Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

I detta arbete använder vi ett brett mångfaldsbegrepp som innefattar kön, etnicitet, religion, klass, sexualitet, funktionsnedsättning och ålder vilket ansluter till Högskolans Västs Riktlinjer för lika villkor och Värdegrund där det framhålls att mångfaldsarbetet, i bred bemärkelse, skall vara av högsta vikt vid högskolan. Ytterst är diskrimineringslagstiftningen grunden för dessa dokument och sålunda även för Mångfaldscentrums arbete.

Forskningsverksamhet

Mångfaldscentrum samlar forskningaktiva inom fältet för utveckling av forskningsfrågor och forskningsprojekt. Detta arbete bedrivs såväl internt som externt.

Organisation

Mångfaldscentrum är formellet placerat vid Institutionen för individ och samhälle, men är en högskoleövergripande verksamhet som leds av en föreståndare tillsammans med en styrgrupp  där det ingår representanter från olika organ på högskolan. Institutionsrepresentanterna i styrgruppen har en viktig roll i att informera om centrums verksamhet på respektive institution.

Samverkansavtal med Support Group Network

Support Group Network är en förening som skapats av asylsökande på Restad Gårds asylboende i Vänersborg. Föreningen verkar för asylsökandes och nyanländas egenmakt och inkludering genom samverkan med civilsamhället, privata och offentliga aktörer.

Ett samverkansavtal har slutits mellan Högskolan Väst och Support Group Network. En styrgrupp med representanter från respektive organisation arbetar strategiskt med att bland annat underlätta utveckling, ta initiativ till och starta ny samverkan samt göra en årlig plan och uppföljning.

Samverkan har hittills resulterat i praktikplatser, open lectures, asylsökande som parallelläst kurser, examensarbeten baserade på intervjuer med asylsökande och nyanlända, studieinformation etcetera. Vissa aktiviteter har riktats direkt mot asylboenden i närområdet medan andra varit öppna även för andra intresserade.

AKTUELLT

Utlysning av uppdrag 

Centrum för hållbar utveckling (CHU) och Mångfaldscentrum (MFC) utlyser fyra uppdrag avseende 2018 med 10% av årsarbetstid vardera, men med en möjlig förlängning under 2019- 2020, för arbete med demokrati- mångfalds- och hållbarhetsfrågor. Sista dag för ansökan är 2 februari

Läs mer om uppdragen och ansökningsförfarandet här

På gång inom Mångfaldscentrum


Välkommen på språkcafé

Motverka könssegregerade gymnasieval

Välkommen på språkcafé

Kontakt