Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Internationellt

Engineering Visions är ett Erasmusprojekt där studenter från olika länder skapar en vision för livet på jorden de kommande 25-50 åren.

Kontakt: Kenneth Eriksson

Inom forskning

Det pågår ständig forskning på Högskolan Väst som berör hållbarhetsfrågor. Ett sådant är exempelvis Marifus som var ett EU/Interreg-projekt som berörde ekonomisk hållbarhet (hållbar destinationsutveckling). Syftet var att stärka besöksnäringen i Kattegat/Skagerrak-regionens två stora inre vattenvägar: Limfjorden, samt Trollhättekanal med Vänern.

Ett annat exempel är Uddevalla Symposium som är en årlig forskningskonferens för att bland annat öka kunskapen om regional utveckling och ekonomisk hållbarhet.

Inom utbildning

Digitala medier

Tar upp hur design och innovation kan fånga upp hållbarhetsperspektivet. Tar även bland annat upp Internet Governance, vikten av att Internet styrs på ett sätt som främjar öppenhet och demokrati.

Ekonomprogrammet

Samtliga årskullar av ekonomstudenterna möter hållbar utveckling, bland annat i form av tema/gästföreläsningar, inlämningsuppgifter, case, uppsatser och examensarbete.

Elkraftsingenjör

Förutom den obligatoriska kursen "Hållbar utveckling" finns även kursen "Elenergiteknik" där studenten bland annat ska kunna redogöra för den globala energiprodukten och översiktligt för Sveriges energikarta.

Elkraftstekniker

I kursen grundläggande elteknik ska studenten redogöra översiktligt för Sveriges energikarta, speciellt för elenergi, och kunna redogöra översiktligt för olika elproduktionsanläggningars miljöpåverkan.

Industriell ekonomi

"Miljöteknik och miljöledningssystem" är en obligatorisk kurs på 7.5 hp. Det finns även en valbar kurs som heter "Miljöledningssystem" på 7.5 hp.

Lantmäteriingenjör

Studenten ska efter kurserna "Samhällsbyggnadsteknik" och "Samhällsbyggnadsteknik II" kunna värdera planlösningar med avseende på ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling.

Lärarprogrammet

  • "Resurser och utveckling i ett globalt perspektiv, 15 hp" (Samhällskunskap för ämneslärare) berör ekonomisk utveckling, resursfördelning i ett globalt perspektiv etc. 
  • En del av den andra delkursen i "Samhällskunskap och geografi, 15 hp" (SO för grundlärare) ägnas åt hållbar utveckling.
  • Kursen "Hållbar förskola i en global värld" syftar till att studenten ska utveckla kunskaper om hållbar utveckling på lokal och global nivå.

Maskiningenjör

Kursen "Hållbar utveckling" är obligatorisk. Man kan även välja till kursen "Miljöledningssystem".

Sjuksköterskeprogrammet

Det finns många avsnitt inom sjuksköterskeutbildningarna som berör eller behandlar hållbarhetsperspektiven ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Bland annat finns det ett påbörjat projekt med Adobe Connect för lärares kontakter med studenter och handledare i kommunal verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i distanskommuner. En del i detta är att minska ner antal bilresor på grund av både miljöskäl och säkerhetsskäl.

Socialpedagogiska programmet

På socialpedagogiska programmet arbetar man med att skapa utrymmen för att arbeta med en transtrukturell pedagogik för social hållbarhet. I dagsläget finns det tre olika kurser vilka har utbyte med nätverket RCE Västra Götaland. Det finns även en kurs som heter "Globalisering, miljö och social rättvisa". Kursen belyser begreppet hållbar utveckling liksom utvecklingen av vår tids globala relationer och dess konsekvenser.

Exempel på kurser


Senast uppdaterad