Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

  • Datum:
  • 05 sep
  • Tid:
  • 10:15 - 12:00
  • Plats:
  • Högskolan Väst
  • Lokal:
  • J402

Denna händelse är öppen för allmänheten

Sanna Hedrén diskuterar sitt påbörjade avhandlingsprojekt med Eva Johansson

Fritidslärares professionella lärande i arbete med barns ansvar

 

Sammanfattning

I takt med att barngrupperna på fritidshemmet ökar förändras också fritidslärares vardagliga arbete. Dessa förändringar innebär således ett ständigt konstruerande och rekonstruerande av de begrepp och koncept som är centrala i det vardagliga arbetet. Konstruerandet ses som ett ständigt lärande i fritidslärarens arbete.

Tidigare forskning visar att fritidslärares roll riskerar att bli mer kontrollerande i form av att ha ordning på barnens tillsynstider och var barnen fysiskt befinner sig. Ytterligare forskning påtalar också fritidspedagogikens möjligheter i form av en deltagande pedagogik där utforskande och aktiviteter sker tillsammans med barnen. Pedagogiken på fritidshemmet har också visat sig vara personbunden och beroende av ett personligt engagemang av den enskilde läraren. Det som erbjuds barnen i verksamheten beror således på fritidslärarnas förståelse och konstruktioner av olika begrepp, såväl konkreta som mer övergripande. I detta projekt är det dessa konstruktioner som är i fokus och då i synnerhet begreppet ansvar och ansvarstagande. Konstruktioner av ansvar blir därmed ett sätt att problematisera ovan beskrivna komplexitet i fritidslärares vardagliga yrkesutövning. Hur konstrueras barns ansvar i kollegiala samtal kring verksamheten? Hur kan det ovan beskrivna personliga engagemanget bidra till ett kollegialt, professionellt lärande?

För att studera ovanstående frågor används fokusgruppssamtal och deltagande observationer av planeringsmöten på två fritidshemsavdelningar. Fokusgruppssamtalen fokuserar på begreppet ansvar och utgår från dokumentationer (filmer, foton, anteckningar) från den vardagliga verksamheten. Med dessa fältmetoder samlas material som kan analyseras utifrån en diskursanalytisk ansats, där de kollegiala konstruktionerna av begreppet ansvar är i fokus.

Underlaget som diskuteras kommer att finnas tillgänglig två veckor före seminariet.

Välkomna,

Handledarna/ Marcus Samuelsson & Elin Almér

Kontakt