Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

To integrate a Swede – on social integration in Sweden today

Datum: 30 aug
Tid: 13:00 - 15:00
Plats: Högskolan Väst
Lokal: J106

There is much talk about integration these days, but what does it really mean? Who should be integrated and whose responsibility is it to make it happen? What works and what does not work? During the seminar, theoretical perspectives are integrated with current research on two aspects of social integration – interethnic relations and ethnic identity. Together we discuss what social integration means on an individual level, for different actors like schools and workplaces, and for the society as a whole.

This seminar will be held in English!

Researcher: Ylva Svensson
Registration: latest August 27th by sending an e-mail to claudia.preisig@hv.se.

Liberating parents from guilt: a grounded theory study of French parents’ Internet communities for the recognition of ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är en diagnos som allt oftare ges till barn som uppfattas som hyperaktiva, impulsiva och/eller ouppmärksamma. Diagnosen, som grundas på en ensidig, biomedicinsk syn på dessa barns problem, skymmer viktiga livsomständigheter, så som barnens uppväxtvillkor, skolsituation och annat av betydelse för deras psykiska hälsa och funktion. En studie med data från ett nätbaserat, öppet forum för föräldrar till barn med neuropsykiatriska diagnoser visar en bild av, främst mödrar, i ytterst krävande livssituationer (Lundin & Erlandsson, 2017). Ofta beskriver föräldrarna sitt eget lidande som större än sitt barns, och flera har själva en psykiatrisk sjukdomsdiagnos. Berättelserna på sådana nätforum kan bidra till kunskap om hur ångest över otillräcklighet i föräldraskap påverkar livet för både barn och föräldrar. Som forskare och kliniker ligger det i vårt ansvar att lyfta frågan om hur långvariga, otrygga levnadsförhållanden på grund av fattigdom, föräldrars sjukdom, död eller skilsmässa inverkar på barns fysiska och psykiska hälsotillstånd.

Sannolikheten att få en ADHD diagnos och behandlas med centralstimulantia (t ex Ritalin) är större för barn som växer upp i sårbara, sociala miljöer. I USA har antalet barn som får en ADHD diagnos ökat i hög takt liksom medicinering av barn med denna problematik. En del forskare i USA har beskrivit utvecklingen av ADHD diagnoser för epidemisk (bl a Wedge, 2016). Tyvärr, verkar epidemin också ha drabbat Sverige. Professor François Gonon, en fransk forskare med neurovetenskaplig bakgrund, vid univ. of Bordeaux, har genomfört s k metastudier av forskning om ADHD och kunnat avslöja att det finns stora brister i de slutsatser som dras av resultaten i undersökningarna, trots att studierna är publicerade i högt rankade tidskrifter. Detta får också konsekvenser för hur tidningarna rapporterar om t ex vilken god effekt medicinering av barn med ADHD har för deras skolprestationer.  Vid noggrann kontroll visade det sig att barn med ADHD diagnos utan medicinering presterar lika bra som de barn som medicineras.

Vid seminariet, som ges på engelska, kommer Nicolas Dauman, PhD och klinisk psykolog, från University of Poitiers att redogöra för hur föräldrar i Frankrike ser på sin situation som föräldrar till barn vars problem uppfattas bero på ADHD eller barn som fått en ADHD diagnos. I Frankrike är psykologer och läkare mer skeptiskt inställda till neuropsykiatriska diagnoser som ADHD. Studien i fokus för seminariet behandlar dessa franska föräldrars kommunikation i två nätbaserade forum om ADHD och hur de uppfattar sitt behov av hjälp, och vad professionella vårdgivare erbjuder. Efter presentationen diskuterar vi alternativa, diskursiva modeller för att förstå dessa barns svårigheter och vilka behandlingsalternativ som finns. Vi kan också ta upp frågan om massmedias roll i spridandet av vilseledande information.

This seminar will be held in English!
Enbart personal vid Högskolan Väst är välkomna! 

Datum: 07 sep
Tid: 10:00 - 12:00
Plats: Högskolan Väst
Lokal: Padua I424

Medverkande: 

Soly ErlandssonSenior professor, Psykolog
Nicolas DaumanPhD och klinisk psykolog, från University of Poitiers

Anmälan: senast den 4 september till claudia.preisig@hv.se.

Perspectives on attitudes towards sexual violence

Datum: 17 sep
Tid: 13:00 - 15:00
Plats: Högskolan Väst
Lokal: Padua I424

Only University West staff members are welcome!

Defined as “beliefs that encourage male sexual aggression and support violence against women,” rape culture has come to refer to all social environments in which sexual violence, particularly against women, thrives. As we are living in the middle of hysteria over “being invaded by” foreign cultures, including rape cultures on the one hand and the #metoo movement exposing the existence of rape cultures even in the most unexpected contexts on the other, it becomes urgent to ask questions on different manifestations of rape cultures. This seminar is particularly interested in discussing the connections between particular social beliefs, attitudes, and values and different manifestations of rape cultures in order to explore processes of their (re)production.

Participants:

Unga med intellektuell funktionsnedsättning och sociala medier

Datum: 19 sep
Tid: 09:00 - 10:30
Plats: Högskolan Väst
Lokal: Padua I424

Användande av internet och sociala medier är att växande fenomen världen över, särskilt i Nordamerika och Europa. Enligt EU Kids Online använder barn i Europa nätet mer, i yngre åldrar och på mer olika sätt. Sociala medier innebär möjligheter men även risker och det är viktigt att beslutsfattare och praktiker strävar efter att maximera barns möjligheter på internet, samtidigt som risken för skador minimeras (EU Kids Online 2014). Kunskapen om människor med intellektuell funktionsnedsättning och sociala medier är begränsad, särskilt när det kommer till unga människor. Samtidigt är unga människor över lag flitiga användare av sociala medier, och det finns indikationer på att användningen av sociala medier är mer utbredd bland unga med intellektuell funktionsnedsättning än bland människor med intellektuell funktionsnedsättning i allmänhet (Caton och Chapman 2016).

På seminariet kommer resultat från en litteraturöversikt om unga med intellektuell funktionsnedsättning och sociala medier att presenteras. 

Doktorandseminarium - Enbart personal vid Högskolan Väst är välkomna!

Doktorand: Åsa Borgström, Högskolan Väst och Göteborgs Universitet

Anmälan: senast den 17 september till claudia.preisig@hv.se

Föräldrastöd i grupp inom primärvården

Datum: 18 okt
Tid: 11:45 - 13:00
Plats: Högskolan Väst
Lokal: Padua I424

I ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt studeras ledarskap, pedagogik och gruppdynamik i föräldragrupper inom primärvården. Blivande och nyblivna föräldrar erbjuds att delta i dessa grupper som leds av barnmorskor och BVC-sköterskor. I projektet studeras bland annat om en intervention i form av en utbildningsinsats, handledning och digital applikation till föräldrar kan stärka sjuksköterskor som gruppledare och om, och i så fall hur, de kan skapa en stödjande inlärningsmiljö i föräldragrupper. Ledarna har oftast ingen formell utbildning för uppdraget att leda föräldragrupper och det upplevs alltifrån skrämmande och utmanande till fantastiskt roligt. Föräldrarna upplever alltifrån att de får ett riktigt bra stöd i sitt föräldraskap till att de inte alls passar in i grupperna. Karin presenterar översiktligt, utifrån både ledares och föräldrars perspektiv, resultat i forskningsprojektet.

OBS vi bjuder på smörgåslunch! 

Seminariet ingår i en seminarieserie som anordnas av BUV, Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Väst.

Forskare: Karin Forslund Frykedal

Anmälan: senast den 15 oktober till claudia.preisig@hv.seAnge i anmälan om du vill ha någon form av specialkost.

Låt oss prata öppet med varandra!

Datum: 12 nov
Tid: 09:00 - 10:30
Plats: Högskolan Väst
Lokal: Padua I424

Under ungdomsåren börjar vissa ungdomar röka och dricka alkohol och ägna sig åt småbrottslighet. Föräldrarna kan förebygga sådana beteenden genom att ha vetskap om vad deras ungdomar gör. Men hur får föräldrarna reda på vad deras ungdomar gör, hur kommunicerar de med sina ungdomar, och vad kan föräldrarna göra åt ungdomars riskbeteenden? – Detta är några av frågorna som kommer att belysas under seminariet då Sabina Kapetanovic berättar om sin avhandling.

Doktorandseminarium - Enbart personal vid Högskolan Väst är välkomna!

Doktorand: Sabina Kapetanovic, Högskolan Väst och Jönköping University

Anmälan: senast den 8 november till claudia.preisig@hv.se.  

Utseendekultur och vägen till en mer positiv kroppsuppfattning

Datum: 17 dec
Tid: 13:00 - 15:00
Plats: Högskolan Väst
Lokal: Greifswald G426

Ett konstant flöde av vackra människor, alltifrån reklamens hårt retuscherade annonser till poserande självporträtt på sociala medier, förser oss med en outsinlig källa av bilder att jämföra oss med. Samhället präglas av en stark utseendekultur vilket bär med sig ett utbrett kroppsmissnöje och mångas ständiga försök att förändra och förbättra den egna kroppen. Kristina Holmqvist Gattario, lektor vid Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet, forskar om individers kroppsuppfattning: dess utveckling från barndom till vuxenliv, vilka faktorer som påverkar utvecklingen och, icke minst, vad som kan främja ett mer positivt förhållningssätt till den egna kroppen. Seminariet kommer särskilt att fokusera på friskfaktorer för positiv kroppsuppfattning och utgå från en ny kvalitativ studie av individer som lyckats få bukt med sitt kroppsmissnöje och som undersöker vad som blev vändpunkterna i deras resa till en mer positiv kroppsuppfattning.

Seminariet ingår i en seminarieserie som anordnas av BUV, Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Väst.

Forskare: Kristina Holmqvist Gattario, lektor vid Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet

Anmälan: senast den 13 december till claudia.preisig@hv.se.

International perspectives on intellectual disabilities – examples from Jordan and Canada

Datum: 20 dec
Tid: 09:30 - 12:00
Plats: Högskolan Väst
Lokal: Padua I424

Mer information meddelas senare.

Seminariet ingår i en seminarieserie som anordnas av BUV, Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Väst.

Forskare: 

Anmälan: senast den 17 december till claudia.preisig@hv.se.

Kontakt


Senast uppdaterad