Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Rape Culture(s) in Sweden


Forskare: Tuba Inal & Fredrik Sunnemark
Datum: 21 januari

This project aims to theorize rape culture, dissect its basic components in order to come up with a tool to understand different types of rape cultures across different societies. The first empirical case study on the Swedish rape culture and its manifestations in the lives of young people have been conducted looking for the degree to which each component of rape culture can be detected. Theoretical tools to search for each component are also developed to be used for further research which will be able to measure rape cultures in different contexts and then pinpoint the societal variables that produce each, connecting the individual and societal levels of rape culture production and manifestations in the process. 

---

Att jämföra och beskriva literacypraktiker i tidig ämnesundervisning


Forskare:
Monica Egelström
Datum: 11 februari
 
Att erbjuda elever möjligheter att utveckla språk och literacy i ämnesundervisning ingår i skolans uppdrag och är viktigt utifrån alla elevers rätt till lärande och utveckling. Vid seminariet presenteras en studie av literacypraktiker i skolämnena matematik och historia på svenskt mellanstadium utifrån observationer av undervisning och intervjuer med lärare. Vi diskuterar också en verksamhetsteoretisk ansats som metod för att undersöka literacypraktiker och för att formulera en proximal utvecklingszon för fortsatt utveckling av undervisning utifrån befintliga praktiker.

---

Jag, vi och dem – om ungas identitetsutveckling och tillhörighet


Forskare:
 Ylva Svensson, Högskolan Väst
Datum: 27 februari

Att bli docent markerar en högre vetenskaplig kompetens än doktorsexamen och ses som ett led i en akademisk karriär. Docentföreläsningen är den sista delen i ett ansökningsförfarande för att utnämnas till docent. Syftet med föreläsningen är att på ett populärvetenskapligt sätt förmedla förståelse och inblick i den blivande docentens aktuella forskningsområde för en bred publik.

Ylva Svensson, universitetslektor i barn- och ungdomspsykologi håller sin docentföreläsning med titeln: ”Jag, vi och dem – om ungas identitetsutveckling och tillhörighet”. Ylvas forskning undersöker ungas etniska identitet och känsla av tillhörighet. Forskningen utgår från teorier om social integration där mellanetniska relationer och identitetsutveckling är två samspelande aspekter för när, hur och till vilka unga känner tillhörighet.

Beredningsgruppen består av Anställningsnämndens ledamöter.

---

Mellan reflektion och evidens: om professionellt lärande i socialtjänstens familjebehandlande arbete


Datum: 27 februari
Forskare: Jennie Ryding, Högskolan Väst

Diskutant: Gunilla Avby, universitetslektor, Jönköping University
Ordförande: Jan Gustafsson Nyckel, professor, Högskolan Väst
Huvudhandledare: Emma Sorbring, professor, Högskolan Väst
Biträdande handledare: Inga Wernersson, professor, Högskolan Väst samt Anette Bolin, professor, Högskolan Väst

---

Kommunikativa rum för lärande – fritidspersonals arbetsintegrerade lärande


Forskare: Sanna Hedrén, Högskolan Väst
Datum: 28 februari

Diskutant:
Lena Sjöberg, docent, Högskolan Väst
Huvudhandledare: Jan Gustafsson Nyckel, professor, Högskolan Väst
Biträdande handledare: Elin Almér, universitetslektor, Högskolan Väst

Arbetsnamnet för avhandlingen är: ”Kommunikativa rum för lärande – fritidspersonals arbetsintegrerade lärande” och fokuserar på fritidspersonals problemlösande, kollegiala reflektionssamtal. Incitament till studien är att fritidspersonal saknar rutiner och traditioner av att strukturerat samtala om sin praktik. Det i kombination med den höga personalomsättningen, med hög frånvaro och många vikarieinhopp, gör att det vardagliga samtalet och de så kallade skolgårdskonferenserna, där det som måste avhandlas mellan personalen görs ute på skolgården mitt i barnens pågående lek. De bedömningar och reproduktioner av praktiken som sker genom sådana skolgårdskonferenser, riskerar att vara oreflekterade och subjektiva. Det finns således behov av att hitta utrymme, både tidsmässigt och platsmässigt, för att på ett mer strukturerat sätt samtala om praktiken. Med utgångspunkt i språkets roll för fritidspersonals utveckling och lärande i arbetet analyseras med hjälp av diskursiv positioneringsteori och funktionell grammatik, två fritidshemsarbetslags strukturerade kollegiala reflektionssamtal.

---

Ungdomskulturforskning: Kontinuitet och förändring


Forskare: Linus Andersson, Högskolan i Halmstad
Datum: 5 mars

För 30 år sedan etablerades en stark ungdomskulturforsking i Sverige (Fornäs 1994). De perspektiv som då introducerades, brittisk cultural studies och västtysk socialisationsteori, har fortfarande en stark ställning i översiktslitteraturen på området (Lindgren 2015; Lalander & Johansson 2017). Men hur väl lämpar sig dessa perspektiv för att förklara och förstå ungas livsvillkor och ungdomskultur idag? Behöver vi omformulera frågeställningar och genomföra analysen på nytt? Hur navigerar vi mellan ungdomskulturens konstanter och det historiskt specifika? Med detta seminarium vill jag bjuda in till en diskussion om dessa frågor mot bakgrund av digitaliseringen och begreppet mediegenerationer (Bolin 2016).

Linus Andersson är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Han disputerade 2012 på avhandlingen ”Alternativ television” vid Södertörns högskola. Anderssons forskning har berört alternativa medier och medieaktivism, medie- och informationskunnighet, samt etiska perspektiv på digitaliseringen. Han ingår i det svenska teamet av forskarnätverket EU Kids Online.

---

Aktivitetsteori och ChangeLaboratories

Forskare: Maria Spante
Datum: 17 mars

Under seminariet beskrivs bakgrund, design och genomförande av en samverkansbaserad interventionsstudie som nu också är pågående. Teoretiskt är designen präglad av Aktivitetsteori och metodologiskt genomförs den med ChangeLaboratories. Vidare redovisas erfarenheter av hur det går till och vad som har skett. Tillvägagångssättet ses som starkt kopplat till arbetsintegrerat lärande med avsikt att trigga det som teoretiskt begripliggörs som 'transformative agency' där praktiker äger både process och modellskapande för att åstadkomma hållbar verksamhetsförändring i syfte att hantera en identifierad verkamhetsproblematik.

---

INStällt: Political & Practical Strategies for Publishing in International Journals


Forskare: Linda Haas, Department of Sociology, Indiana University
Datum: 15 april

Swedish researchers are typically expected to publish in English language journals. It is worthwhile for those beginning to publish to look at best practices so a paper written about a small country such as Sweden won’t get easily dismissed. This seminar is offered by an American social scientist, very familiar with Sweden, who has published a few dozen articles on Sweden, has reviewed for dozens of journals and has been a special journal issue co-editor six times. She will present political and practical strategies likely to increase a researcher's chances of getting a paper published that features research conducted in Sweden. She will also discuss the criteria reviewers use to evaluate all submissions so that authors can gain perspective on how to write papers likely to be accepted for publication.

---

INSTÄLLT/UPSKJUTET: Inkluderingsperspektiv för integration av ensamkommande ungdomar


Forskare: Niclas Månsson
Datum: Ny förmodad tid under höstterminen meddelas här så snart som möjligt

Niclas Månsson presenterar en nya antologi red. tillsammans med Mehrdad Davishpour ”Nyanlända upplevelser & professionellas erfarenheter – integration, inkludering och jämställdhet” (Liber 2019)

Under seminariet ges en bakgrund till antologins uppkomst och en beskrivning av dess innehåll med tyngdpunkt på ensamkommande ungdomars egna upplevelser av mottagande, samhällelig etablering och skolerfarenheter. Introduktionen är tänkt att ligga till grund för en gemensam diskussion där forskare, lärare och personal som arbetar i myndigheter och organisationer som arbetar med denna typ av frågor möts kring ensamkommande ungdomar i relation till frågor om hälsa, arbete, skolgång, social utsatthet och jämställdhetsutveckling.

---

UPPSKJUTET TILL HT2020: Barns och ungas perspektiv på försörjningsstöd


Forskare: Anette Bolin
Datum: 08 maj - Uppskjutet till 10/9

I presentationen framförs preliminära resultat från en studie där 36 barn och unga (från 10 år) i 17 ”ärendefamiljer” har intervjuats utifrån barns och ungas perspektiv på försörjningsstöd. Vi har även undersökt vilken information som finns om barn och unga i ärendeakter. Denna studie har genomförts som ett led i en kommuns försörjningsstödsenhets förberedelsearbete inför att barnkonventionen blir lag.

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen