Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

imageenjf8.png

Framtidens vård kommer att ställa krav på nära samverkan mellan primärvård, kommunal verksamhet, tandvård och länssjukvård, där både ny teknik och nya tjänster behöver prövas. Samverkan mellan vården och små och medelstora företag är en förutsättning för att utveckla teknik och hjälpmedel som kan användas för en bättre, effektivare och en mer förebyggande vård av god kvalitet i gränsregionen. Situationen i vården beträffande både Sverige och Norge har både likheter och skillnader. Den gemensamma utgångspunkten är att det är svårt med resurser, vilket hindrar vårdcentraler/ primärvården och hälsohus att utvecklas. Primärvården är en outnyttjad miljö för innovation, vilket innebär att det finns en stor potential att utveckla innovativa produkter, tjänster och arbetssätt. Projektet kommer att resultera i behovsanalyser och tekniska lösningar för primärvård/helsehus för fallprevention och hörselscreening, samt uppbyggnad av en testbädd i anslutning till en primärvårdsverksamhet där olika digitala lösningar kan testas. Projektet vill stödja gränsregionens små och medelstora företag samt vårdverksamheter i att utvecklas.

Flera företag i projektet från både Norge och Sverige utvecklar digitala verktyg som syftar till att användas för att effektivisera och förbättra vården. Företag som deltar i projektet från start är Apertus AS, Dignio AS, AXXE AS, Hälsobrickan AB, MedFilm AB, Akutläkarna AB samt Posifon AB. Högskolan Väst deltar i projektet med personer från akademin. Likaså finns aktiva forskare kopplade till både Sunnaas sykehus, Högskolen i Östfold, Närhälsan Färgelanda innovationsvårdcentral och Habilitering & Hälsa inom Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet samt Fyrbodals Hälsoakademi. Färgelanda kommun deltar också i projektet, då populationen som är ansluten till Närhälsan i Färgelanda utgörs av befolkningen i Färgelanda kommun. Ytterligare hälso- och vårdverksamheter både i Sverige och Norge ingår som samverkanspartners i projektet.

Effekter som ska uppnås genom projektet är att skapa förnyelse när det gäller utveckling av vården genom att använda sig av designmetodik som kan förändra sättet för företag att arbeta kring hur bättre arbetsprocesser, tjänster och produkter kan utformas. Forskning i samverkan med företag och offentliga vårdgivare ska utvecklas och stärkas i samband med att projektet genomförs, och detta är också ett långsiktigt effektmål.

Projektet förväntas resultera i ny kunskap vad gäller hur företag bättre kan bidra till att utveckla arbetssätt, tjänster och produkter som motsvarar vårdverksamheters och vårdtagares förväntningar. Vårdcentralen kan föreslå riktade hälsofrämjande aktiviteter och behandlingar beroende av individens situation. Företagen förväntas utveckla digitala verktyg för hälsoaktiviteter, behandling och uppföljning digitalt. Effekten av införande av de digitala verktygen kan påvisas och mätas på vårdcentralen. Till den digitala och virtuella plattformen kan kopplas alla typer av andra tjänster, t ex kognitiv beteendeterapi (KBT) till en virtuell gemensam plats, så som tex helsehusen i Norge har läkare, psykolog, hälsocoacher, terapeuter samlade på en gemensam fysisk plats.

Små och medelstora företag i vår gränsregion har möjlighet att utveckla för vården nyttiga innovativa produkter och tjänster, med stöd av både de kontakter och nätverk som byggts upp under projektperioden, och med den uppbyggda testbädden. Projektet kan medverka så att en samverkan etableras mellan vårdverksamheter och företag, vilket traditionellt inte finns idag. På så sätt blir det lättare för företagen att dels utveckla produkter och tjänster som är användbara inom primärvård och helsehus för att möta befolkningens behov, och dels att nå ut på marknaden med sina produkter och tjänster.

Digitala verktyg och tjänster kan bistå medborgare som söker sig till primärvård och helsehus. T ex kan primärvårdens och helsehusens digitala verktyg och tjänster som byggts upp med stöd av AI (artificiell intelligens) användas, där man rekommenderar förebyggande hälsoaktiviteter och rådgivning kring lättare åkommor samt hälsopromotion.

Den kunskap som utvecklas under projektets genomförande kommer att spridas inom olika arenor, såsom vid workshops och seminarier, samt både som vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer.

Projektet bidrar till FN:s hållbarhetsmål 3 - Hälsa och välbefinnande, och specifikt till delmål 3.8 som innebär att säkerställa hälsosamma liv och att främja välbefinnande. Utveckling och införande av innovativa produkter och tjänster inom vården bidrar till en förbättrad säkerhet och kvalitet i vården för befolkningen, samt en förbättrad arbetsmiljö för personalen.

imagedhhcx.png

image6zwtj.png

Forskningsområde

Vård och hälsovetenskap Arbetsintegrerat lärande

Forskningsmiljö / Institution

Lärande i och för det nya arbetslivet, LINA Institutionen för ekonomi och IT

Projektledare

Ann Svensson

Medverkande Högskolan Väst

Ulla Fredriksson Larsson Linn Gustavsson Ayman Obeid Ann Svensson Sandra Pennbrant Katarina Schoultz Viktoria Färnefors Margareta Karlsson

Övriga projektmedverkande

Arve Opheim, norsk projektledare, Sunnaas sykehus

Milijana Lundberg Malmberg, Södra Älsborgs sjukhus

Vebjörn Berre, Apertus AS

Ulf Högström, Hälsobrickan AB

Lena G Larsson, Närhälsan Fyrbodal

Klaudia Carcani, Högskolen i Östfold

mfl.

Forskningsfinansiär

EU, övrigt - (strukturfonder, socialfonder, Europeiskt territoriellt samarbete Interreg) Høgskolen i Østfold Högskolan Väst, interna medel Fyrbodals hälsoakademi

Projekttid

2019 - 2022

Senast uppdaterad av Eva Erkmar