Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Projektet genomförs i linje med den Barn- och ungdomsvetenskapliga satsningen på samverkansforskning vid Högskolan Väst där syfte, forskningsfrågor, upplägg och genomförande sker i samverkan mellan samtliga deltagande parter.

Projektet kan betecknas som ett följeforskningsprojekt, som utformas i samverkan mellan forskare och kommunerna, där kommunerna har identifierat ett angeläget område att erhålla fördjupad kunskap om och bidra till gemensam kunskapsutveckling kring. Projektet ska leda till att erfarenheter från denna satsning systematiseras för att dels kunna användas i fortsatt utvecklingsarbete, dels till vetenskaplig kunskapsutveckling kring studiemotivation och genusmönster i grundskolan. 

Forskningsprojektet är lösningsorienterat och riktar in sig på att identifiera, belysa och analysera mekanismer i den övergripande kontexten som skapar förutsättningar för och befäster elevernas könsrelaterade skolprestationer. Studiens övergripande syfte är att identifiera  ’situationer’ i den övergripande kontexten (hela det sociala sammanhanget) där möjligheter att problematisera etablerade genusstrukturer, stimulera motivation och främja lärande öppnar sig.

Projektet avser urskilja aspekter i såväl skolkontexten (på organisationsnivå, dvs. organisation och ledarskap samt i undervisningspraktiken) som utanför skolan (i relationen mellan hem och skola, i elevernas fritidsverksamheter samt i regionen) där vi kan erbjuda stöd för verksamhetsutveckling. Faktorer som kön, klass, socioekonomiska förhållanden, grupptillhörighet, identitet samt syn på den egna förmågan (elev, lärare, skolledare och andra signifikanta vuxna) att agera och påverka är avgörande att ta hänsyn till i studien.

Forskningsområde

  • Barn- och ungdomsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Barn och unga
  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Forskningspartner

  • Dals Eds kommun
  • Orust kommun

Forskningsfinansiär

  • Dals Eds kommun
  • Orust Kommun

Projekttid

2017 - 2018

Kontakt


Anita Varga

Anita Varga Universitetslektor Docent i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning
anita.varga@hv.se

Helena Korp

Helena Korp Universitetslektor
helena.korp@hv.se

Maria Spante

Maria Spante Universitetslektor Docent
maria.spante@hv.se
Senast uppdaterad