Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vad är en forskningscirkel?

Forskningscirkeln har sina rötter i arbetarrörelsens folkbildningsideal med studiecirklar som grund för kunskapsbildning. Det som vi idag kallar forskningscirklar har emellertid sin upprinnelse i universitetsvärlden under senare delen av 1970-talet. De första forskningscirklarna kom till för att organisera mötet mellan vetenskaplig respektive erfarenhetsgrundad kunskap och skulle bygga på principen om ömsesidigt utbyte.

Syftet med en forskningscirkel är att medverka till utveckling i skola, förskola och fritidshem samt högskola/universitet genom att lärare söker kunskap kring ett problem som de själva formulerar. Forskningscirklarna riktar sig till lärare och skolor som har en idé om vilka frågor de vill söka kunskap (forska) om. Forskningscirklarna leds av forskare från Högskolan Väst. I forskningscirklarna genomför lärarna empiriska och praktiska aktiviteter i sin undervisning som tolkas och diskuteras av deltagarna i cirkeln för att nå djupare kunskap kring problemområden som uppfattas vara viktiga. I detta forskningscirkelarbete har skolan, förskolan eller fritidshemmet och Högskolan Väst ett ömsesidigt utbyte och ansvar för varandra.

Vad är ett didaktiskt och pedagogiskt utvecklingsprojekt?

Inom Högskolan Västs modell med didaktiska -och pedagogiska utvecklingsprojekt finns olika exempel på forskningsdesigner representerade, allt från ämnesdidaktiska forsknings – och utvecklingsprojekt till mer interventions – och designbaserade klassrumsprojekt. Inom denna modell finns exempel på projekt som har en mer skolutvecklande ansats i syfte att utveckla en lokal skola mot ett specifikt fokus alternativt att arbeta med en hel kommuns ämnesutveckling.

Det finns även projekt som har som mål att utveckla och stärka lärarutbildningen ur olika ämnesperspektiv. I ett didaktiskt -och pedagogiskt utvecklingsprojekt deltar forskare från högskolan och lärare från huvudman och beroende på projektets syfte ser samarbetet dem emellan lite olika ut. Både process och utfall av projektet dokumenteras och blir föremål för analys och fortsatt arbete.

ULF-projekt vid Högskolan Väst

Nedan kan du inom kort läsa om genomförda och pågående ULF projekt vid Högskolan Väst. Under 2023 pågår sex ULF projekt.

Pågående projekt (under uppdatering)

Att begreppsliggöra yrkeskunnande för att främja och synliggöra lärande i yrkesämnen

Avslutade projekt (under uppdatering)

Forskningscirkel i kooperativt lärande

Forskningscirkel om språk i förskolan

Forskningscirklar i matematik

Från lektionsleverantör till lektionsdesigner: Att utveckla språkmedvetenhet i den pedagogiska praktiken

Kamratrespons som verktyg för elevers skrivutveckling

Kontroversiella frågor inom SO-undervisning

Ledarskap i klassrummet åk. 4-6

Matematik och matematikdidaktik (Matematikdidaktiska forskningsmiljön MDFM)

Senast uppdaterad