Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Du äger ditt liv – samverkansforskning

Datum: 28 aug
Forskare: Lena Nilsson, Högskolan Väst

För att öka ungdomars motivation för skolarbete och framtidstro startades projektet Du äger ditt liv i Färgelanda kommun. Elever i årskurs 6 gavs möjlighet att i fokusgrupper uttrycka sin syn på skolan och sina drömmar om yrke och framtid. Resultaten följdes upp genom forskningscirklar där skolans personal diskuterade hur lärare och annan personal kan arbeta för att stödja elever att nå sina mål.

Nedanstående frågor kommer att diskuteras:

• Hur ser ungdomar i årskurs 6 och 7 på skolan som kunskapsarena och social arena 
• Hur kan skolan, intressen och livssammanhang kopplas till framtida drömmar om livet och yrkesval.

Här i Sverige måste man gå i skolan för att få respekt - Nyanlända ungdomar i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning

Datum: 25 sep
Forskare: Hassan Sharif, Uppsala Universitet

Hassan Sharifs forskning handlar om nyanlända ungdomars möte med gymnasieskolans språkintroduktionsutbildning och hur faktorer som klass, kön och etnicitet samt kulturella tillhörigheter inverkar på ungdomarnas praktiker i och utanför utbildningen, liksom utbildningens socialiserande verkningar. Syftet med seminariet är att, med utgångspunkt i Pierre Bourdieus begrepp kapital, habitus och strategier samt Abdelmalek Sayads perspektiv på relationen mellan migration och nation, synliggöra ungdomarnas erfarenheter och upplevelser i ljuset av historiska, sociala och ekonomiska villkor och de dominansförhållanden som präglar deras tillvaro som nyanlända elever i den svenska skolan.

MOBILEN OCH SAMBAND MED PSYKISK OHÄLSA HOS BARN, UNGA OCH VUXNA

Datum: 22 okt
Forskare: Sara Thomée, Göteborgs universitet

Mobiltelefonen har förändrat hur vi kommunicerar, interagerar, hämtar information och fördriver tid – och användningen är utbredd i de flesta delar av tillvaron hos både barn och vuxna. Vid seminariet presenteras forskning som pekar på samband mellan intensiv användning av mobiltelefon och rapporterad psykisk ohälsa i form av t.ex. depressivitet, sömnbesvär och beroende. Tänkbara mekanismer för sambanden diskuteras, bl.a. minskad sömn, ökade krav och individualpsykologiska faktorer.

ANTIKA JAG-TEKNOLOGIER I LÄRARUTBILDNINGEN

Datum: 19 nov
Forskare: Björn Harström och Johan Hyren, Högskolan Väst

En viktig del i unga individers vuxenblivande är utvecklandet av en yrkesidentitet. För lärarstudenter är då erövrande av läraridentitet ett centralt och nödvändigt steg som måste tas under utbildning. Under seminariet diskuterar vi användbarheten av dessa teknologier för utvecklandet av nyckelaspekter av blivande lärares professionella identitet.

"EN SKOLBYGGNAD ÄR MER ÄN BARA EN SKOLA" - ATT FORSKA MED BARN MED HJÄLP AV FOTOGRAFIER

Datum: 27 nov
Forskare: Anita Beckman och Marita Lundström, Högskolan Väst

Inom etnografiska studier har intresset för visuell dokumentation ökat. Under seminariet kommer vi att diskutera våra erfarenheter från ett forskningsprojekt där fotografier som eleverna själva tagit legat till grund för deras berättande under fokusgruppsintervjuer. Vi kommer även att lyfta fram walking interviews som en komplementär metod för att bredda och fördjupa det empiriska materialet. 

HOW AND WHY TO STUDY WHAT IS IN THE APP - NEW APPROACHES TO THE STUDY OF FAMILY MULTILINGUALISMS

Datum: 05 dec
Forskare: Åsa Palviainen, University of Jyväskylä

Communication within Western contemporary families is to a significant and increasing extent mediated through technological devices (such as mobile phones) and digital apps (e.g. WhatsApp, FaceTime). As the technological tools facilitate multimodal communication across time and space, they play a significant role for many transnational families (King-O'Riain 2014) and those who share the same household (Christensen 2009). However, in reviewing previous sociological, linguistic and family language policy research it becomes evident that there is a gap of research e.g. on the role that communication technology potentially play for processes of language transmission within families. In this talk I will therefore argue for the need to add multilingualism to Lim’s  (2016: 27) call for “innovative research protocols that can make sense of the mobile multi-screen, multi-app, multi-media and multi-modal environment that surrounds families today”.

The research presented is part of the project “What’s in the App? Digitally-mediated communication within contemporary multilingual families across time and space (WhatsInApp)” at University of Jyväskylä. The project is financed by Academy of Finland 2018-2022 and led by Åsa Palviainen.

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen