Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

– Det är värdefullt att få det här förtroendet från KK-stiftelsen. Det visar att vi har en samsyn; att vi har identifierat rätt insatser och håller rätt kvalitetsnivå på vårt arbete, konstaterar Lennart.

Det var strax före jul som KK-stiftelsen beslutade att bevilja elva av de totalt tretton satsningar som fanns med i Primus verksamhetsplan för 2019. Lite senare i vår tar KK-stiftelsen även beslut om de två resterande projekten kan få finansiering.  

DisCoTech – ett av forskningsprojekten

Ett av de nya forskningsprojekten heter DisCoTech – teknik för samarbete på distans. Det är ett I-AIL-projekt (Industriellt Arbetsintegrerat Lärande) som drivs av Stefan Nilsson, universitetsadjunkt vid Högskolan Väst.

Forskningen går ut på att undersöka hur ny teknik som till exempel AR- och VR-teknik kan stödja kollaborativt arbete, framförallt i stora organisationer.

– Eftersom våra arbeten blir allt mer globaliserade och människor är mer rörliga i arbetet, blir formerna för kommunikation och möten allt större utmaningar. Med fler resor till och från olika typer av samarbeten påverkas bland annat vår miljö, ekonomi och vårt sociala liv, säger Stefan Nilsson.

Tillsammans med samarbetspartnerna Publicis Sapient och NEVS ska Stefan studera två olika samarbetsformer:

  • Ad-hoc-samarbeten där medarbetarna ständigt är rörliga och har mobila plattformar som arbetsverktyg och där tillgången till uppkoppling varierar stort.
  • Distanssamarbeten där olika arbetsgrupper eller organisationer samarbetar under planerade former i kontorsmiljöer med goda tekniska förutsättningar.

– Ett av målen är att skapa kunskap om hur man designar, utvecklar, implementerar och använder ny teknik – exempelvis AR och VR – som verktyg för kollaborativt arbete. Tillsammans med företagen kommer vi att skapa ett antal prototyper av verktyg som ska utvärderas i organisationerna.

Stefan har nyligen genomfört ett annat forskningsprojekt inom samma område; Designing for technology-mediated collaboration. Läs artikeln som publicerades i anslutning till hans avhandling.

----------------

Kortfattat om de elva nya satsningarna i Primus verksamhetsplan för 2019

 

HiPerCOAT – ytbeläggningar för högpresterande industriapplikationer

Projektet syftar till att utveckla nästa generations beläggningar för att utöka prestanda och hållbarhet hos industriella komponenter som utsätts för högt slitage under drift. Projektet avser att nyttja och jämföra två typer av termisk sprutning: HVAF och suspensionsplasma-spray (SPS).

Projektbudget: 4,9 MSEK

Projektledare: Shirkant Joshi, e-post: shirkant.joshi@hv.se

 

RFMMT– robust fem-axlig bearbetning med moderna skärverktyg

Projektet RFMMT har som mål är att utveckla kunskap kring parameterval vid 5-axlig bearbetning med avseende på processtabilitet och ytfinish. Speciellt fokus kommer att läggas vid finbearbetning och användning av moderna skärverktyg såsom koniska pinnfräsar eller cirkelsegmentfräsar. Projektet svarar upp mot industriella digitaliseringsutmaningar. I projektet finns även en del som rör kunskapsöverföring/lärande/implementation och här medverkar forskare från kärnområdet I-AIL.

Projektbudget: 2,2 MSEK

Projektledare: Mahdi Eynian, e-post: mahdi.eynian@hv.se

 

SafeAgain – smart säkerhet vid människa-maskin-samverkan

Projektet SafeAgain ska utveckla kunskap som bidrar till att implementera flexibla automatiserade produktionssystem som kan ställas om automatiskt (plug & produce) och där människor enkelt och med hög personsäkerhet kan samverka i närhet med automatiserad utrustning exempelvis en robot. SafeAgain behandlar frågan om hur man hanterar säkerhetslogiken för ett plug & produce-system för att uppnå en arbetsplats med hög personsäkerhet.

Projektbudget: 4,1 MSEK

Projektledare: Fredrik Danielsson, e-post: fredrik.danielsson@hv.se

 

NextGen TBC – nästa generation termiska barriärskikt genom suspension plasmasprutning

Med NextGen TBC är målet att utveckla den nya generationen TBC (termobarriärskikt) som produceras med SPS (Suspensionsplasmasprutning). Den uppvisar lägre värmeledningsförmåga och längre livslängd med betydande kostnadsreduktioner jämfört med dagens nivå. Projektet har ett innehåll som möter industriella hållbarhetsutmaningar. I projektet finns även en del som rör kunskapsöverföring/lärande/implementation och här medverkar forskare från kärnområdet I-AIL.

Projektbudget: 4,4 MSEK

Projektledare: Mohit Gupta, e-post: mohit-kumar.gupta@hv.se

 

ALWAYS – undvikande av 475° C försprödning i grundmaterial och svetsar i höglegerade duplexa rostfria stål

Always är ett projekt som syftar till att bygga kunskap som bidrar till utvecklingen av stålforskningen inom Primus. Målet är att klargöra påverkan av formningsprocessparametrar, värmebehandlingscykler och svetsprocedurer vid lågtemperatur-fasavskiljningar, känd som 475 ° C-sprödhet, i höglegerat duplex rostfritt stålbasmaterial och svetsar.

Projektbudget: 2,2 MSEK

Projektledare: Vahid Hosseini, e-post: vahid.hosseini@hv.se

 

DiscoTech – teknik för samarbete på distans

Projektets övergripande mål är att ta itu med frågor som rör hur digitalisering, nya media och virtuella hjälpmedel kan stödja kollaborativt arbete, framförallt i stora organisationer. Projektet kommer i samverkan med projektets parter att dels utveckla ett ramverk för hur en organisation kan ta sig an och nyttja AR- och VR-teknik som verktyg för kollaborativt arbete. Dels utveckla metoder kopplade till användningen av dessa samverkande teknologier.

Projektbudget: 1,1 MSEK

Projektledare: Stefan Nilsson, e-post: stefan.nilsson@hv.se

 

SupREme – förbättrad sprickpropagering av exponerad superlegering tillverkad genom additiv tillverkning

Projektet handlar om materialdefekter som sprickbildning i gasturbiner (flygmotor- eller landbaserade) och som riskerar att uppstå då drifttemperaturerna höjs. Krav på bränsleeffektivitet och därmed minskning av utsläppta växthusgaser gör att drifttemperaturerna önskas höjas markant för dessa tillämningar. ”Miljökravsrelaterad sprickbildning" (EAC) "är numera en av de största begränsningarna för tillämpningen av Ni-baserade superlegeringar vid förhöjda temperaturer. Huvudfokus är att utforma en riktig mikrostruktur som kan minska risken för EAC i AM-komponenterna.

Projektbudget: 2,5 MSEK

Projektledare: Esmaeil Sadeghi, e-post: esmaeil.sadeghi@hv.se

 

Rekrytering – gästprofessor i svetsbaserad additiv tillverkning med superlegeringar

En kanadensisk gästprofessor inom svetsning förstärker denna del av Primus genom att utveckla det internationella samarbetet och därigenom utöka det vetenskapliga nätverket. Gästprofessorn kommer att delta i planeringen av kommande projekt och ge stöd till pågående projekt inom Primus. Han kommer även att delta i diskussioner med industrin om framtida utmaningar, vilket ger honom underlag till att identifiera nya forskningsfrågor.

Projektbudget: 0,4 MSEK

Projektledare: Joel Andersson, e-post: joel.andersson@hv.se

 

REMIX – rekrytering av biträdande lektor – utveckling och lärande med virtuell och mixad verklighet  

Rekryteringen syftar till att genom forskning utveckla kunskap inom VR/AR-teknik (Virtual Reality/Augmented Reality). Detta för att förstå hur teknikerna kan nyttjas för visualisering och träning i företrädesvis industriella tillämpningar. Den biträdande lektorn kommer dessutom att förstärka redan pågående projekt i informatik och produktionsteknik genom att bygga upp kunskap kring användandet av VR/AR-teknik som ett redskap för beslutsstöd. Lektorn ska även undervisa i två nya masterutbildningar i informatik/ledarskap.

Projektbudget: 2,2 MSEK

Projektledare: Thomas Winman, e-post: thomas.winman@hv.se

 

e-LEAD – rekrytering av biträdande lektor – att leda och lära i digitaliserade produktions- och utvecklingsprocesser

Rekryteringen syftar till att förstärka området I-AIL, e-LEAD, och kommer att ha fokus på att utveckla kunskap kring metoder, modeller och stödtekniker för att organisera och leda en alltmer digitaliserad produktionsindustri. En miljö där komplex information, samarbete och lärande mellan medarbetare på alla nivåer är i fokus. Undervisning i två nya masterutbildningar i informatik/ledarskap kommer även att ingå i tjänsten.

Projektbudget: 2,2 MSEK

Projektledare: Ulrika Lundh Snis, e-post: ulrika.snis@hv.se

 

Process Monitoring & Process Control – rekrytering av biträdande lektor i automation med inriktning mot processtyrning och övervakning

Den biträdande lektorn har sin placering inom kärnområdet produktionssystem och har fokus inom processtyrning och övervakning. Syftet med rekryteringen är att genomföra egen forskning inom automatisering med avseende på bland annat processtyrnings- och övervakningssystem med betoning på svetsning och AM. Lektorn ska även delta i pågående forskningsprojekt inom övervakning och styrning samt undervisa på avancerad nivå, delta i handledning av doktorander och att delta i utvecklingen av nya forskningsapplikationer.

Projektbudget: 2,0 MSEK

Projektledare: Fredrik Sikström, e-post: fredrik.sikstrom@hv.se

Senast uppdaterad