Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

  • Datum:
  • 13 nov
  • Tid:
  • 13:00 - 15:00
  • Plats:
  • Högskolan Väst
  • Lokal:
  • F206

Denna händelse är öppen för allmänheten

Ingemar Johansson, forskarstuderande inom pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande vid institutionen för individ och samhälle, presenterar sin uppsats.

Granskare
Marcus Samuelsson, professor i pedagogik vid Högskolan Väst

Ingen anmälan

Välkommen!

Ledarskap och lärande i skolan

Gymnasierektorers pedagogiska ledarskap och
möjligheter till lärande i den dagliga verksamheten

Trots den relativt omfattande forskningen om ledare i organisationer är kunskapen om relationen mellan ledares arbetsvardag och lärande begränsad.

Det övergripande syftet var att studera och utveckla kunskap om hur rektorer i gymnasieskolor arbetar med ledning och utveckling av verksamheter. Två centrala frågeställningar är i fokus; vilka förutsättningar och hinder upplever rektorer i det dagliga arbetet med fokus på hur det pedagogiska ledarskapet gestaltas i vardagen? Hur leds förändringsarbete och utvecklingsprocesser i det dagliga arbetet utifrån ett kontextuellt perspektiv?

De teoretiska utgångspunkterna är att lärande utvecklas och formas tillsammans med andra. Yrjö Engeströms teoriutveckling med avseende på verksamhetssystem och expansivt lärande korresponderar väl både teoretiskt och som verktyg för analys av data.

Studiens resultat bygger på intervjuer och observationer. Tio gymnasierektorer har observerats fyra dagar vardera och intervjuas individuellt samt i två fokusgrupper.

Resultatet visar med avseende på pedagogiskt ledarskap, att rektorer i första hand, på olika sätt arbetar för att bereda möjligheter för lärare att fullfölja den pedagogiska uppgiften. Att kommunicera det pedagogiska uppdraget uppåt i organisationen, exempelvis till lokala kommunpolitiker upplever rektorerna unisont vara problematiskt, i synnerhet i budgetarbeten och tolkningar av skolverkets olika direktiv. I arbetet med skolverkets direktiv kring åtgärdsplaner visas tydligt varierande tolkningar kring tidigare IG-varningar både bland rektorer och lärare. Till skillnad mot tidigare forskningresultat där rektorer uttrycker ett ensamarbete, var rektorerna samstämmiga i uppfattningen kring vikten av det kollegiala stödet som möjliggjordes genom fysisk närhet och öppna dörrar till rektorskollegor. 

Kontakt