Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Via utbildningen ges studenterna bästa möjliga förutsättningar att utvecklas som goda samhällsmedborgare – kritiska, kunniga, demokratiska, solidariska, toleranta, aktiva och självständiga individer.

Högskolan Väst är en erkänt drivande aktör för humanism, demokrati och mångfald genom kunskapsbyggande, medborgerlig bildning och livslångt lärande.

Högskolan Väst fokuserar genom profilen Arbetsintegrerat lärande, AIL, kunskapsspridning och kunskapsgenerering lokalt och globalt i samverkan med omgivande samhälle. Nationellt är högskolan den ledande noden och internationellt en nyckelaktör inom Arbetsintegrerat lärande.

Strategier - utgångspunkter

Högskolan Väst ska vara en självständig högskola för att på bästa sätt ta till vara specifika lokala förutsättningar och kunna förhålla sig aktivt till omvärldens olika behov. Verksamheten ska hålla hög kvalitet och kvalitetsutvecklingen ska vara en naturlig och fortgående process.

Högskolan är genom sin placering inte bara samhällsrelevant utan också akademiskt intressant på så sätt att den för in unika, på lokala förhållanden baserade, kunskaper och analyser i de nationella och internationella akademiska sammanhangen, såväl inom utbildning som inom forskning.

Globalt vunna, relevanta kunskaper hämtas på motsvarande sätt hem och nyttjas för både högskolans och det omgivande samhällets bästa. Högskolan Väst ska i sin verksamhet ta utgångspunkt i och förhålla sig aktivt till såväl lokala som globala utmaningar samt bidra till en lokalt och globalt hållbar utveckling.

Samverkan med världen utanför högskolan är en viktig dimension i utbildningen och forskningen. Den krävs för att högskolans verksamheter ska kunna vara fortsatt relevanta även när omvärlden förändras. Högskolan Väst ska vara en självklar aktör för samhällsnytta baserad på högre utbildning, forskning och samverkan.

Samarbeten med andra lärosäten, regionalt, nationellt och internationellt, är självklart också en viktig del av verksamheten. Både av kvalitets- och sårbarhetsskäl ska högskolans anställda livligt delta i akademiska samarbeten varhelst det är lämpligt och möjligt. Mobilitet för studenter och anställda är viktigt för erfarenhets- och kunskapsutbyten.

Högskolan Väst ska genom sin profil Arbetsintegrerat lärande, AIL, tillföra och utveckla viktiga aspekter till den akademiska verksamheten i forskning och utbildning. Det gäller såväl internt som vid samverkan med parter utanför högskolan och vid samarbeten med andra lärosäten – AIL ska genomsyra högskolans verksamhet. Missionen är att kontinuerligt vidareutveckla, tillämpa, systematisera och sprida det arbetsintegrerade lärandet.

Delaktighet, engagemang och respekt mellan verksamhetens alla delar krävs för att klara högskolans mål. Verksamhetens totala kapacitet är också viktig. En verksamhet av minst dagens volym (2013) på drygt 5 000 helårsstudenter samt en andel av den totala omsättningen från dagens cirka 20 till cirka 30 procent forskning bedöms som nödvändig.

Högskolan Väst arbetar aktivt med rekrytering av studenter och medarbetare från ett brett spektrum av bakgrunder. Högskolan präglas av öppenhet och respekt i dialoger och dynamik i kunskapsbildningen för att på det sättet ge ökade möjligheter till kritisk analys, skapandet av nya kunskaper och hög kvalitet.

För att klara variationer i studenttillströmningen och utbildningsuppdragen från regeringen samt tillgången till externa forskningsmedel sätts olika aktiviteter in vid behov. Uppdragsverksamhet är en viktig sådan aktivitet, men också olika samarbeten med andra lärosäten, i geografisk närhet eller medelst digitala metoder, där hela världen står öppen.

Strategin ska gälla fram emot 2022, men med årliga avstämningar och eventuella justeringar på grund av såväl utvecklingen i omvärlden som internt.

Vision 2022 svenska.pdf

Relaterat


Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen