Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Projekt inom hållbar utveckling med fokus på ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Medlen, som ska användas under 2020, syftar till att stärka hållbarhetsarbetet på Högskolan Väst genom en sammanhållen satsning. Medlen kan sökas av forskare och lärare på Högskolan Väst. De sökta projekten kan handla om att skapa och genomföra pilotprojekt, ansökningar om externa forskningsmedel, utveckla och forskningsanknyta undervisning om/för hållbar utveckling och/eller att anordna olika typer av arrangemang i relation till hållbarhet. Det är önskvärt att medverkande kan lägga kompetensutvecklingstid i projektet.

Ansökan kräver underskrift av avdelningschef.

Avsikten är att skapa nya samarbetskonstellationer som kan spänna över flera hållbarhetsaspekter. De grupper/projekt som beviljas medel förväntas medverka i gemensamma träffar/seminarier (ca två gånger per termin) med övriga som får medel. Dels för att grupperna ska kunna dra nytta av varandra, dels för att stärka uppbyggandet av det mer långsiktiga hållbarhetsarbetet på Högskolan Väst.

Ansökan, som ska omfatta max två A4-sidor och specificera och motivera projektidén samt sökta medel inklusive vilka som medverkar, ska skickas in till registrator@hv.se (ange ”projektmedel hållbar utveckling” i ämnesraden) senast den 6 december.

Beslut tas av samordningsgruppen för Centrum för hållbar utveckling och Mångfaldscentrum i samråd med prefekt för Institutionen för ekonomi och IT. Besked om beviljade medel ges i v. 51.

Medlen kommer från Institutionen för ekonomi och IT. Tilldelade medel skall även täcka OH-kostnader.

Kriterier för bedömning av inkomna ansökningar:

Vetenskaplig relevans
Tidsplan, inkl. genomförbarhet och rimlig budget
Specificering av outputs
Koppling till HV:s vision för forskning och utbildning
Forskningsanknytning av utbildningar
Samverkan med externa parter
Koppling till FN:s hållbarhetsmål
Möjlighet att använda kompetensutvecklingstid i projektet

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen