Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Grunden för artikeln är en litteraturöversikt om avhopp i högre utbildning där man har tagit sin utgångspunkt i Tintos modell från 1997 där man förstår avhopp som ett resultat av en students bristande integration på utbildningen/lärosätet. För att förstå studenters avhopp arbetar man i denna artikel istället fram en modell med en rad faktorer inom studiemiljön.

De faktorer som identifierades i artikeln kategoriseras i tre system inom studiemiljön. Några exempel på faktorer är:

Det sociala systemet

 • Social integration – Social integration verkar vara starkt kopplad till elevens välbefinnande.
 • Fritidsaktiviteter - Att delta i fritidsaktiviteter har visat sig direkt påverka kvarvaron under de första tre åren
 • Sociala aspekter av introduktionsprogrammet

Det akademiska systemet

 • Akademisk integration - studenters känsla av att höra till lärosätet, studenters acceptans av institutionens regler och värderingar och studenters deltagande i klasserna.
 • Lärandegemenskap – studenter som är engagerade i studiegrupper och som känner att de kan få akademiskt stöd från kompisar har en högre känsla av välbefinnande
 • Relation till, interaktion med och stöd från institutionen - stödjande relationer med "en vuxen"
 • Akademiska aspekter av introduktionsprogrammet – Det finns empiriskt stöd för positiva effekter av informell kontakt med personal under introduktionsperioden och för att integrera introduktionen i klasserna (t.ex. genom att ägna den första lektionen åt introduktion).
 • Stöd och vägledning

Undervisning

 • Alignment - konstruktiv länkning.
 • Feedback - återkoppling och stöd från lärare Återkoppling?
 • Aktivt lärande - involverar undervisning med diskussioner och grupparbete
 • Kurser i studieteknik och introduktionskurser
 • Uppfattning om svårighetsgrad - En betydande del av avhoppen orsakas av att studenter antingen inte uppfyller de akademiska kraven eller bedömer att de så småningom inte kommer göra det
 • Sammanhållning mellan kurser i utbildningen - tydliggörande av akademisk progression
 • Aktivt deltagande i klassen – det stärker studenten engagemang i sina studier och minskar risken att hoppa av.

För att sammanfatta så visar de undersökta studierna att lärosätet spelar en viktig roll i avhoppsprocesser, och att det därför är bra att komplettera med analyser av elevens möte med lärosätet/programmet utöver de siffror som tas fram som bakgrundsfaktorer till val och urval till en utbildning.

Författarna tycker sig se att när det gäller social integration kan lärosätet göra skillnad, om man vill minimera avhopp kan social integration 'integreras' i undervisningen genom initiativ som fokuserar på till exempel grupparbete snarare än att vända sig till eleverna enskilt. Vidare har kvalitet i undervisningen, både generellt och med fokus på begrepp som likriktning och återkoppling, inverkan på studenternas avhopp.

 

Ane Qvortrup & Eva Lykkegaard (2022) Study environment factors associated with retention in higher education, Higher Education Pedagogies, 7:1, 37-64, DOI: 10.1080/23752696.2022.2072361

 

Senast uppdaterad