Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Det handlar till exempel om kompetens i förändring. Vad händer i det nya arbetslivet idag? Vilka krav ställs på människors kompetens? Vad är det egentligen vi lär oss i arbetslivet? Arbete definieras brett och omfattar olika former av arbete, både betalt och obetalt. Företeelser som hänger ihop med arbetslivet ingår också, som högre utbildning och arbetslöshet.

Tre kollegier

Inom LINA finns tre kollegier som arbetar med ansökningar om forskningsmedel hos externa forskningsfinansiärer:

Arbetslivets digitalisering

Här handlar det om att undersöka vad som händer när ny digital teknik införs i olika delar av arbetslivet. Det handlar också om hur man kan använda den nya tekniken på bästa sätt.

Kontaktperson: Ulrika Lundh Snis

Interprofessionellt lärande

Forskarna i den här gruppen riktar in sig på studier av kunskapsutbyten mellan professioner. Vad gör att yrkesgrupper samverkar och lär sig av varandra på ett bra sätt? Och vad kan hindra ett sådant lärande?

Kontaktperson: Margaretha Herrman

Välfärdsarbete och samhällsförändring

Inriktningen i den här gruppen är utanförskap och inkludering. Hur kan man till exempel organisera lärande för nyanlända flyktingar, så att de får bästa möjliga chanser att bli delaktiga i samhället?

Kontaktperson: Thomas Winman

Två satsningar

Välfärdsverkstaden

Välfärdsverkstaden är en del av den vitala forskningsmiljön inom Högskolan Väst som fokuserar på arbetsintegrerat lärande (AIL). Inom välfärdsverkstaden fokuserar och utvecklar vi kunskap om hur välfärdsarbete organiseras och koordineras inom och mellan olika samhälleliga aktörer, samt hur kunskap utvecklas, legitimeras och iscensätts inom och mellan professionella grupper.

Välfärdsverkstadens "nav" är kunskapsintresset om välfärdsarbete, dess förutsättningar, tillhörande utbildningar, strukturer och organiseringar. Det röroffentlig förvaltning, hälsa och socialt arbete samt samhällets digitalisering och vi arbetar med kunskaps-, produkt-, tjänste- samt metodutveckling.

Välfärdsverkstaden är en arena för utveckling där aktörer från det omgivande samhället, studenter, lärare och forskare möts för att diskutera, reflektera och samtala för att därigenom lära av och med varandra. Konceptet bygger på samproduktion av kunskap där alla gemensamt bidrar till varandras utveckling. Vi arbetar tvärsektoriellt och tvärdisciplinärt vilket bidrar till att välfärdsverkstaden är en arena för Innovation, Samverkan, Öppenhet och Samhällsnytta vilket också vävs samman i olika såväl utbildnings- som forskningsprojekt. Inom välfärdsverkstaden har vi seminarier, workshops och föreläsningar och genom vårt innovationslabb kan vi utveckla såväl produkter som metoder bidrar till kunskapsutveckling samt till samhällelig och regional utveckling.

De resultat och insikter som vi utvecklar har stor betydelse för innehåll och genomförande av utbildning för välfärdsarbetare, samt för utvecklingen av de verksamheter och yrkesgrupper som redan är verksamma i välfärdsarbete. Dessutom förväntas de resultat som vi utvecklar bidra till teori- och kunskapsutveckling som är viktiga för såväl professionsspecifika kunskapsdomäner som alla discipliner som på olika sätt, ur olika perspektiv och med olika intressen studerar digitalisering, arbete, kunskapsutveckling och organisering av välfärdsarbete.

Kontaktperson: Thomas Winman

DigiTal

Samhället karaktäriseras av en snabb teknikutveckling och komplex digitalisering av verksamheter som på flera sätt förändrar förutsättningarna för lärande, utbildning, kommunikation och kunskapshantering. Detta får i sin tur många gånger oförutsedda konsekvenser, vilket skapar både utmaningar och möjligheter i det digitaliserade samhället. Inte minst arbetslivet är i ett skifte som drivs av digitalisering och fyra viktiga faktorer för att lyckas med utvecklingen framöver är: teknik, organisationsmodeller, processer och kompetens. Frågan är hur väl de traditionella bilder och förståelser fungerar som vi har för att beskriva, organisera och reglera arbetslivet av idag? Områdets komplexitet förutsätter tvärvetenskaplig forskning och de viktiga utmaningarna och möjligheterna är flera.

Den här satsningen är ett samarbete mellan Högskolan Väst, Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionen. Syftet är att bygga upp en långsiktigt bärkraftig och internationellt ledande forskningsmiljö med fokus på området lärande i det digitaliserade arbetslivet. Genom en excellent forskningsmiljö kan vi stödja regionens aktörer för att möta de utmaningar och de kompetensbehov som skapas i ett digitaliserat arbetsliv och utgöra en arena för innovation och utveckling inom området.

Vår forskning är organiserad i två tematiska studios:

WIND-studion adresserar nya utmaningar i välfärdsarbete som konsekvens av digitaliseringen av arbetslivet, och av samhälleliga förändringar på regional, nationell och global nivå. Dessa förändringar ställer nya krav på lärande, kunskapsproduktion och hur samhällets institutioner organiseras.

KOD- studion adresserar krav på, och behov av digital kompetens, strategier för att hantera nya krav på kompetens. Intresset rör även utbildning och livslångt lärande i relation till digitalisering av arbetsliv och utbildning samt design och utveckling av IT för lärande, utbildning och kompetenshantering.

Kontaktperson: Thomas Winman

LINA ledningsgrupp


Senast uppdaterad