Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön, BUV

Fram till 2022 bedrevs forskning inom barn- och ungdomsvetenskap på Högskolan Väst inom ramen för den vitala miljön Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön (BUV). Nedan finns en beskrivning av de teamområden som då fanns.

Utveckling, familj och livsvillkor

Inom temaområdet Utveckling, familj och livsvillkor står barnet, ungdomen och dess familj i fokus. Projekten inom detta tema behandlade huvudsakligen forskning rörande familj, familjestöd och föräldraskap, samt forskning om livsvillkor för ungdomar och unga vuxna. Här inrymdes forskning kring utveckling, livsvillkor, identitet och relationer.

Vuxenblivande och föräldraskap var en självklar del av området, liksom föräldrabarnrelationen, fostran och frågor som rör samhällets hjälpinsatser för barn, ungdomar och familjer. Inom temat återfanns också litteraturvetenskaplig forskning med fokus på familjeliv och barn och ungas livsvillkor. 

Lärande, utbildning och kultur

Här återfanns den forskning som i första hand berörde barns och ungdomars lärande på olika sätt. Detta tema rymde projekt som huvudsakligen handlade om olika aspekter av utbildning och undervisning, samt forskning rörande skolan som kontext. Dels handlade det om övergripande policyfrågor kring utbildning som utvecklingsplaner och bedömning, dels forskning som mer specifikt undersökte olika ämnen och didaktiska frågor i relation till dessa. Hit hörde även forskning om frågor vilka är kopplade till skolan som kontext och den professionella yrkesutövningen. 

Fritid, kamtratrelationer och hälsa

Temaområdet Fritid, kamratrelationer och hälsa omfattade de kontexter som barn och ungdomar befinner sig i och berörs av, som inte är lika institutionaliserade som exempelvis skola, socialtjänst och familj. I detta tema fanns projekt, vilka huvudsakligen berörde forskning om sociala medier och välfärdsteknik, samt hälsa och välbefinnande. Här inrymdes forskning kring marginaliserade gruppers deltagande på olika arenor i samhället, kontextuella villkor för identitetsskapande, hälsorelaterade aspekter kring ungas missbruk, relationer och medicinering. 

Årsrapporter

En överskådlig och lite mer fördjupad bild av forskningen som bedrivits de senaste åren inom BUV, hittar du i årsrapporterna nedan.

Årsrapport 2017
Årsrapport 2018
Årsrapport 2019
Årsrapport 2020
Årsrapport 2021

 

Forskargruppsledare


Linda Mossberg

Linda Mossberg Universitetslektor
linda.mossberg@hv.se

Marie Heléne Zimmerman Nilsson

Marie Heléne Zimmerman Nilsson Universitetslektor
marie-helene.zimmerman-nilsson@hv.se
Senast uppdaterad