Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Mål: Utveckla en gemensam nationell struktur vid YH och högskola/universitet för bedömning och rörelse mellan utbildningsanordnare.

Detta arbetspaket fokuserar på att utveckla en gemensam nationell struktur vid YH och högskola/universitet för bedömning och rörelse mellan utbildningsanordnare vilket innefattar genomförande av intervjuer med
workshopinslag för att undersöka befintliga processer och identifiera glappen som behöver adresseras. 

Intervjustudien genomfördes med bedömare och granskare som fick tillsammans reflektera och genomföra en bedömning på ett befintligt YH tillgodoräknandeunderlag (anonymiserat) samt resonera kring SeQF modellen. Analysen visar att det är svårt att bedöma och förhålla sig till ” att vara generös” och de skrivna målformuleringarna. Utifrån en första analys har följande slutsatser identifierats:

a) det saknas tillit mellan utbildningssystemen
b) det saknas kunskap om de olika utbildningssystemen
c) kunskap/kunskapsnivåer är framskrivna med olika
emfas/verb och detta skapar en osäkerhet i bedömningen.

Uppföljande semistrukturerad intervjuer planeras för att djupare förstå hur detta kan förstås och i förlängningen motverkas.

 

 

Senast uppdaterad