Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Våren 2020 planeras den nya företagsforskarskolan att starta på Högskolan Väst, Högskolan i Skövde, Jönköping University, Högskolan i Halmstad och Mittuniversitetet i nära samarbete med KK-stiftelsen. För Högskolan Västs del är den en vidareutveckling av företagsforskarskolan SiCoMaP där totalt 18 doktorander har utbildats i nära samverkan med elva företag.

– Den nya företagsforskarskolan är en stor nationell satsning som ska stärka svensk industri. Utbildningen ska möta företagens behov av spetskompetens och stärka deras konkurrenskraft på flera sätt. Grunden är att industrin och akademin har en nära samverkan, säger Lennart Malmsköld, programchef för Högskolan Västs forskningsmiljö Primus.

Vad vinner företagen på att delta?

– Företagsforskarskolan ger företag utmärkta möjligheter att utveckla ny värdefull kompetens inom ett outforskat område.  Det leder ofta till att nya produkter, processer och tjänster skapas i företaget, vilket i sin tur kan resultera i nya uppdrag. Företagen kan bygga starka nätverk i sin bransch och med lärosätena, och dessutom ta del av en stor mängd forskningsresultat, förklarar Lennart.  

Totalt finns ett 40-tal studieplatser fördelade på de fem lärosätena Högskolan Väst, Högskolan i Skövde, Jönköping University, Högskolan i Halmstad och Mittuniversitetet.

– På Högskolan Väst kan vi erbjuda 10–15 platser för forskning som matchar vår forskningsprofil. Även om doktoranden är inskriven hos oss kan företaget ligga varsomhelst i landet.

Vilka forskningsämnen är aktuella?

Företaget och högskolan formulerar forskningsuppdraget tillsammans. Forskningsfrågan ska vara ny, outforskad och till nytta för både näringslivet och akademin. Företagsforskarskolan är inriktad på fem utvecklingsområden som har stor betydelse för industrins framtid:

  • Smarta och hållbara material och tillverkningsmetoder
  • Smarta produkter och processer
  • Smart produktionsteknik för flexibla, agila och förändringsbara produktionssystem
  • Smarta arbetssätt för snabb och effektiv produktframtagning/industrialisering
  • Effektiv kvalitets-, underhålls- och produktivitetsutveckling mot smart produktion.

Vilka krav ställs på företaget?

Doktoranden bör ha minst tre års arbetslivserfarenhet, vara anställd på företaget och ha rätt behörighet. Utbildningen är fem år, studietakten är 80 procent och leder till doktorsexamen. Övrig tid arbetar doktoranden med andra uppgifter för företaget. Företaget anställer doktoranden under utbildningen och står för lönen. Företagsforskarskolan ger löne- och omkostnadsbidrag på 150 000 kr/år.  

Företaget ska utse en handledare som har avsatt tid för att vägleda doktoranden. Representanter från företaget ska också delta i projektets referensgrupp och i löpande uppföljning av utbildningen.

Vilken roll har högskolan?

Högskolan ansvarar för utbildningarnas innehåll, genomförande och examination. Att svara för handledning av doktoranderna, administration, seminarier med mera, ingår också i högskolans åtagande. Företagsforskarskolan finansieras av företagen, lärosätena och KK-stiftelsen.

Vilka fördelar ger samverkan mellan lärosätena?

Med 40 forskningsprojekt som löper parallellt och tangerar varandras områden får både företagen och lärosätena tillgång till en omfattande mängd forskning. Det ger också ett värdefullt nätverk där företag och doktorander kan skapa nya kontakter, nya samarbeten och kanske även nya affärsmöjligheter.

– Erfarenheter från SiCoMaP och andra företagsforskarskolor visar att merparten av doktoranderna anställs av det samverkande företaget efter examen. Doktoranden kan också bli en värdefull kontaktperson hos en kund eller leverantör till företaget, påpekar Lennart.

Senast uppdaterad