Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Förmiddagen ägnades åt inbjudna talare, panelsamtal och en utställning med fokus på studenternas psykiska hälsa i samband med deras studier. Under eftermiddagen hölls 10 parallella sessioner med olika teman inom högskolepedagogik.

På bilden;
Studentvikarie sökes! Poster från studentutställningen i foajén på temat studenters psykiska hälsa och arbetsmiljö. 

Att forma hållbar och tillgängliga miljöer för lärande i högre utbildning

Först ut som inbjudna talare var Sylvia Frisk och Therese Skog med projektet ”Att forma hållbar och tillgängliga miljöer för lärande i högre utbildning”. De diskuterade den ökande heterogeniteten bland studentgrupper när det gäller välmående och behov av anpassningar. Studenter rapporterar högre nivåer av ohälsa jämfört med andra ungdomsgrupper, och den psykiska hälsan försämras ofta under studietiden, särskilt under de första terminerna. Vanligtvis fokuserar insatserna på individnivå, medan strukturella initiativ är mindre vanliga. Projektet syftade till att undersöka vilka åtgärder som kan vidtas på strukturell nivå i lärmiljöerna. I en dagbokstudie där studenter ombads skriva dagböcker om sina första fem veckor på utbildningen framkom fem teman:

 • Vikten av den första dagen!
 • Börja samarbeta med kurskamrater
 • Utveckla en känsla av tillhörighet
 • Kommunikation och IT-relaterad stress
 • Bedömningsprocessen 

I en annan studie samlades studenternas egna förslag för att förbättra studiemiljön in. Några förslag var:

 • Tid och stöd för att skapa sociala relationer tidigt i utbildningen
 • Mindre gruppformat för informationsförmedling när det behövs
 • Mentorsprogram
 • Bemannade servicecenter
 • Enhetlig struktur på läroplattformen
 • Inspelade föreläsningar

Teaching from a values base: Partnering with students to create a healthy learning environment

En andra föreläsning hölls via zoom från Nya Zeeland av Kathryn Sutherland från Victoria University of Wellington. “Ako” som är ett ord på Māori som betyder BÅDE undervisa och lära sig var i centrum i föredraget. Kathryn delade med sig av resultat från ett partnerskapsprogram mellan student och personal vid Victoria University of Wellington där personal och studenter att arbetade tillsammans för att skapa en hälsosam inlärningsmiljö för alla studenter, både när det gäller klassrumsklimat och i en vidare mening. I en delstudie observerade studenter observerade lärares undervisning och sedan träffades parterna för ett utvecklande samtal.  Studenter och lärare var alltid från olika fakulteter och studenterna tränades inför observationerna i att observera och ge feedback.

Hälsa, arbetsmiljö och utbildningens kvalitet – visst hänger det ihop!

I förmiddagens sista föreläsning berättade Johan Häggman och Linda Emanuelsson från GU om hur utbildningskvalitet påverkar både hälsa och arbetsmiljö hos både lärare och studenter. De lyfte ett flertal små förändringar i lärares arbetssätt som kan ge långsiktig påverkan vad gäller både hälsa, arbetsmiljö och därmed utbildningens kvalitet. Det handlade om praktiska saker som många redan gör som att ge läsanvisningar, strukturera canvassidan på ett logiskt sätt och att hitta hållbara lösningar för både studenter och lärare. 
 
Under eftermiddagens parallella sessioner deltog vi i följande: 

Variationsteori som undervisningsmetod med Helen Holmgren från Högskolan Väst

Vi fick delta i ett rundabordssamtal kring variationsteori som undervisningsmetod med HV:s egen Helen Holmgren. Efter en kort introduktion om metoden fick vi i mindre grupper diskutera hur vi skulle kunna använda variationsteorin i vår egen undervisningspraktik. 

Gruppuppgifter med diskussion i en nätbaserad nybörjarkurs med Linnéa Hietala och Laura Fainsilber

I en nätbaserad grundkurs i matematik hade studenterna traditionella föreläsningar på förmiddagen och på eftermiddagen fick de en gruppuppgiftt som de lämnade in. Studenterna fick uttalade roller i grupparbetet såsom ordförande och inlämnare. Därefter skulle de individuellt ge kamratbedömning på två grupper och reflektera ytterligare på de kommentarer som lämnats på den egna uppgiften. Lärarna tyckte att detta var ett bra lärmoment för studenterna att besvara öppnare uppgifter än vad som är vanligt vid matematikundervisning. 

Rättning av tentamina med ChatGPT med Jonas Flodén

Jonas lät AI bedöma flera examinationer för att se om AI var bättre på att bedöma svar än lärarna. Hans slutsats var att AI-bedömningen följde normalfördelningskurvan och var snällare mot dåliga svar och sänkte riktigt bra svar. Den är därmed mer lämpligt för U/G-bedömningar än A-F-bedömningar.

Kollektivt lärande och individuell examination med Elin Lundsten

Elin berättade om möjliga syften med grupparbeten och svårigheterna vid examination och bedömning. På hennes kurs hade hon uppmuntrat studenterna att arbeta tillsammans i grupper vid inlärningen och genomförde sedan en muntlig examination i smågrupper. Examinationen var både ett lärmoment och examinationstillfälle.

Utbildning för hållbar utveckling vid universitet och högskolor med Eddi Omrcen och Johan Boman

Vid en presentation av GU:s arbete med hållbar utveckling i kurser och program och fick vi en spännande inblick i deras certifieringssystem. Hittills har certifieringen främst varit beroende av 
den inblandade fakultetens och lärarnas engagemang, men en nyutvecklad kartläggningsmetod har identifierat sätt att genom ett mer strukturerat förhållningssätt höja kvaliteten i utbildningsprogram. 

Läs mer om innehållet i de parallella sessionerna i abstractkatalogen.

Vid pennan,
Karin Svensson och Anna Jakobsson,
HPE-utvecklare 

Senast uppdaterad