Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Inbjudan till en onlineworkshop om Smart City genom ett datacentrerat ekosystem för att underlätta agil utveckling av kommuner för att uppfylla klimatmålen (DAG-CIG)

Den 18 juni 2024, 8.30 – 12.00, via Zoom

Inbjudan innebär deltagande i en halvdagsworkshop om datacentrerade ekosystem för att underlätta agil utveckling i kommuner för att uppfylla klimatmålen (DAG-CIG). I workshopen kommer vi att dela med oss av några insikter från ett projekt som har finansierats av Vinnova och som har implementerats av tre partners, dvs. Högskolan Väst (akademisk partner), Kraftstaden (industripartner) och Trollhättans Stad (kommun). I detta samutvecklingsprojekt har vi arbetat med att 1) ta fram en metodik som gör det möjligt för kommuner att använda sensorer och sensordata för att planera utvecklingsarbetet på ett agilt och informerat sätt för att nå klimat- och cirkulära mål; och 2) demonstrera det föreslagna arbetsflödet genom ett pilotprojekt som vi har genomfört i Trollhättans Stad.

Om man ser på detta projekt genom ramverket Input-Outcome-Outcome-Impact, har insatserna från projektet gett upphov till ett nytt agilt sätt att genomföra kommunala utvecklingsprojekt samt underhåll av infrastruktur. Genom detta sätt kan kommuner planera sina projekt baserat på bevis som baseras på realtidsdata som samlas in från sensorer. Resultatet är att kommuner kan vidta mer informerade beslut om åtgärder, mycket snabbare, för att nå sina klimatmål och för att underlätta ett cirkulärt ekosystem. Ett andra resultat är att kommuner kan använda sina begränsade resurser (både pengar och tid) mer effektivt och ändamålsenligt. En agil metod är fördelaktig eftersom klimatmål och cirkulära mål för närvarande genomgår ständigt utvecklande riktlinjer (där de cirkulära standarderna fortfarande diskuteras). Detta kan potentiellt underlätta arbetet för kommunerna vid samverkan med olika intressenter. Effekten kan vara att kommuner kan vidta bättre och fler åtgärder för att skapa en grönare och mer cirkulär stad. Detta kommer att hjälpa mindre kommuner (med begränsad budget) ännu bättre. Den andra effekten är att den utvecklade agila metoden kan vara särskilt användbar för att hjälpa kommuner i utvecklingsländer att uppnå klimat- och cirkulära mål, eftersom metoden underlätta integrering av lågkostnadssensorer.

För att skapa bestående genomslag av detta arbete arbetar vi med en idé om ett utökat projekt utifrån de insikter vi fått från detta arbete. Dessutom planerar vi att sprida våra resultat genom denna workshop.

Vem är denna workshop till för?

Du kan delta i denna workshop om du är:

  • Arbetar i en kommun, t ex med stadsbyggnadsfrågor
  • Politiker och beslutsfattare i en kommun
  • Branscher som arbetar inom området byggd miljö (som byggindustrier)
  • Forskare och ingenjörer intresserade av området smarta städer
  • Student eller allmänhet med intresse av området smarta städer

Plats för workshop: Online via zoom. 

Registrering: Deltagandet är kostnadsfritt, men du behöver registrera dig senast den 13 juni 2024. Efter registrering får du tillgång till aktuell zoom-länk. Registrera dig till eventet

Agenda för halvdagsworkshop:

8.30-9.00: Inledning och bakgrund till projektet
9.00-10.00: Agil process eller designtänkande med data
10.00-11.00: AR/VR i DAG-CIG
11.00-11.45: Lärdomar
11.45-12.00: Avslutande diskussion om idéer och framtidsplaner


Invitation to an Online Workshop on  Smart City through a Data-centric Ecosystem to Facilitate Agile Development of Municipalities to Meet Climate Goals (DAG-CIG) 

The 18th of June 8.30 – 12.00, at Zoom

Participants are invited to attend a half-day workshop on Data-centric Ecosystem to Facilitate Agile Development of Municipalities to Meet Climate Goals (DAG-CIG). In the workshop, some insights would be shared from a project that has been funded by Vinnova (Sweden) and has been getting implemented by three partners, viz. University West (academic partner), Kraftstaden (industrial partner) and Trollhättan City (local municipality). In this co-development project we worked on 1) developing a methodology that enables municipalities to use sensors and sensor data to plan developmental work in an agile and informed manner so as to meet their climate and circular goals; and 2) demonstrating the the proposed workflow through a pilot project which we carried out in the city of Trollhättan.  

Looking at this project through the Input-Output-Outcome-Impact framework, the inputs from the project have given rise to the output of a new agile way of carrying out municipality developmental projects as well as infrastructure maintenance, where municipalities can plan their projects based on evidences derived from sensors and real time data. The outcome is that municipalities can take more informed actions, much quicker, to meet their climate goals and to facilitate a circular ecosystem. A second outcome is that municipalities can use their limited resources (both money and time) more efficiently and effectively. An agile method is beneficial in these plans because climate and circular goals are, currently, undergoing constantly evolving guidelines (with the circular standards still under discussion). This can, potentially, facilitate smoother working of the municipalities with diverse groups of stakeholder. The impact would be that municipalities can take better and more actions to create a greener and circular city. This will help smaller municipalities (with limited budgets) even better. The second impact would be that, as the method will facilitate low budget incorporation of climate and circular goals, these methods can be of particular use in helping municipalities in the developing world to do more towards climate and circular goals.  

To create lasting impact from this work, we are working on a proposal on an expanded project based on the insights we have got from this work. In addition, we plan to disseminate our findings through this workshop.  

Who is this for? 

You should consider attending this workshop, if you are: 
1. Working for a municipality or local government 
2. Politicians and decision-makers in a municipality or local government
3. Industries which work in the domain of built environment (like construction industries)  
4. Researchers and engineers interested in the area of smart city
5. Students and citizens interested in the area of smart city

Mode of Running: Online through Zoom. 

Registration Fees: None; but you need to register by 13th June 2024. After the registration the Zoom link will be distributed. Register to the event

Agenda of the Workshop:

8.30-9.00: Opening statement  
9.00-10.00: Agile Process or Design Thinking with Data 
10.00-11.00: AR/VR in DAG-CIG 
11.00-11.45: Lessons Learnt 
11.45-12.00: Concluding Discussions and Future Plans