Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Det finns två sätt att formulera ett ULF-projekt vid Högskolan Väst. Ett sätt är att man som enskild forskare eller forskargrupp vid Högskolan Väst initierar och formulerar en forskningsidé för att sedan ta kontakt med intresserad huvudman för ett samarbete. Därefter skickar man in sin forsknings- och projektskiss till ULF:s organisation vid högskolan för bedömning. Se datum för utlysning och ansökans innehåll längre ner på sidan.

Ett annat sätt är att en huvudman har en forskningsidé eller en skolverksamhet som man vill utveckla på vetenskaplig grund med stöd av ett ULF projekt. Med stöd av en sådan idé tar man kontakt med Högskolan Västs ULF:s organisation i syfte att matcha mot intresserade forskare som kan samverka med huvudmannen för att formulera en ansökan gemensamt. Därefter skickar man in sin forsknings- och projektskiss till ULF vid högskolan för bedömning.

ULF-avtal

För att teckna ett ULF-avtal krävs ett aktivt deltagande av både Högskolan Väst och samverkande skolhuvudman samt att både lärosäte och skolhuvudman bidrar med substantiell medfinansiering. ULF-avtal ska leda till vidareutveckling av kvalitet i såväl skolans verksamhet som i lärarutbildningarna på lärosätena samtidigt som det erbjuder de lärarstuderande möjlighet att medverka i processer där ny kunskap bildas genom forskning och professionens beprövade erfarenhet. ULF-forskning skall genomföras praktiknära och skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den praktiknära forskningen ska ta sin utgångspunkt i verksamhetens egna behov av ny kunskap och bidrar till att utveckla undervisningen i lärarutbildning, skola, fritidshem och förskola och på så sätt bidra till verksamhetens utveckling. Behovsinventering och forskningsfrågor kan med fördel formuleras tillsammans av forskare och skolans yrkesverksamma för att forskningen ska utgå från verksamhetens behov på ett djupare plan.

När sker utlysning av ULF-medel och projekt?

I dagsläget är datum för nästkommande utlysning inte klara. Vi inväntar besked från regeringen om fortsatt verksamhet efter 2024. 

Vad ska en projektansökan innehålla?

 • Sökandens namn och titel
 • Projektets namn
 • Sökandens arbetsgivare (Högskolan Väst eller skolhuvudman)
 • Sökandes arbetsplats (institution, skolenhet eller motsvarande)
 • E-postadress och telefonnummer
 • Om ansökan gäller ett projekt på 12 eller 18 månader?
 • Om ansökan gäller ett projekt som även tidigare finansierats med hjälp av ULF-medel
 • Till detta ska också en projektskiss i pdf-format bifogas (max 2 A4-sidor)

Krav som bör beaktas i projektskissen

 • Projektets koppling till huvudmannens eller lärarutbildningens behov
 • Hur projektet ömsesidigt ska genomföras i samverkan mellan huvudman och lärosäte
 • Hur projektet skall bidra till verksamhets -och skolutveckling
 • Projektets syfte och problemställning, vetenskapliga förankring, metod och genomförande.
 • Projektets genomförbarhet
 • Spridning av projektets erfarenheter och resultat
 • En namngiven projektledare från skolverksamheten och en namngiven forskare från Högskolan
 • Ansökan skall innehålla en budget samt ett undertecknat ULF avtal av både Högskolan Väst och huvudman.

Ansökningsprocessen

Granskningen av inkomna ansökningar görs av institutionens ULF-råd. Rådet bedömer projektets syfte, behov, genomförbarhet och dess vetenskapliga förankring.

Rådet lämnar ett förslag på utvecklingsbara projekt till institutionens prefekt som fattar beslut.

Observera att handlingar som sänds in till Högskolan Väst är offentliga handlingar och att dessa således kan begäras ut i sin helhet av tredje part.

Ansökningsformulär

Fyll i formuläret nedan för att skicka in projektansökan (Ansökningsformuläret syns här när ansökan är öppen). 

Senast uppdaterad