Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

I det här sammanhanget växte det fram en bild av ett problematiskt och spänningsfyllt fält kring frågor om genus, etnicitet och social status samt dessas relation till identitetskonstruktioner, i synnerhet hos unga romska kvinnor. Det nya projektet syftar till ytterligare fördjupning i detta fält och ska förstås som en forskningsmässig vidareutveckling av ovan nämnda projekt. Det är också en del av det arbete som bedrivs inom det nationella forskarnätverket FlickForsk.

Projektets syfte är att undersöka identifikationsprocesser som tematiserar genus, etnicitet och social status i relation till kulturell och samhällelig tillhörighet hos unga romska kvinnor. Vilka skillnader erfars och konstrueras, hur sker detta, varför sker detta och vad kan det ge för konsekvenser? Det etnografiska materialet kommer att samlas in genom cirka 20 djupintervjuer med romska kvinnor i åldern 16-20 år.

Deltagande forskare på Högskolan Väst

Åsa Andersson

Pågår

2011-2012

Kontakt


Senast uppdaterad