Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Projektbeskrivning

 

Syfte och mål

Projektets övergripande syfte är att genom tre parallella fältstudier i tre storstadskommuner undersöka hur man lokalt tolkar, genomför och diskursivt förhandlar ”samhällsorientering för nyanlända”. Samhällsorienteringen för vuxna nyanlända migranter är en utbildningssatsning som varje kommun är ålagd att organisera och erbjuda i sina introduktionsprogram. Efter utredningen Sverige för nyanlända – Värden, välfärdsstat, vardagsliv (SOU 2010:16) kom

utbildningen att bli mer homogeniserad och nationellt standardiserad (SFS 2010:1138). Mer specifikt kommer vårt projekt att besvara följande frågeställningar: Vilka dominerande uppfattningar om samhällsorienteringen kommer till uttryck genom policy och organisation? Vilka dominerande perspektiv, sociala, kulturella värden och normer framträder i den institutionella utbildningspraktiken och hur förstås och förhandlas dessa mellan kursdeltagare och olika aktörer? Hur positioneras den nyanlände i utbildningen – genom vardagligt berättande i såväl undervisningens sociala interaktion som i policydokument och läromedelstexter? Vilka erfarenheter och reflektioner lyfter tidigare deltagare fram i berättelser av att ha deltagit i utbildningen?

Genom vår tvärvetenskapliga projektgrupp (pedagogik, sociologi, lingvistik, statsvetenskap) kommer vi gemensamt besvara dessa frågor genom att studera ”samhällsorientering för nyanlända” på tre samhälleliga nivåer: en policy- och organisationsnivå, en institutionell utbildningsnivå samt deltagarnas individuella och personliga nivå med berättelser om erfarenheter från att ha deltagit i utbildningen. Genom detta tredelade perspektiv kommer vi att studera huruvida denna utbildning kan betraktas som en slags medborgar- och demokratifostran; en fråga som är särskilt relevant att belysa med tanke på senare ökande debatt om att nyanlända migranter ska lära sig mer om vilka värderingar och normer som råder i Sverige. Teoretiskt vilar projektet på en narrativ och diskursiv ansats kombinerat med en gren av organisationsteori, nyinstitutionalism, där implementering av policy betraktas som ett slags ”översättning” och de sociala aktörerna uppfattas som inbegripna i ett aktivt skapande av en social-politisk praktik. Med hjälp av empiriska data kommer projektet också att bidra till teoribildning om förhållanden mellan språkliga förhandlingsprocesser i utbildning och policy relaterat till integration och sociokulturella värden och normer.

Forskningsområde

  • Samhällsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

  • Tommaso M. Milani

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Övriga projektmedlemmar: Professor Marie Carlson, Docent Andrea Spehar, båda Göteborgs universitet

Projekttid

-

Senast uppdaterad