Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Varför ska jag använda 20 minuter av min tid för att besvara frågeformuläret?

- Därför att det är viktigt att allas synpunkter kommer fram, både från dem som är nöjda med arbetsmiljön och från dem som ser att det finns anledning till förbättringar.

- Därför att du genom att svara är med och påverkar arbetsmiljön och bidrar till förbättringar.

- Därför att du genom att svara bidrar till insamling av data för forskningsändamål i syfte att förbättra arbetsmiljön.

Varför har Högskolan Väst valt att använda KIWEST och inget annat formulär?


- Därför att KIWEST ingår som en del i en process att arbeta systematiskt med arbetsmiljön där uppföljning med åtgärder och uppföljning av dem blir det allra viktigaste.

- Därför att KIWEST är forskningsbaserat och sektorsspecifikt, d.v.s. utvecklat av personer vid universitet för alla anställda vid högskolor och universitet.

- Därför att grunden till KIWEST baseras på en nordisk arbetsmiljökontext.

- Därför att man kan se KIWEST och ARK som en aktiv del av att tillämpa AIL i praktisk verksamhet, d.v.s. vår egen.

Kan jag vara säker på att min chef inte kan identifiera vem som har svarat?


- Ja, därför att din chef endast får tillgång till färdiga presentationer över resultatet, där de uppgifter som kan identifiera dig inte finns med.

- Ja, därför att alla anställda kommer att behandlas som grupper då materialet analyseras.

- Ja, därför att materialet lagras och analyser vid NTNU i Trondheim.

- Ja, därför att resultatet börjar bearbetas först efter att kopplingen mellan inkomna svar och e-postadresser tagits bort.

- Ja, därför att forskare som efter ansökan till NTNU får tillgång till data bara får anonymiserade data, ingen enskild individ kan kännas igen.

Vad är skillnaden nu jämfört med Personalbarometern – varför tror vi att det händer något efter att vi svarat?


- Därför att ARK är ett systematiskt sätt att arbeta med arbetsmiljön, där frågeformuläret KIWEST är en del.

- Därför att vi försöker skapa ett engagemang kring att förbättra vår arbetsmiljö.

- Därför att vi tillsammans (chefer och medarbetare) skall utforma de åtgärder vi finner lämpliga, realistiska att genomföra och är prioriterade av oss själva.

- Därför att vi idag har en ny arbetsmiljöföreskrift (se websidan) där vi förutsätts arbeta hälsofrämjande tillika med förebyggande av ohälsa och behandling och rehabilitering av sjukdom och skador.

- Därför att vi har ett Rektorsbeslut att arbeta med konceptet Hälsofrämjande högskola, där ARK är en viktig del.

Vem är min närmaste chef?


- Din närmaste chef är den du har medarbetarsamtal med.

- Om du tillhör en avdelning är det din avdelningschef.

Hur följs resultatet upp?


- Det är ledningens vid institutionerna, förvaltningen och biblioteket som tillsammans med avdelningscheferna har ansvar för att uppföljning görs.

- Avstämning av uppföljningen skall göras till skolans arbetsmiljökommitté, HAMK, som även är styrgrupp för ARK.

- Skyddsombud ska involveras i uppföljningen.

- Ledningen tillsammans med skyddsombud skall dokumentera påbörjade och genomförda åtgärder och processer.

Får ledningen stöd i arbetet med att utforma åtgärder, genomföra och följa upp dessa?


- Ja, HR-avdelningen ansvarar för ARK-processen vid Högskolan Väst. Till sin hjälp finns ARK-Processgruppen, projektledare och processledare som kan kontaktas.

- Som en del av ARK-processen ingår en form av kompetensutveckling i form av utbildningsdagar riktade till de som är involverade i genomförandet av ARK. Kontakta projektledaren eller processledaren.

- Processtöd ges även efter behov. Kontakta projektledaren eller processledaren.

Varför ligger inte fokus här på fysiska förhållanden som t.ex. inneluft, ergonomi?


- Därför att detta ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet som ska fortsätta som tidigare.Måste jag svara på alla frågor?

- Nej, men det är viktigt för kvaliteten i undersökningen att du svarar på så många frågor som möjligt.

Senast uppdaterad av Monica Eriksson