Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Högskolan inledde under 2015 ett arbete med det s.k. TRACKIT-konceptet, som ett led i att utveckla högskolans fokus på breddad rekrytering och breddat deltagande. Eftersom Högskolan Väst har landets högsta andel studenter från hem där föräldrarna saknar längre eftergymnasial utbildning, samt en relativt hög andel studenter med utländsk bakgrund, lägger vi tonvikten på att bygga och kvalitetssäkra goda och heltäckande strukturer för studenternas framgång i studierna.

Projektets syfte

Projektets syfte är att synliggöra hur Högskolan Väst följer och stödjer sina studenter för på att så sätt skapa en utgångspunkt för vidareutvecklingen av hur studenter blir bemötta och följs upp - något som kan underlätta spridning både intern och externt av goda exempel och "good practice".

TRACKIT-projektet är ett utvecklingsarbete som också ska bidra till att öka retentionen (kvarvaron) och genomströmningen. Gemensamma eller likvärdiga stöd- och uppföljningsrutiner bidrar till att säkerställa att alla studenter och alumner ges goda möjligheter och tillgång till stöd oavsett vid vilken institution eller vilket program de studerar. Bättre kunskap om studenternas "studielivscykel" bidrar till att förbättra retention och genomströmning, och kan även bidra till att utveckla kvalitetsutvecklingen av programmen, pedagogiken och ett bättre anpassat utbildningsutbud.

Kartläggning och analys

Under vårterminen 2015 genomfördes kartläggning och analys av hur vi arbetar med att rekrytera, ta emot och bygga stödstrukturer för studenter under utbildningen. Analysen har sammanställts i en rapport, som du kan ta del av nedan

Delprojekt och Fortsatt arbete framåt

Ett antal delprojekt är igångsatta och pågår alt. har avslutats inom ramen för angränsande utvecklingsarbeten:

  • Förändring av introduktionsdagarna för nya programstudenter, med en orientering mer mot social introduktion första dagen än det tidigare informationstäta upplägget.

  • Ny lösning för att ge riktigt bra service och stöd till studenterna i form av en gemensam reception i form av ett Servicecenter.

  • Fler högskoleövergripande, långsiktiga rekryterings- och inspirationsinsatser mot barn och skolungdomar.

  • Heltäckande koncept där vi mer systematiskt genomför Nybörjarenkät, Studentbarometer, Examensenkät och Alumnenkät.

  • Tidigt "varningssystem" för att larma när studenter inte klarar studierna samt bättre system för att få fram fylligare information om studenterna samt uppföljning av prestation och retention.

  • Avhoppsanalys (pilotprojekt på institutionen för Ingenjörsvetenskap)

  • Utveckla ett heltäckande mentorsystem där andra- eller tredjeårsstudenter ger stöd åt nya studenter (Supplemental Instructors enligt modell från Lund).

uppföljningsfas vt-17

Under vårterminen 2017 genomfördes den uppföljning som utgör fas III i TRACKIT-projektet. Ett antal fokusgruppsintervjuer genomfördes under våren och en slutrapport presenterades på ett slutseminarium den 30 maj.

Mer information och länkar

 

Senast uppdaterad av Lena Lindhé