Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Pågående forskningsprojekt 

Nedan presenteras pågående forskningsprojekt mellan SHS och övriga samhällsaktörer.

Stadsdelsexperter – invånares röster i ett blandområde i Trollhättan

IForsknings- och utvecklingsmiljön Samskapande hållbara samhällen (SHS) vid Högskolan Väst har under ett flertal år arbetat i nära samverkan med Trollhättans Stad. Främst genomförs samverkan i form av forskningsprojekt finansierade av Delegationen mot segregation (Delmos). Under 2021-2022 har stadsbyggnadskontoret i Trollhättan stad fått medel från Delmos för att fortsätta samverka med SHS med samverkansforskning kring möjligheter och utmaningar för hållbar stadsutveckling. Vårt forskningsteam tillsammans med stadsbyggnadskontoret i kommunen och en forskningspraktikant från Högskolan Väst arbetar tillsammans med fokus på hållbar stadsplanering med invånarnas röster i centrum.

Vi står idag inför stora kunskapsutmaningar för att planera och bygga städer. Hållbar utveckling bör ses som en integrerad process som bygger på principer som är ekonomiskt sunda, miljövänliga och socialt ansvarsfulla. Hur vi strukturerar våra samhällen och liv är del av en integrerad komplex värld. En hållbar stadsplanering måste vidareutvecklas för att bättre inkludera komplexa samhällsfrågor som integrerar sociala, ekologiska och ekonomiska dimensioner. Hur kan Trollhättans Stad gå till väga för att förstå de här utmaningarna och möjligheterna för utveckling som finns? Hur ser invånarna på det sociala och fysiska stadsrummet? Hur kan invånarnas perspektiv användas för att öka inkluderingen och initiera utvecklingen mot en hållbar blandad stad?

 


Kunskap och lärande genom projektsamverkan

Under 2021 beviljades Vänersborgs kommun stadsbidrag från Delegationen mot segregation (Delmos) för ett samverkansprojekt mellan kommunens olika förvaltningar i syftet att öka social inkludering och skapa mer jämlika och jämställda förutsättningar för medborgarna att påverka sina liv. För att kvalitetssäkra arbetet och ta fram underlag för fortsatt metodutveckling fick forskargruppen Samskapande hållbar samhällsutveckling (SHS) vid Högskolan Väst i uppdrag att genom observationer och intervjuer genomföra följeforskning av kommunens arbete. Forskningsteamet tillsammans med forskningspraktikant från Högskolan Väst och i samverkan med kommunen, skriver en rapport som fokuserar på möjligheter och utmaningar för att samverka förvaltningsövergripande med invånarnas deltagande i kommunalt ledd utveckling.

Medborgarnas deltagande utgör en central del i allt hållbart samhällsutvecklingsarbete, både nationellt och internationellt, och en vilja att involvera medborgarna uttrycks i många kommuners översiktsplaner, strategiska dokument och riktlinjer. Det är en ständig utmaning att nå tillräckligt många av medborgarna, och ännu svårare att nå ut till dem som hörs allra minst, för att säkerställa att deras perspektiv är inkluderade. Hur kan Vänersborgs Kommun, genom samverkan, säkerställa att medborgarnas röster är inkluderade i dess ordinarie arbete? Vad finns det för kommunala organisatoriska utmaningar för att samverkan ska kunna fungera mellan de olika parterna i samhället och inom kommunen? Vilka möjligheter och begränsningar finns för lärande och kunskapsöverföring inom kommunal projektsamverkan? 

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen