Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Informationsfolder 

PDF

Om vår samverkansmodell

Miljön arbetar bland annat med en samverkansmodell vars syfte är att främja forskning som sker i nära samarbete med externa aktörer. Forskaren och den externa verksamheten formulerar tillsammans den frågeställning som ska studeras vilket medför att såväl verksamheten som miljön kan dra nytta av det genererade resultatet. Det är viktigt att frågeställningarna formuleras så att de både är av högt vetenskapligt intresse men också av stort intresse för den aktuella verksamheten. Läs mer

Samverkansprojekt

Flertalet av projekteten har ett fokus på tidiga insatser för barn, ungdomar och deras familjer i syfte att främja psykisk hälsa samt inkludering av barn och ungdomar och på så sätt arbeta för social hållbarhet på lång sikt. 

Fristående rapporter

Summering av sex års samverkansforskning för främjande av barns och ungas välfärd

I rapporten nedan kan du läsa om några av samverkansprojekten. De är av högst varierande karaktär men det går ändå att peka på några centrala punkter som är gemensamma. 
Rapport

Att "göra" agens - yrkesverksammas beskrivningar av sitt praktiska arbete med barns och ungas agens (kortrapport)

Pågående projekt

Fyrbodals kommunalförbund
Barnahusets insatsmodell (BIM) i Fyrbodal
Rapport

Innovatum, Trollhättan
FAM - Få alla med

Orust kommun
HittaDrivet- fas 2

Problematisk skolfrånvaro
Rapport (kortrapport)

Trollhättans Stad
Socialtjänstens brottsförebyggande arbete från ungdomars perspektiv

Rapport (kortrapport)

Skolstängning som verktyg för minskad segregation och ökad inkludering? 

Rapport: Skolan-som-forum-for-integration.pdf


Västra Götalandsregionen,
Kraftsamling fullföljda studier 

Projektet Plug Innan
Genomförande av utvecklingsprojekt - stödmaterial 

Läxhjälp och dess effekter i en svensk kontext - en kunskapsöversikt, samt tillhörande diskussionsunderlag

Avslutade projekt

Ale kommun
Unga med riskbruk av alkohol och droger
Rapport (kortrapport)

Campus Västervik
Arbetslösa ungdomar i Västervik   
Rapport (kortrapport)
Rapport

Barns och ungas perspektiv på försörjningsstöd 
Rapport (kortrapport)

Unga vuxna som flyttar till Västervik
Rapport (kortrapport)

Bygga broar till något nytt – Om tvärprofessionell samverkan i skolan för att stödja ungas livsval
Rapport (kortrapport)

Ungdomar i glesbygden
Rapport (kortrapport)

Folkhögskoleförvaltningen Västra Götaland

Vi-projektet
Rapport (kortrapport)

Fyrbodals kommunalförbund 
Välfärdsteknik för unga med funktionshinder
Rapport (kortrapport)
 
Barn och ungas våld i familjen
Rapport

Grästorps kommun
Ett utökat och fördjupat barn- och elevhälsoarbete genom tvärprofessionell samverkan (OBS Finansiering från Folkhälsomyndigheten)
Rapport (kortrapport)
Rapport

Ledarskap i klassrummet
Rapport (kortrapport)

Ungas tillit till Grästorps kommun
Rapport (kortrapport)

Jönköping kommun
Lärarens ledarskap i och utanför klassrummet
Rapport (kortrapport)
Rapport (långrapport) 

Kunskapsförbundet Väst
Läsfrämjande undervisning i gymnasieskolan (kortrapport)

Lidköpings kommun
Ung arena
Rapport (kortrapport)

Lysekils kommun
Fältsekreterarnas uppsökande sociala arbete inom ramen för förebyggandeenheten i Lysekils kommun
Rapport (kortrapport)

Lysekils kommun - Utbildningsförvaltningen
Trygg hela dagen
Rapport (kortrapport)

Länsförsäkringar Älvsborg
Du äger ditt liv
Rapport (kortrapport)

Närhälsan
Mellan evidens och reflektion: om professionellt lärande i socialtjänstens familjebehandlande arbete
Rapport (kortrapport)

Orust kommun och Dals-Eds kommun
HittaDrivet: studiemotivation och genusmönster i grundskolan
Rapport (kortrapport)

Stenungsunds kommun
Övergången mellan förskola och förskoleklass, samt övriga nivåer inom grundskolan Rapport (kortrapport)

Trollhättans Stad och Västra Götalandsregionen
Svenska som andraspråk i förskolan – metoder och strategier
Rapport

Barn- och ungdomsidrott som integrationsverktyg?
Rapport (kortrapport)

Undervisning och kommunikation i träningsskolan
Rapport (kortrapport)

Uddevalla kommun
Föräldraresursen - Ett fördjupat och breddat stöd till familjer i behov
Rapport (kortrapport)

Lärares relation till barn med "problembild" och med deras föräldrar 
Rapport (kortrapport)
Rapport

Vara kommun
Tidiga insatser för barn med särskilda behov 
Rapport (kortrapport)

Vänersborg kommun och Trollhättan kommun
Kartläggning av nyanlända elevers mottagande och utbildningssituation, samt deras övergångar i skolsystemet (KAN-projektet)

Västra Götalandsregionen
Barnrättsarbete genom ombud

Barn, unga och rättigheter
Rapport (kortrapport)

Åmåls kommun 
UNGVUX-CENTRALEN: Ungdomshälsa i Åmål
Rapport (kortrapport)

Senast uppdaterad