Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hur går studien till?

Det är helt frivilligt att besvara enkäten och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att motivera varför. Alla forskare i forskargruppen följer Vetenskapsrådets etiska regler för forskning som involverar människor.

Nyttan med studien är att fylla kunskapsluckor om exkludering och inkludering inom svensk högskola och bidra till att utveckla analyser för inkludering inom akademiskt arbete. Studiens resultat kommer vidare att användas lokalt för att utveckla pedagogiska/didaktiska metoder för inkludering vid Högskolan Väst.

Vilket material samlas in? 

Syftet med enkäten är inte att samla in information om enstaka personer eller händelser, utan att se övergripande mönster.

Enkäten innehåller frågor om kön, ålder, könsidentitet, religion, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder, inkludering och exkludering.

Din medverkan i undersökningen är naturligtvis helt frivillig, men det är viktigt för undersökningens kvalitet och tillförlitlighet, att du som får den besvarar enkäten. Du behöver inte på något ställe i enkäten ange vem du är och ingen information om vem som svarat kommer att sparas eller finnas tillgänglig för obehörig. Resultaten kommer endast att presenteras i sammanställd form på ett sådant sätt att inget enskilt svar kan identifieras eller härledas tillbaka till en person.

Vid behov finns möjligheten att ladda ner talsyntesen Toralk gratis via Högskolan Västs hemsida och på så sätt få enkäten uppläst som ett komplement till den skrivna texten.

Hur skyddas mina svar?

Allt material som vi samlar in i forskningsprojektet behandlas av forskargruppen och ingen obehörig kommer ges tillgång till materialet. I rapporteringen kommer vi att avidentifiera händelser, namn och sammanhang som skrivs i fritextfälten i enkäten. Det kommer således inte att framgå vad just du svarat när undersökningens resultat redovisas. Syftet med enkäten är att se övergripande mönster och förstå processer av inkludering och exkludering vid Högskolan Väst.

Hur behandlas personuppgifterna?

Om du väljer att delta kommer projektet att använda viss personlig information om dig. Denna information kommer att samlas in i enkäten. Informationen eller en del av informationen kan komma att kunna kopplas till dig genom enkätdata då några kategorier kan ha få svar. Uppgifter som kan kopplas till dig på detta sätt räknas som personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). Anledningen till att projektet behöver behandla sådana personuppgifter är eftersom forskningen är angelägen och samhällsnyttig.

Högskolan Väst är personuppgiftsansvarig för denna behandling. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är att utföra en uppgift av allmänt intresse (Artikel 6e, GDPR).

Etikprövningslagen kräver att Etikprövingsmyndigheten har godkänt den personuppgiftsbehandling som sker på grund av det nu aktuella forskningsprojektet. Sådant godkännandebeslut finns, se Etikprövingsmyndighetens beslut, med Diarienummer 2021-03830.

Enkätdata lagras lokalt i en skyddad mapp enligt Högskolan Västs datasäkerhetspolicy. För att projektet ska kunna genomföras kommer forskargruppen att ges tillgång till personuppgifterna. Uppgifterna kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

När projektet är avslutat kommer det som samlats in och behandlats inom projektet att förvaras i enlighet med Högskolan Västs regler för skydd av verksamhetsinformation och arkiv.

Enligt EU:s dataskyddsförordning samt nationell kompletterande lagstiftning har du rätt att:

  • begära att få tillgång till dina personuppgifter
  • begära att få dina personuppgifter rättade
  • begära att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad

Under vissa omständigheter medger dataskyddsförordningen samt kompletterande nationell lagstiftning undantag från dessa rättigheter. Rätten till tillgång till sina uppgifter kan exempelvis begränsas av sekretesskrav, och rätten att få uppgifter raderade kan begränsas av regler rörande arkivering.

Om du vill åberopa någon av dessa rättigheter ska du ta kontakt med dataskyddsombudet vid Högskolan Väst (dataskydd@hv.se)

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten. Information om detta finns på myndighetens webbplats (imy.se).

Genom ett deltagande i studien kan det finnas en viss risk att obehagliga minnen och känslor väcks.

Om du har behov av stöd efter deltagande i enkäten erbjuds anställda vid Högskolan Väst samtalsstöd av Företagshälsovården Avonova. Du kan då ta kontakt med Avonova i Trollhättan utan att behöva vidtala din chef eller annan person. Avonova är förberedda på att samtal kan komma.

För studenter erbjuder Studenthälsan vid Högskolan Väst samtalsstöd. Både Maria Blomqvist och Anette Ryckenberg vid Studenthälsan är vidtalade och förberedda på att samtal kan komma. Studenthälsan nås via mejladressen: studenthalsan@hv.se

Information om studiens resultat

Enkätsvaren kommer att användas för analys och färdigställas till resultat som kommer att presenteras dels i en vetenskaplig rapport på svenska, dels i engelskspråkiga vetenskapliga tidskrifter. Resultaten kommer också att presenteras på forskningskonferenser. Publicering av resultaten på svenska planeras preliminärt till år 2023. Projektets resultat kommer vidare att användas i utformandet av pedagogiskt/didaktiskt utvecklingsarbete på Högskolan Väst för att främja inkludering och motverka exkludering.

Vilka forskare deltar i projektet?

Vårt forskningsprojekt och samtliga forskare som deltar arbetar vid Högskolan Väst i Trollhättan.

Frågor om enkäten

Om du har några frågor om enkäten, vänligen kontakta den forskare som är ansvarig för studien:

Kerstin von Brömssen 

 

 

 

 

Senast uppdaterad