Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detta är ett samverkansprojekt mellan Högskolan Väst (HV), Uddevalla kommun och Sotenäs kommun. Detta pilotprojekt fokuserar på grundskolan och de utmaningar elever och lärare möter i sin skolgång och arbete. Projektets övergripande syfte är att identifiera och kartlägga skolans utmaningar och behov, samt därtill relaterade lösningar för framtida kunskapsutveckling och kompetensförsörjning inom skolan. Projektet har därmed också en strävan att kunna uppmuntra och initiera diskussioner och förslag för framtida samverkansstrategier för kunskapsutveckling mellan HV och kommunala aktörer i form av olika utbildningsmodeller och utbildningsinsatser för framtidens skola.

Dagens samhälle är en alltmer mångkulturell och diversifierad värld. Skolans miljö är en integrerad del av samhället, som formar morgondagens medborgare. Samtidigt står skolan för flera stora utmaningar för att klara sitt uppdrag. Förutom ekonomisk resursbrist finns ett växande problem med obehöriga lärare. Elevpopulationen är också mer diversifierad vad gäller socioekonomisk och kulturell bakgrund, med därtill relaterade skillnader i språkkunskaper och studiemiljö i hemmet. Dessutom synes en ökande andel av dagens ungdomar uppleva en alltmer splittrad tillvaro med ökad psykosocial ohälsa. 

Projektet genomför genomgripande semistrukturerade intervjuer med rektorer, lärare, stödfunktioner och elevhälsa för att få en överblick och insikt i de utmaningar, behov, resurser, och pågående arbete som finns i dagens skola.

Rapport: Kompetensutveckling för kunskapsförsörjning

Forskningsområde

  • Arbetsintegrerat lärande

Forskningsmiljö / Institution

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Institutionen för ekonomi och IT

Projektledare

Övriga projektmedverkande

Melisa Nilsson, Uddevalla kommun (samordning)
Erika Hasselöf, Sotenäs kommun (samordning)

Forskningspartner

  • Sotenäs kommun
  • Uddevalla kommun

Forskningsfinansiär

  • Kommunakademin Väst
  • Sotenäs kommun
  • Uddevalla kommun

Projekttid

2019 - 2020

Senast uppdaterad