Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Publikationer vid SHS 

Nedan presenteras publikationer från avslutade samverkansprojekt mellan SHS och övriga samhällsaktörer. Längst ned på sidan finner du varje rapport som PDF.

Kunskap och lärande genom projektsamverkan

Under 2021 beviljades Vänersborgs kommun statsbidrag från Delegationen mot segregation (Delmos) för ett samverkansprojekt mellan det lokala brottsförebyggande rådet och den kommunala arbetsgruppen Samverkan för social inkludering. Projektet kallas Delmosprojektet och syftar till att skapa mer jämlika och jämställda förutsättningar för medborgarna i den socioekonomiskt utsatta stadsdelen Torpa att påverka sina liv. Denna rapport är en både beskrivande och analytisk sammanfattning av projektet under den här tiden, med målet att illustrera utmaningar och möjligheter när det gäller kunskapsöverföring mellan de samverkansaktörer som representerar Vänersborgs kommun. Analysen är gjord utifrån ett arbetsintegrerat lärandeperspektiv och inkluderar faktorer som anses påverka lärprocesserna, såsom absorptionsförmåga, systematisk kommunikation, projektroller, gruppdynamik, gemensamma mål, tillit och relationer samt tidspress.

Stadsdelsexperter: invånares röster i ett blandområde i Trollhättan

Denna rapport sammanfattar ett Delmosprojekt som genomförts 2021–2022. Projektet leddes av Samhällsbyggnadsförvaltningen vid Trollhättans Stad och hade stöd i kommunens mål- och resursplan, hållbarhetspolicy och strategi för social hållbarhet. Det Delmosprojekt som ligger till grund för denna rapport lade grunden för ett hela staden-perspektiv där segregation – speciellt bostadssegregation – inte ses som en angelägenhet enbart för vissa utsatta områden utan är en angelägenhet för alla kommunens invånare. Därmed behövs djupare kunskaper och erfarenheter från ett brett spektrum av kommunens invånare för att driva integrationsarbetet framåt. Denna rapport syftar till att öka denna kunskap samt identifiera metoder för fortsatt kunskapsutveckling som kan stödja konkreta förändringar. En del av arbetet är att identifiera möjligheter och hinder för mer integrerade och inkluderande blandområden att växa fram och utvecklas i Trollhättan.

Ungas vardag i Trollhättan

Denna rapport fokuserar på gymnasieungdomars egna upplevelser och rörelsemönster i Trollhättan, före och under coronapandemin. Rapporten använder en tidsgeografiskt inspirerad metod för datainsamling där ungdomarna använt sina mobiltelefoner för att under en veckas tid skapa en digital bilddagbok samt därtill besvara en digital intervjuenkät.

Det arbetsintegrerade lärandets techne och episteme

Med Högskolans Västs programbeskrivningar som material redovisar rapporten hur begreppen episteme och techne tolkas inom ramarna för AIL-relaterad utbildningsverksamhet, och kartlägger därmed en del av den kunskapsteoretiska grunden för AIL i praktisk implementering. Framför allt syftar den dock till att belysa det faktum att AIL som mötesplats mellan akademi och AIL-teori, alternativt mellan akademi och arbetsplatser, alltid måste förstås som ett möte mellan olika kunskaper, intressen och traditioner, vilket kan föranleda såväl förhandlingar som konflikter.

Kompetensutveckling för kunskapsförsörjning inom skolan

Denna rapport sammanfattar ett samverkansprojekt mellan Högskolan Väst, Kommunakademin Väst, Uddevalla kommun och Sotenäs kommun som syftar till att identifiera och kartlägga skolans utmaningar och behov, och därtill initiera diskussioner om samverkansstrategier, kompetensförsörjning och utbildningsinsatser i framtidens skola. Studien bygger på semistrukturerade intervjuer med grundskolerektorer, kuratorer, lärare och personal i stödfunktioner i de medverkande kommunerna

Låga skolresultat i socialt utsatta områden

Den svenska skolan står inför många utmaningar. Skolresultat som varierar mellan skolor i samma kommun och en ökad skolsegregation utifrån elevers socioekonomiska bakgrund visar på behov av nya strategier och lösningar. Denna rapport syftar till att belysa hinder som skolor i socialt utsatta områden upplever i arbetet med att få sina elever att uppnå behörighet till gymnasiet. Tidigare forskning visar att elever med ofullständiga betyg lättare hamnar i kriminalitet, missbruk och arbetslöshet, vilket är konsekvenser som kostar samhället stora summor pengar. Rapporten baseras på orsaker bakom elevers låga betyg tidigare presenterade av Sveriges kommuner och landsting (nuvarande Sveriges kommuner och regioner), men inkluderar även faktorer som studien tagit fram. 

Sektorsövergripande kartläggning för att minska och motverka segregation 

För att få fram ett informationsunderlag inför kommande integrationsarbete kontaktade integrationsstrateg Katarina Nyman vid Trollhättans Stad professor Per Assmo och docent Fredrik Sunnemark vid Högskolan Väst. Denna rapport sammanfattar en sektorsövergripande kartläggning från november–december 2018 som ligger till grund för informationsunderlaget. Syftet med kartläggningen var att få en tydlig överblick över vilka aktörer som arbetade mot segregation utifrån det reformprogram som regeringen presenterade 2016 samt vilka insatser som gjordes. Sammanställningen genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner inom prioriterade områdena, vilka tillsammans gav god överblick över arbetet i de olika förvaltningarna

Hälsofrämjande integration och jämlik folkhälsa

För att möta utmaningarna i dagens samhälle bedriver Uddevalla kommun olika former av integrationsarbete. Ett exempel på det utgörs av projektet Hälsofrämjande integration och jämlik folkhälsa, vilket har initierats av kommunen i samarbete med Högskolan Väst mot bakgrund av kommunens strävan efter att uppnå folkhälsomålet att öka förutsättningarna för god och jämlik hälsa. Föreliggande rapport sammanfattar den del av projektet som syftat till att, utifrån kommuntjänstemännens kunskaper och erfarenheter, belysa behov av och möjligheter att utveckla och etablera kommunala integrationsverksamheter för att tillgodose lokala behov

Hälsofrämjande integration

Genom ett samarbete mellan Uddevalla kommun och Högskolan Väst genomfördes 2017–2018 projektet Hälsofrämjande integration under ledning av professor Per Assmo och docent Thomas Winman. Projektets övergripande syfte var att studera vilka redskap de kommunala verksamheterna behöver för att utföra ett mer jämlikt folkhälsoarbete. Projektets främsta målgrupp var nyanlända till Uddevalla kommun.
Denna rapport sammanfattar det statistiska material som under hösten 2017 samlades in somunderlag till projektet. Kartläggningen syftar till att ge en mer detaljerad bild av målgruppens bakgrund, socioekonomiska status, boendeform och sysselsättning samt av hur de upplever sin situation i Uddevalla och hur de ser på framtiden

Senast uppdaterad