar/familjer relaterat till våldsbejakande extremism. Karin Kittelmann Flensner berättar om sitt pågående forskningsprojekt ”Globala konflikter med lokala konsekvenser”. Anne Fagerberg, samordnare mot våldsbejakande extremism i Trollhättan stad och Anette Bolin problematiserar hur man kan arbeta socialpedagogiskt utifrån fenomenet våldsbejakande extremism.

Medverkande: 

När: 11 december kl. 13.15-15, Lärosal J113
Anmälan: senast den 7 december till claudia.preisig@hv.se

Parenting – different cultural approaches

Parents all over the world love and want the best for their children. But the norms and traditions for family life and parenting may be different in different countries. What challenges do parents who are new in Sweden experience? How can they best support their children to understand and benefit from different cultural resources and experiences? We welcome you to listen to Dr. Georges Braidi and to Professor Emma Sorbring, as they share their experiences and knowledge about parenting in this very interesting seminar! There will be room for dialogue, discussion and questions with them and eachother! The seminar is arranged by University West (Centres for Diversity and Child and Youth Studies) and Support Group in cooperation.

It will be held in English and Support Group will help translating to different languages.

Speakers: 

  • Emma SorbringProfessor of Child and Youth studies at University West
  • Georges Braidi, PhD in International law and with wide experience working with human rights issues

When: 11 december kl. 13.30-16, Restad Gård (hus 22)
Registration: register by sending an e-mail to claudia.preisig@hv.se - deadline is December 5.

Senast uppdaterad av Claudia Preisig