Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

 • Datum:
 • 13 nov
 • Tid:
 • 10:00 - 15:00
 • Plats:
 • Högskolan Väst
 • Lokal:
 • Dorpat (D220)

Denna händelse är öppen för medarbetare

In English below. 

Under hösten 2020 så anordnar GIO (Grants and Innovation Office) workshopar om att skriva forskningsansökningar – ett tillfälle på svenska och ett tillfälle på engelska. Deltagarna läser och återkopplar gemensamt på varandras texter: ”förstasidor” enligt upplägg nedan. Workshoparna är riktade till disputerade forskare
 
Varje workshop-tillfälle börjar med en ”dos and don’ts”-presentation av en erfaren granskare av forskningsansökningar. Därefter en kortare presentation av upplägget och så mycket tid för genomgång av allas texter. 
Alla deltagare tar med sig en ”förstasida” med följande innehåll (svenska eller engelska beroende på vilken workshop man anmält sig till):

 1. Titel på projektet
 2. Övergripande syfte med projektet eller forskningen (en mening)
 3. Beskrivning av problemet och varför det bör angripas (10-15 rader)
 4. Frågeställning/hypotes
 5. Specifika mål, en lista med 2-3 stycken vilka beskriver det som ska göras i projektet för att svara på frågan/testa hypotesen.
   

Motiveringen för upplägget ovan är att:

 1. granskare av forskningsansökningar, mest troligt, har begränsat med tid per ansökan
 2. granskare, mest troligt, inte har samma kompetens i ämnet som den sökande; att
 3. finansiärer, mest troligt, föredrar att finansiera ett projekt med tydliga frågeställningar framför ett beskrivande projekt;
 4. ansökan är en ”annons” som ska sälja in den sökandes projekt, snarare än en vetenskaplig artikel. Vår erfarenhet säger oss dessutom att det är värdefullt att jobba hands-on med texter - inkl att granska andras - men att mängden text måste vara begränsad i en större grupp. 

Förhoppningen är att man som deltagare får med sig konkreta idéer och inspiration till en planerad ansökan. Alla ansökningar ska såklart utformas efter finansiärens och utlysningens specifika krav. I nästa skede hjälper vi på GIO hjälper gärna till med att ge feedback på enskilda ansökningar.


 
Två tillfällen: ett tillfälle där tal och text är på engelska och ett tillfälle där tal är på svenska och text på svenska eller engelska. Max 10 deltagare per tillfälle – först till kvarn.
 

13 nov, 10-15, Dorpat (D220)
På svenska (tal; text kan vara på engelska)
Inbjuden presentatör Inga Wernersson, professor vid Inst för Individ och samhälle, HV. Anmäl dig senast 4 nov. 

20 nov, 10-15, Dorpat (D220)
På engelska (tal och text)
Inbjuden presentatör Max Petzold, professor vid Inst för Medicin samt föreståndare för SND, GU. Anmäl dig senast 11 nov.

Anmäl dig här!

Övriga tillfällen hittar du här: 20 november 
 
Kontakta Ulrika Hjelm om ni har några frågor.
 
Mvh Ulrika & Peter
 
************************************ 
 
Dear HV colleague, this autumn GIO (Grants and Innovation Office) will organize grant writing workshops – one in English and one in Swedish. Participants will read and feedback on each other's grant application texts: “front pagers” as of the set-up below. The workshops are aimed at researchers (PhD degree) at University West.
 
An experienced evaluator will be invited to open the workshop with a dos-and-don'ts presentation. After a shorter presentation of the set-up, the remaining time will be dedicated to reviewing the participants’ texts. All participants bring a "front page" with the following content (Swedish or English depending on which workshop you signed up to):

 1. Title of project
 2. Overall objective of your project or research (one sentence)
 3. Defining the problem and why it needs attention (10-15 lines)
 4. Research question/hypothesis
 5. Specific aims, a list of 2-3 aims describing what you plan to do in order to answer your question/test your hypothesis.

 
The justification of this general "front page" set-up is that:

 1. reviewers of research applications, most likely, have limited time per application;
 2. reviewers, most likely, do not have the same competence in the subject as the applicant;
 3. financiers, most likely, prefer to fund a project with distinct research questions rather than a descriptive project;
 4. the application is an "add" to sell the applicant's project, rather than a scientific paper. Also, from our experience it is useful to work hands-on with texts - including reviewing others. The amount of text must however be adjusted for the group.

 

The expectation is that the participants get ideas and inspiration for an application in planning. Any resulting applications should of course be set up according to the specific requirements of the financier and the call. At the next step GIO are happy to help with reviewing individual applications.
 


Two occasions, one with talk and text in English, one with talk in Swedish and text in Swedish or English. Max 10 participants per occasion - first come, first served.

 

Nov 13, 10:00-15:00 in Dorpat (D220)
In Swedish (texts can be in Swedish or English) 
Invited speaker/reviewer Inga Wernersson, professor at the Department of Social and Behavioural Studies, University West. Please register, Nov 4 the latest. 

Nov 20, 10:00-15:00 in Dorpat (D220)
In English (talk and text)
Invited speaker/reviewer Max Petzold, professor at the Institute of Medicine and director of SND, University of Gothenburg. Please register, Nov 11 the latest. 

Register here!

The other workshops can you find here: November 20 
 
Please, contact Ulrika Hjelm for any questions.
 
Best wishes, Ulrika & Peter