Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

I dagens medietäta samhälle gestaltas information inte bara genom skriven text, utan även genom rörlig bild, ljud och andra uttrycksformer i samma digitala format. Man talar om ett vidgat textbegrepp, där traditionell skriven text endast är en del av sättet att anteckna och förmedla. Ur skolans perspektiv innebär den snabba teknikutvecklingen delvis andra förutsättningar för elevers läs- och skrivlärande. Nya arenor för läsning och skrivande som bloggar, nätgemenskaper och wikis medför ett nytt sätt att tänka, handla och skapa mening och öppnar vägen till en omdefiniering av undervisning och lärande. Vi saknar dock kunskap om vad en sådan omdefiniering innebär och hur den påverkar elevers kunskapsutveckling.

Inom detta projekt studerar forskarna tillsammans med lärare i årskurs 1-3 de didaktiska utmaningar som digitala verktyg och arenor ställer på undervisning och läs- och skrivlärande. Målet är att tillsammans med lärare identifiera kritiska aspekter för hur teknologin påverkar undervisningsförloppets olika faser och elevers kunskapsutveckling i termer av en kommunikativ förmåga samt ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt till texter och kunskap. På så vis hoppas forskarna ta ett steg på vägen mot nya lärmodeller för arbetet med literacitet i den svenska skolan. Genom videoinspelningar, observationer och intervjuer studeras undervisningsförlopp och digitala textaktiviteter i fyra klassrum i Västsverige. Klasserna följs under tre års tid.

Forskningsområde

  • Samhällsvetenskap
  • Arbetsintegrerat lärande
  • Utbildningsvetenskap/Pedagogik/Didaktik

Forskningsmiljö / Institution

  • Barn och unga
  • Institutionen för individ och samhälle

Medverkande Högskolan Väst

  • Sylvana Sofkova Hashemi

Övriga projektmedverkande

Peter Andersson, Karlstads universitet

Forskningsfinansiär

  • Marcus och Amalia Wallenbergs

Projekttid

2012 - 2014

Senast uppdaterad