Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Syfte

Det övergripande syftet med forskarskolan är att utbilda internationellt konkurrenskraftiga doktorer som direkt kan föra in forskningsresultat i svensk tillverkningsindustri och på så vis höja kompetensnivån ute hos företagen. Det akademiska perspektivet fokuserar på att skapa större kunskapsbas kring industriella problem inom tillverkningen medan industrin fokuserar på kunskapshöjning, som leder till bättre och snabbare produktion samt en direktare överföring av kunskap mellan akademi och industri. Drivkraften bakom forskarskolan är att minska produktionskostnader och miljömässig påverkan, och samtidigt höja kvalitén hos produkten.

Fokusområden

Inom ramen för forskarskolan fokuseras simulering och styrning av materialpåverkande processer. Forskarskolan har ett tvärtekniskt synsätt som ökar förståelsen för underliggande fysikaliska mekanismer men också förståelsen för vad som faktiskt går att styra i dessa processer. Inom de båda forskningsområdena produktionsprocesser och produktionssystem används simulerings- och modelleringsverktyg för att i förväg säkerställa produktionen innan nya processer testas i verkliga situationer.

Mål

Målet med SiCoMap är att involvera minst 8 företag och utexaminera 12 doktorer i slutet av projektet. Ett ytterligare mål är att minst fem forskningsresultat skall leda till kommersiella produkter och/eller tjänster.

Organisation

Forskarskolan drivs inom ramen för forskningsmiljön Produktionsteknik Väst.

Ordförande i styrgruppen
Johan Berglund
Johan.berglund@rise.se

Ansvarig Högskolan Väst
Per Nylén

Programsekreterare
Anna-Karin Christiansson

Mer information

Mer utförlig information information om SiCoMaP finns på engelska

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen